Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.GeefBijdrageARZA-v01.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen (OI) om

  •  de informatie te consulteren betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandige

In tegenstelling tot werknemers zorgt de zelfstandige zelf voor zijn sociale zekerheid. Dat betekent dat hij bij zijn sociale verzekeringsfonds bijdragen betaalt (Bijdrageplicht). In ruil voor zijn bijdragen verwerft hij bepaalde sociale rechten. De informatie of de zelfstandige zijn bijdrage heeft betaald en dus rechten heeft geopend wordt door de elf sociale verzekeringsfondsen (SVF) ter beschikking gesteld van het netwerk via consultaties.

Volgende informatie wordt teruggegeven:

  • Kwartaal waarvoor bijdrage betaald werd

  • Ondernemingsnummer + Code van het sociaal verzekeringsfonds

  • Informatie over de bijdragetoestand (betaald, vrijgesteld,...)

  • informatie over de ziekte- en invaliditeitsverzekering (Zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep,...)

Verwante diensten

Werk.GeefLoopbaanARZA-02.01

Deze dienst laat de gebruiker toe om het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA) bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) te raadplegen.

RegistreerInschrijving 02.00 en RegistreerUitschrijving 02.00:

Webservices voor het aanmaken of schrappen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Afhankelijk van de machtiging moet de afnemer al dan niet een inschrijving hebben voor de persoon vooraleer hij gegevens met betrekking tot de handicap van een persoon kan opvragen.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd bij KSZ die op zijn beurt de achterliggende bronnen aanspreekt:

  • RSVZ  (=Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Werk.GeefBijdrageARZA-0100

Voorbeeld

Werk.GeefBijdrageARZA-0100_20200503115553530

Functionaliteiten

Met de GeefBijdrageARZA V1 dienst kunnen de betalingen over een periode opgevraagd worden bij de authentieke bronnen van een gehandicapt persoon aan de hand van een INSZ. Bij KSZ worden hiervoor de operatie ConsultContributions van de SelfEmployedV2 dienst aangesproken.

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag (bijvoorbeeld checksum 97 op het INSZ). Nadien zal de webservice achterliggend de SelfEmployedV2 van KSZ oproepen. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de gevraagde gegevens, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Betreffende de responsetijden is MAGDA, net zoals de KSZ, afhankelijk van de authentieke bronnen en het (eventueel) achterliggende netwerk. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat de testomgeving steeds minder up-to-date is dan de productie omgeving. Eenmaal de dienst in de productieomgeving gebruikt wordt, mag dan ook verwacht worden dat de responsetijden beter zijn dan de responsetijden in de testomgeving. 

Voor de dienst GeefBijdrageArza (maar ook GeefLoopbaanArza) zijn de responsetijden trager dan de meeste andere diensten. Dit werd reeds opgenomen door de authentieke bron (RSVZ) en verbeteringen werden reeds aangebracht. 

GeefBijdrageArza is achterliggend gebaseerd op de KSZ-dienst “SelfEmployedServiceV2.consultContributions”. Deze webservice maakt gebruik van de “.getCareer” bij RSVZ (dit is GeefLoopbaanArza) om de loopbaan bij de fondsen voor zelfstandige ondernemers op te halen en gaat nadien de bijdrages opvragen bij de fondsen met een loopbaan. Om de nodige verbeteringen aan te brengen heeft de RSVZ enkele verbeteringen aangebracht in de productieomgeving van de loopbanen. Dit heeft tot gevolg dat de RSVZ de eerste call om de loopbaangegevens bij de fondsen op te vragen niet meer hoeft te doen (85 tot 95% van de gevallen). Uiteraard is RSVZ nog volledig afhankelijk van de opvraging van het tweede gedeelte; namelijk het opvragen van de bijdragegegevens bij hun fondsen. Dit aspect is zeer veranderlijk van aard zodat RSVZ die call niet kan vermijden. Desondanks is het resultaat dat de service zeker al sneller werkt maar dat de RSVZ geen antwoorden kan afleveren binnen de 5 seconden gezien zij nog steeds de bijdrages moeten ophalen bij de fondsen.

De RSVZ zal verder bekijken met de fondsen of de gegevensstroom betere responstijden kan garanderen vanuit de fondsen betreffende de bijdragegegevens.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

Bij deze dienst is de XSD van de bron gebruik in de vraag en het antwoord. Deel van de MAGDA vraag en antwoord XSD zijn daardoor in de Engelse taal. 

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Onderneming


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen