Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.PubliceerMutatiesWerkrelaties-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

 

Situering

Dit document omschrijft ‘PubliceerMutatiesWerkrelaties 2.0’ waarmee data van KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) beschikbaar gesteld wordt aan de potentiële afnemers.

Deze dienst geeft op basis van INSZ informatie over de tewerkstelling(en) over een bepaalde periode van een persoon:

 • Gegevens van de werkgever(s)

 • Gegevens over interimkantoor (indien van toepassing)

 • Informatie over tewerkstelling(en):

  • Periode

  • Paritair Comité

  • Type werkstelling

  • Plaats tewerkstelling

  • Controlekaarten (indien van toepassing, Sector Bouw)

Gegevensbronnen

De gegevens worden verkregen bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

 • KSZ (Integrator)

 • RSZ (Authentieke bron)

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit het document vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van het document.

Het bestandsformaat van de bron is een LDM formaat, de data van de periode waarop het bericht slaat wordt uit de inhoud van het bericht gehaald. Zie ook https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6356075913/Overlap+Inschrijvingscontrole#Andere

Het PeriodeTijdstip element is optioneel en kan dus ontbreken. In dit geval zal voor zowel de begin- als einddatum van het bericht de systeemdatum gebruikt worden. Hierdoor wordt een actieve inschrijvingscontrole toegepast daar de INSZ moet ingeschreven zijn op de dag van de verwerking.

Begin- en eindatum van de periode uit het bericht

Volgende elementen worden gebruikt als begin- en einddatum

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Contract/Aangifte/PeriodeTijdstip/Begin/Datum

Indien niet aanwezig, of het PeriodeTijdstip element ontbreekt, wordt de systeemdatum gebruikt voor begin- en einddatum

Einddatum

/Inhoud.Contract/Aangifte/PeriodeTijdstip/Einde/Datum

Indien niet aanwezig, of het PeriodeTijdstip element ontbreekt, wordt de systeemdatum gebruikt

Functionaliteiten

 1. KSZ stelt de wijzigingen beschikbaar aan diens partners op zijn FTP server

 2. De FTP-Scheduler haalt dit bestand op bij de KSZ en stelt deze ter beschikking aan de File to File

 3. De File to File valideert de voucher en stelt de eigenlijke mutatiebestanden ter beschikking aan de File to DB

 4. De File to DB zal instaan voor de correcte transformatie van het KSZ-formaat naar het MAGDA-formaat

 5. PubMut pusht de gegevens naar de publicatiegateway

 6. De publicatiegateway stelt de gegevens beschikbaar aan de afnemers

Werking

Aandachtspunten

Ongeldige declaraties kunnen voorkomen. In de praktijk komt het voor dat de begindatum na de einddatum ligt. Dit zijn dan meestal updates of annulaties van oude declaraties.

Het zal dus mogelijk zijn dat een afnemer declaraties zal ontvangen met een ‘ongeldige’ periode.

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk welke bij de aansluitingsprocedure gedefinieerd worden :

 • Compressie van het bestand (.zip)

 • Melding via mail van aflevering (Optioneel)

 • uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen