Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Bronnen

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot de verschillende bronnen die via MAGDA worden ontsloten.

AAFISC-FOD Financiën

De Algemene administratie van de Fiscaliteit is de deelorganisatie van de FOD Financiën die instaat voor de inning van belastingen. Ze verzamelt alle informatie nodig voor taxatie en fiscaliteit en staat in voor het beheer van alle gegevensbanken die de diverse fiscale aangiften van particulieren, zelfstandigen, KMO en grote bedrijven behandelen. Uit de gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting kan bijvoorbeeld het inkomen bepaald worden. 

Ga naar de website van de bron.

AAPD - FOD Financiën

De Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie is de administratie van de FOD Financiën, verantwoordelijk voor het beheer van de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel roerende als onroerende goederen. 

AAPD is onder meer belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, het verzamelen en het uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen en het verspreiden van deze informatie naar de openbare en privé instellingen alsook naar de burgers.

Ga naar de website van de bron

CRAB/Adressenregister- Digitaal Vlaanderen

Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. De adressen worden aangeleverd door de Vlaamse steden en gemeenten, de databank wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen.

Ga naar de website van de bron

Davinci - AHOVOKS

DAVINCI is de databank van de afdeling Volwassenenonderwijs waarin alle gegevens over cursussen en instellingen in het volwassenenonderwijs opgenomen is. Deze databank wordt beheerd door AHOVOKS.

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen staat in voor:

 • De processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt 

 • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 

 • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma’s bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts 

De bronnen die AHOVOKS aanbiedt op MAGDA zijn: Davinci (Volwassenonderwijs), DHO (Hoger onderwijs), LED (Studiebewijzen) en Studietoelagen.

Ga naar de website van de bron

DHO- AHOVOKS

De Databank Hoger Onderwijs bevat alle informatie over instellingen en studenten in het Hoger Onderwijs, met betrekking tot studiepunten, opleidingen, … . Hogescholen en universiteiten registreren gegevens over de inschrijvingen van studenten in de Databank Hoger Onderwijs. Vanuit deze databank wordt ook alle informatie doorgestuurd voor de kinderbijslag. Ook het studentenportaal haalt zijn informatie uit deze databank. Deze databank wordt beheerd door AHOVOKS.

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen staat in voor:

 • De processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt 

 • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 

 • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma’s bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts 

De bronnen die AHOVOKS aanbiedt op MAGDA zijn: Davinci (Volwassenonderwijs), DHO (Hoger onderwijs), LED (Studiebewijzen) en Studietoelagen.

Ga naar de website van de bron

Dimona - RSZ

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Ga naar de website van de bron

Discimus - AgODi

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) wil steeds de kaart van informatisering en digitalisering trekken. Dat is nodig om de dienstverlening voor de scholen en Centra voor Deeltijds Onderwijs nog sneller en efficiënter te laten verlopen. De communicatiestroom over leerlingengegevens heet 'Discimus'. 
 
Communiceren via Discimus maakt het mogelijk dat de scholen, de centra en AgODi constant leerlingengegevens uitwisselen. 

Ga naar de website van de bron.

DIV - FOD Mobiliteit

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. De dienst houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen … De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat. 

Ga naar de website van de bron

DOSIS

DOSIS staat voor Dossier Status Informatie Systeem. Dit systeem verzamelt en ontsluit informatie over de aanwezigheid en de status van een dossier bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst. 

DOSIS is raadpleegbaar via een API die door Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemingen wordt aangesproken. Hierdoor kan de statusinformatie worden ontsloten naar burgers en ondernemingen. Entiteiten kunnen via MAGDA op DOSIS aansluiten om de statussen van hun dossiers naar burgers en/of ondernemingen te tonen.

Ga naar de website van de bron

Energieprestatiedatabank - VEKA

Deze databank omvat informatie over de energieprestaties van gebouwen en wordt beheerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Naast EPC/EPB gegevens bevat deze databank nog tal van andere gegevens zoals schildelen, installaties, HESystemen,…

VEKA is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Ga naar de website van de bron

FAMIFED

Het vroegere RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) ging op 1 juli 2017 over in FAMIFED. FAMIFED staat tot eind 2018 in voor het beheer van de kinderbijslag, daarna wordt het deel voor Vlaanderen overgedragen naar Kind en Gezin in het Groeipakket.

FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) heeft daarbij zowel een rol als regulator van de kinderbijslagkassen en het voorzien van de gegevensstromen als een rol van operator, waarbij FAMIFED instaat voor de uitbetaling van de kinderbijslag voor personen en gezinnen die geen gebruik maken van een private kinderbijslagkas via de werkgever. 

Ga naar de website van de bron

FPD - Federale Pensioendienst

Sinds 1 april 2016 zijn de PDOS en de RVP samengevloeid tot de Federale Pensioendienst (FPD). Deze nieuwe entiteit houdt zich zowel met werknemers- als ambtenarenpensioenen bezig. 

Ga naar de website van de bron

FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid vervult drie opdrachten i.v.m. sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude. Een belangrijk Directoraat-Generaal is het DG Personen met een Handicap, die instaat voor de erkenning van personen met een handicap en de sociale ondersteuning van deze personen. 

Ga naar de website van de bron

FOREM

FOREM is de Waalse overheidsdienst voor werk en opleiding. Zijn vervult voor Wallonië een gelijkaardige rol als de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 

Ga naar de website van de bron

Graydon - private partner

Graydon is een financieel-dienstverleningsbedrijf. De missie van Graydon is om grote hoeveelheden data uit diverse bronnen om te zetten in informatie. Op basis van deze informatie genereren ze economische, financiële en commerciële inzichten die hun klanten in staat stellen om betere zakelijke beslissingen te nemen en uiteindelijk een competitief voordeel te behalen. 

Ga naar de website van de bron

KBI - Agentschap Integratie en Inburgering

De Kruispuntbank Inburgering (KBI), die beheerd wordt door het Agentschap Integratie en Inburgering, is het cliëntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Hier wordt het volledige traject van nieuwkomers op hun weg naar maatschappelijke integratie beheerd en gevolgd. 

Deze gegevens worden binnen andere processen ook gebruikt, zoals bijv. bij VDAB en VMSW.

Ga naar de website van de bron

KBO - FOD Economie

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt door en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn opgenomen. De KBO is één van de initiatieven die de Belgische overheid genomen heeft om de werking van de overheidsdiensten efficiënter te maken en om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit door het principe van de éénmalige inzameling van gegevens toe te passen. 

Ga naar de website van de bron

KSZ - Dienstenintegrator Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) heeft een dubbele functie.  

Enerzijds treedt de KSZ ook op als dienstenintegrator voor de instellingen van Sociale Zekerheid. Langs deze weg worden heel wat authentieke bronnen ontsloten uit de verschillende instellingen van Sociale Zekerheid, die ook binnen de processen van instellingen die niet behoren tot de Sociale Zekerheid cruciaal zijn. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om studietoelagen te berekenen, aanmoedigingspremies, maar ook binnen processen van Inspectie en Controlediensten. 

Anderzijds treedt zij op als beheerder van de Kruispuntbankregisters. In de Kruispuntbankregisters worden de natuurlijke personen ingeschreven die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister. De gegevens zijn afkomstig van (niet exhaustieve lijst): 

 • Rijksregister; 

 • Sociale gegevensbanken; 

 • Instellingen van Sociale Zekerheid 

 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 

 • de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat-Generaal Personen met een Handicap 

 • de POD Maatschappelijke Integratie 

Ga naar de website van de bron

LED -AHOVOKS

De Leer- en ervaringsbewijzen databank (LED): Leer- en Ervaringsbewijzen verzamelt en bundelt de diploma’s, certificaten en getuigschriften van Vlaamse burgers en stelt deze ter beschikking via het MAGDA-platform. Zodra Vlaamse scholen, instellingen... diploma's, getuigschriften of bewijzen uitreiken, worden ze automatisch opgenomen in de Leer- en ervaringsbewijzendatabank. De gegevens zijn afkomstig van: 

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 

 • Agentschap Innoveren en ondernemen

 • De databank Hoger Onderwijs 

 • Secundair onderwijs 

 • Naric

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen staat in voor:

 • De processen die leiden tot het tot stand komen van einddoelen en kwalificaties, in nauwe samenwerking met stakeholders in het onderwijsveld en partners op de arbeidsmarkt 

 • Diensten aan het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 

 • Dienstverlening aan burgers: school- en studietoelagen; premies voor cursisten in het volwassenenonderwijs; erkenning van studiebewijzen door NARIC-Vlaanderen; het behalen van diploma’s bij de Examencommissie; de organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts 

De bronnen die AHOVOKS aanbiedt op MAGDA zijn: Davinci (Volwassenonderwijs), DHO (Hoger onderwijs), LED (Studiebewijzen) en Studietoelagen.

Ga naar de website van de bron

MAGDA - Digitaal Vlaanderen

Het gegevensdelingsplatform MAGDA fungeert voor sommige gegevens als bron. MAGDA beheert net zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid een verwijzingsrepertorium, een databank met alle logging waarbij opgeslagen wordt Wie Wat Over wie Wanneer en voor welk doeleinde opgevraagd heeft. 

Neem contact op met de service desk voor meer info rond deze bron

Balanscentrale - NBB

De Nationale Bank (NBB) is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak. 

De jaarrekeninggegevens worden door NBB beheerd en bijgehouden in de Balanscentrale.

Ga naar de website van de bron

NIC

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van HR Rail.  

In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 10 miljoen mensen. 

Ga naar de website van de bron

OCMW’s

Een OCMW, voluit ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt. De gegevens aangaande de leefloonbedragen en -periodes worden bepaald door de OCMW’s. Via de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de KSZ worden deze gegevens door middel van twee diensten via MAGDA ontsloten.

Ga naar de website van de bron

Departement Omgeving

Departement Omgeving heeft de volgende taken: 

 • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte 

 • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie 

 • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. 

Het departement bestaat uit volgende entiteiten: 

 • Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning 

 • Data- en informatiebeheer & digitale maatschappij 

 • Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning e, -projecten 

 • Handhaving 

 • Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie 

 • Partnerschappen met besturen en maatschappij 

 • Strategie, internationaal beleid en Dierenwelzijn 

 • Vlaams Planbureau voor Omgeving 

Ga naar de website van de bron

Rijksregister - FOD Binnenlandse zaken

Het Rijksregister is de authentieke bron van identificatie- en adresgegevens van natuurlijke personen met de Belgische nationaliteit woonachtig in een Belgische gemeente, vreemdelingen met een permanente dan wel tijdelijke verblijfsvergunning, van ambtenaren van de Europese Unie, van geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of SHAPE en van asielzoekers. De gegevens zijn afkomstig van: 

 • de gemeentelijke bevolkingsregisters; 

 • de consulaire registers voor diplomatie zendingen en consulaire posten in het buitenland; 

 • het vreemdelingenregister; 

 • Register van de ambtenaren van de Europese Unie; 

 • Register van de geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE; 

 • wachtregister van de asielzoekers; 

 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Ga naar de website van de bron

RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn. 

Ga naar de website van de bron

RSZ

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere sociale zekerheidsinstellingen. Voor het MAGDA-platform is de RSZ een grote bron van informatie: onder andere Sociale schulden, de DIMONA-aangifte en de DMFA-aangifte worden beheerd binnen de RSZ. 

Ga naar de website van de bron

RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. Een deel van de taken van de RVA zijn door de verschillende staatshervormingen overgedragen naar de VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie. 

De RVA werkt op 6 domeinen: 

 • preventie 

 • vergoeding 

 • (her)inschakeling 

 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven 

 • informatie 

 • controle 

Ga naar de website van de bron

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt ondersteuning op maat aan personen met een handicap.

Deze ondersteuning uit zich onder andere in tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, materiaal en aanpassingen, alsook persoonsvolgende budgetten (PVB). De aanvragen voor deze ondersteuning kennen een zekere levensloop, die door daartoe gemachtigde afnemers geraadpleegd kunnen worden.

Ga naar de website van de bron

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt. Het is de missie van de VDAB om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Ga naar de website van de bron

VKBO - Digitaal Vlaanderen

De Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen behelst naast de essentiële KBO-gegevens ook de verrijking daarvan enerzijds door het betrekken van extra “economische actoren” zoals bijvoorbeeld de vrije beroepen, feitelijke verenigingen, scholen, milieuvestigingen, etc. en anderzijds door het plaatsen van extra informatie bij de KBO-actoren, waar de federale Kruispuntbank Ondernemingen enkel basisgegevens bevat. De VKBO omsluit onder meer hierna genoemde data: 

 • de KBO-basisgegevens; 

 • jaarrekeninggegevens; 

 • personeelsindicaties; 

 • aandeelhouderschap; 

 • paritair comité; 

 • import- / exportindicaties; contactinformatie; 

 • gegevens uit gespecialiseerde dossiers, zoals bijvoorbeeld bouw- en milieuvergunningen. 

Bovendien staat de VKBO ook open voor elke suggestie over de toevoeging van ondernemingsinformatie. 

De VKBO omvat alle gegevens uit: 

 • de federale KBO; 

 • de KSZ; 

 • de jaarrekeningendatabank Belfirst; 

 • databanken met betrekking tot Vlaamse dossierbestanden; 

 • databanken met betrekking tot vergunningen. 

Neem contact op met de service desk voor meer info rond deze bron

VLABEL

De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit.

Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: 

 • Inning en invordering van de Vlaamse belastingen 

 • Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen 

 • Invordering van niet fiscale schuldvorderingen 

 • Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen 

 • Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting 

 • Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen 

Ga naar de website van de bron

Vlimpers - Agentschap Overheidspersoneel

Vlaams interdepartementaal modulair personeelssysteem (Vlimpers) is een online HRM systeem. Vlimpers wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Het vormt ook de basis voor de loonberekening. Een eerste versie van het systeem werd in 2002 geïntroduceerd. Sindsdien evolueert het systeem continu om te voldoen aan nieuwe regels en nieuwe gebruikersnoden. 

Ga naar de website van de bron

Vlaams Loket Woningkwaliteit – Wonen Vlaanderen

VLOK is een maatwerk online applicatie die alle actoren binnen de woningkwaliteit (lokale besturen, Wonen-Vlaanderen met inbegrip van de Vlaamse Wooninspectie, VLABEL) ondersteunt bij al hun opdrachten rond woningkwaliteitsbewaking. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij het aanmaken van conformiteitsonderzoeken, het opvolgen van procedures ongeschikt- en onbewoonbaarheid, de gerechtelijke procedure, het opmaken en beheren van conformiteitsattesten en het registreren van onbewoonbaarheidsbesluiten nieuwe gemeentewet.

Ga naar de website van de bron

WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. WSE is de Vlaamse bron van de gegevens betreffende loopbaanonderbrekingen. Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen. 

Ga naar de website van de bron


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen