RuimteEnOmg - Ruimte en Omgeving

De omgevingsvergunning bundelt de vroegere bouwvergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Betrokkenen in het vergunningsproces zijn o.a. lokale besturen en de adviesverlenende instanties.

Deze instanties kunnen gebruikmaken van webservices die hun toelaten om vanuit hun eigen software de diensten van het Omgevingsloket aan te spreken. De meeste van deze services worden rechtstreeks aangesproken bij het Omgevingsloket. 2 diensten lopen echter via MAGDA omdat ze persoonsgegevens bevatten: Ruimte&Omgeving.GeefPersoon en Ruimte&Omgeving.BewaarPersoon.