Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.PubliceerDmfaVoorWerknemer-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de publicatie van DmfAVoorWerknemer 02.02 zoals deze door MAGDA aangeboden wordt. Deze publicatie is het resultaat van een semi-online opvraging via de webservice Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00.

Verwante diensten

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving

Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer publicaties ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de INSZ worden geregistreerd in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde INSZ niet meer ontvangen moeten worden dient deze INSZ uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de MAGDA gebruikersgroep site.

Samenwerking : 

 1. De afnemer registreert een INSZ nummer in het KSZ inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

 2. De PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer dienst geeft een publicatie voor het INSZ nummer

Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00: Voor het opvragen van de DmfaVoorWerknemer gegevens en dit online als semi-online. Online betekent hier dat het antwoord met gegevens onmiddellijk terugkomt. Semi-online houdt in dat het er wel een antwoord is bij het uitvoeren van de webservice, maar dat dit antwoord geen gegevens bevat. Het antwoord bevat enkel een “wel geslaagd” of “niet geslaagd”, om aan te duiden dat de request (niet) goed verwerkt werkt. De eigenlijke gegevens worden dan via een bestand over ftp afgeleverd.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van de gegevens is de RSZ(PPO). De bestanden worden ontvangen via:

 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

 • Machtiging van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid

 • Toelating tot de dienst A820M bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

 • Toelating tot MAGDA

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service die getriggerd wordt door de Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00 dienst. Er is dus geen scheduler die ingesteld wordt voor het beschikbaar stellen van de gegevens. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Semi-online Opvraging

Vooraleer er een bestand beschikbaar is moet de afnemer natuurlijk een vraag uitgevoerd hebben via Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00 met de aanduiding dat het antwoord in een bestand moet terugkomen. (Element AntwoordInBatch = 1).

Als antwoord verkrijgt de afnemer een “Wel geslaagd” of “Niet geslaagd”. Tijdens de nacht verwerkt KSZ deze vragen en maakt er een bestand van. Dit bestand wordt opgepikt door MAGDA, gevalideerd en getransformeerd naar een MAGDA formaat.

Na de nodige autorisatiecontroles, filtering, … wordt het bestand afgeleverd op de FTP-folder van de afnemer. De afnemer kan dit bestand dan oppikken voor verdere verwerking en zijn eigen systemen.

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met helpdesk.magda@vlaanderen.be.

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Compressie van het bestand in .zip

 • Bundeling van bestanden (gezamelijke aflevering van meerdere publicaties)

 • Compressie van de bundeling

 • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

 • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

 • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Opmerking:

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven op de MAGDA richtlijnen pagina.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen