Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefDmfaVoorWerknemer 03.00 zoals deze door Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt. Met deze dienst kunnen de DmfA-attesten van een werknemer opgevraagd worden. DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle / multifunctionele Aangifte. Met een DmfA aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

De webservice kan op 3 verschillende manieren gebruikt worden:

  • Opvragen van alle DMFA attesten van een persoon over een bepaalde (reeks van) trimester(s)

  • Opvragen van 1 bepaald DMFA attest van een persoon

  • Opvragen van het volgende attest indien er meerdere attesten voldoen aan de vraag

De dienst GeefDmfAVoorWerknemer geeft de DmfA-attesten van een werknemer. De dienst geeft maximaal één versie van een door de werkgever aangegeven attest.

Meerdere attesten kunnen voldoen aan één vraag. In dit geval wordt dan in het antwoord bij het attest het adres van het volgende attest meegegeven. Om dit volgende attest te verkrijgen, moet in de vraag dit adres uit het vorige antwoord toegevoegd worden.

De onderdelen Bijdragen en Bijdrageverminderingen kunnen niet direct online via deze dienst opgevraagd worden. Deze gegevens kunnen door KSZ enkel offline verwerkt worden. Om deze gegevensblokken toch te kunnen opvragen kan in de vraag het TypeAntwoord element op 1 gezet worden. Hierdoor wordt bij KSZ een Semi-Online (batch) verwerking opgevraagd. Het antwoord van de Geef dienst bevat dan enkel een "Wel geslaagd" of "Niet geslaagd" in het AntwoordInBatch/Resultaat element. Nadat KSZ het antwoord van de Geef verwerkt heeft zal het een volledig antwoord aanmaken inclusief de extra data. De totale data wordt als een publicatie via FTP ter beschikking gesteld. Dit document kan dan via de Werk.PubliceerDmfaVoorWerknemer-02.02 dienst ontvangen worden.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende authentieke gegevensbronnen:

  • RSZ

  • RSZPPO

Het ophalen van de gegevens gebeurt via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit de vraag vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van de vraag.

Begin- en eindatum van de periode uit de vraag

Volgende elementen worden gebruikt als begin- en einddatum. De bigindatum is de eerste dag ven het beginkwartaal en de einddatum is de laatste dag van het eindkwartaal.

 

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Criteria/Kwartaal/Begin/Jaar
/Inhoud/Criteria/Kwartaal/Begin/Kwartaalcijfer

De eerste dag van het beginkwartaal dat opgebouwd wordt uit het Jaar en het kwartaalcijfer

Einddatum

/Inhoud/Criteria/Kwartaal/Einde/Jaar
/Inhoud/Criteria/Kwartaal/Einde/Kwartaalcijfer

De laatste dag van het eindkwartaal dat opgebouwd wordt uit het Jaar en het kwartaalcijfer

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00

Voorbeeld

Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00_20201103115553530.xml

Werking

Aandachtspunten

Kwartaalwijzigingen

DMFA kent zogenaamde kwartaalwijzigingen. Dit houdt in dat elke kwartaal deze dienst potentieel wijzigingen ondergaat. Deze wijzigingen kunnen puur datagewijs zijn maar ook gerelateerd aan de xsd, al dan niet backwards compatible.

Op de ALG/OND/PERS meeting zal besproken worden hoe VDI zal omgaan met deze kwartaalwijzigingen.

Functionele validaties

De Magda dienst controleert enkel of het opgegeven einde van de kwartaal periode gelegen is ná het begin.

Bij de verschillende bronnen gebeuren echter nog bijkomende controles waarmee de afnemer zelf dient rekening te houden:

  • Voor opvragingen bij de RSZ mag het beginkwartaal niet liggen voor 20031.

  • Voor opvragingen bij de lokale sociale zekerheid (DIBISS) mag het beginkwartaal niet liggen voor 20051.

  • Voor beide kan maar opgevraagd worden tot het kwartaal voorgaand aan het huidige.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Kwartaalwijzigingen

DMFA kent zogenaamde kwartaalwijzigingen. Dit houdt in dat elk kwartaal deze dienst potentieel wijzigingen ondergaat.

De dienst is momenteel up-to-date met de laatste versie van de brondienst.

 

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen