Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.GeefWerkrelaties-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefWerkrelaties 02.00 zoals deze door Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.

Verwante diensten

Diensten Magda Inschrijvingsrepertorium: Mogelijk moet er eerst een inschrijving aangemaakt worden in het Magda inschrijvingsrepertorium alvorens deze dienst te kunnen aanroepen.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd via de KSZ – DIMONA service.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Er is ook een variant van de overlap inschrijvingscontrole beschikbaar : de overlap inschrijving met consultatieperiode. Zie https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6768492567

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit de vraag vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van de vraag.

Begin- en eindatum van de periode uit de vraag

Volgende elementen worden gebruikt als begin- en einddatum

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Criteria/Periode/Begin

 

Einddatum

/Inhoud/Criteria/Periode/Einde

Indien Einde niet ingevuld wordt de systeemdatum gebruikt

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze webservice te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML).

Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend.

Prefix voor de batchbestanden: GWRD (GeefWerkRelatiesDienst)

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Werk.GWRD-02.00

Voorbeeld

Werk.GWRD-02.00_20131103115553530

Werking

Aandachtspunten

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag. Nadien zal de webservice achterliggend de DimonaService van KSZ oproepen. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de werkrelaties, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

De achterliggende KSZ DimonaService laat niet toe om een vraag o.b.v. een vestigingsnummer te stellen; er moet een ondernemingsnummer meegegeven worden. Indien in de vraag toch een vestigingsnummer wordt meegegeven, resulteert dit in een uitzondering 60003.

Het element “NbrOfPlannedWorkingHour” komende van KSZ wordt niet overgenomen in deze XSD.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

De beschikbaarheid is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de bron.

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging". Ook de afnemer van persoonsgegevens dient zich verplicht te houden aan de wettelijke loggingsplicht.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen