Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werking FTPS

Buiten het aanbieden van webservices biedt MAGDA ook bestandsuitwisseling aan. De uitwisseling van gegevens gebeurt dan via FTP. Deze worden beveiligd met FTPS waarbij alle informatie versleuteld over een TLS kanaal gestuurd wordt en een VO-DCBaaS-certificaat gebruikt wordt.

De uitwisseling van bestanden tussen afnemers van het MAGDA platform en MAGDA gebeurt via FTPS-servers. Dit wil zeggen dat de doeltoepassing van de afnemer via een zogenaamde FTP-client die FTPS ondersteunt bestanden klaar zet of ophaalt op één van de VIP FTP Servers.  MAGDA zelf plaatst geen bestanden op de servers van afnemers en pikt ook geen bestanden op bij de afnemers.

Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer(doeltoepassing) om tijdig de bestanden van de VIP FTPS-server af te halen, hierbij rekening houdend met de richtlijnen rond onderhoud van die folders.

Folderstructuur

Vooraleer een afnemer bestandstransferdiensten van MAGDA kan gebruiken en verbinding kan maken met het MAGDA-platform, moet de afnemer een toelatingsaanvraag doorlopen hebben op het MAGDA platform.. Tijdens de toelatingsprocedure zal de afnemer een eigen home-folder toegewezen krijgen. De home-folder van elke afnemer is standaard opgedeeld in volgende subfolders.

to_vip

Hierin zal de afnemer/doeltoepassing de vraagbestanden voor VIP klaarzetten. Na verwerking verwijdert VIP de bestanden uit deze folder (en plaatst ze in cache\to_vip).

from_vip

Hierin plaatst VIP alle bestanden voor de afnemer/doeltoepassing, dus zowel de antwoordbestanden als de (niet-publieke) publicaties. De afnemer zal zelf het initiatief nemen om deze bestanden op te halen en is zelf verantwoordelijk voor de maintenance van deze folder; m.a.w. de afnemer/doeltoepassing zal de reeds opgehaalde bestanden zelf verwijderen. Eventueel kunnen de opgehaalde bestanden vóór verwijdering worden overgezet naar de cache\from_vip.

cache

De cache folder heeft op haar beurt 2 subfolders, to_vip en from_vip.

cache/to_vip

Bevat alle bestanden die door VIP opgepikt zijn. Dit laat toe, om binnen de retentietijd, selectieve bestanden terug in de verwerkingsketting te zetten.

cache/from_vip

Bevat alle bestanden die door de doeltoepassing opgepikt zijn en daarna in deze folder verplaatst.

publiek

Bevat alle publicaties die voor iedereen bestemd zijn, m.a.w. niet afnemer/doeltoepassing specifiek.

Bestandsuitwisseling

Wanneer de afnemer/doeltoepassing zo’n vraagbestand op de FTP-server in de to_vip folder plaatst, dan zal MAGDA dat bestand binnen een bepaalde tijd detecteren (op basis van een voorgedefinieerd benamingspatroon), oppikken en verwerken. Het bestand zal dan eerst worden gekopieerd naar de cache/to_vip folder en daarna worden doorgegeven naar de MAGDA verwerkingsomgeving.

Informatie:

Bestanden overzetten doe je via een tussenstap. Het gevaar bestaat immers dat, wanneer je een bestand direct overzet met de echte bestandsnaam, MAGDA het bestand ziet, herkent en begint te verwerken nog vóór het volledig is overgezet. Het proces binnen MAGDA begint dan te werken op basis van een onvolledig bestand waardoor het proces zal falen. De afnemer moet een strategie hanteren waarbij bovenstaande wordt vermeden.

Bijvoorbeeld, men kan het bestand opladen met een tijdelijke/ongeldige naam (bvb. met extensie .tmp) en wanneer het volledig is overgezet kan men de finale naam (.xml) geven via een rename instructie. Een andere optie is gebaseerd op de move instructie: men plaatst het bestand eerst in een subfolder binnen de folder to_vip en nadien verplaatst men die naar to_vip.

Informatie over het gebruik van webservices in batch en het opmaken van vraagbestanden in het kader van batchbevragingen is terug te vinden op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1902084574.

Antwoordbestanden

Antwoordbestanden aangemaakt in het kader van batchverwerking worden door MAGDA in de folder ‘From_vip’ geplaatst waar ze door de afnemer kunnen worden afgehaald.

Informatie over het gebruik van webservices in batch en de opmaak van antwoordbestanden in het kader van batchbevragingen is terug te vinden op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1902084574.

Publicaties

Via MAGDA worden gegevensbestanden vanuit authentieke bronnen ter beschikking gesteld aan de afnemers. Publicaties bestaan zowel in XML formaat als in CSV formaat, dit is echter afhankelijk van het soort publicatie. Hiervoor wordt verwezen naar de dienstspecifieke documentatie. Veelal wordt enkel XML ondersteund.

Publiek: Er bestaan een reeks generieke publicaties (veeleer de ondernemingsmutaties en codetabellen), deze worden standaard beschikbaar gesteld aan alle gewone FTP-gebruikers. Deze generieke publicaties worden in de folder publiek geplaatst.

from_vip: Alle andere publicaties waaronder de op-maat extracten, de inital-loads en de privacy-gevoelige publicaties van persoonsgegevens worden door MAGDA in de from_vip folder van de gerechtigde afnemer geplaatst. De frequentie en het tijdstip is afhankelijk van de soort gegevens.

Van de afnemer wordt verwacht dat die zelf op tijd en stond de publicatiebestanden oppikt. Wat de afnemer-specifieke publicaties betreft die in de from_vip folder worden geplaatst, wordt van de afnemer verwacht dat die ze verwijdert van zodra opgepikt, nadat eventueel eerst een kopie in de cache/from_vip is geplaatst

De generieke publicaties (in folder Publiek) daarentegen kunnen niet door de afnemer worden verwijderd, maar worden door MAGDA zelf na een retentieperiode van 1 maand automatisch verwijderd. Hier is er dan ook geen reden/nood om de opgehaalde bestanden te cachen in cache\from_vip.

Naamgeving van de bestanden

Voor de naamgeving van zowel de aan te leveren bestanden als de bestanden door MAGDA aangeboden, wordt verwezen naar de diensthandleidingen: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1220968511

Opkuis bestanden

Zoals eerder aangehaald rekent MAGDA erop dat de afnemers zelf hun folders (from_vip en cache\from_vip) onderhouden. De afnemers worden aangemoedigd om automatische scripts te voorzien waarbij direct na het ophalen van een bestand datzelfde bestand wordt gekopieerd naar de cache en dan wordt verwijderd uit de from_vip folder.

Toch houdt MAGDA er rekening mee dat niet alle afnemers altijd deze richtlijnen zullen volgen. Onder meer daarom zal MAGDA zelf de folders regelmatig opkuisen door het verwijderen van oude bestanden. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de verschillende folders die binnen een gebruikersaccount bestaan, met een korte beschrijving van het onderhoud.

Folder

Rechten

Retentieperiode

Folder

Rechten

Retentieperiode

to_vip

Lees

Schrijf

Twee maanden

from_vip

Lees

Schrijf

Twee maanden

cache/to_vip

Lees

Twee weken

cache/from_vip

Lees

Schrijf

Twee weken

Publiek

Lees

Eén maand

Beveiliging

Algemeen

Zoals eerder beschreven moet een afnemer altijd een toelatingsprocedure doorlopen en een FTPS account krijgen om gegevens te kunnen uitwisselen met MAGDA. Omdat toegangscontrole op basis van account (met gebruikersnaam en wachtwoord) op zich weinig bescherming biedt tegen ongeoorloofd gebruik, vereist MAGDA dat de connectie versleuteld wordt en dat afnemers en hun toepassing aan de hand van een certificaat geïdentificeerd worden.

Om de MAGDA servers te beschermen tegen aanvallen van buiten af, dient elke FTPS-communicatie te gebeuren vanuit een vooraf aangeduide PC of server aan afnemer kant. De afnemer moet daarom tijdens het aansluitingsproces het IP-adres van de PC of server die zal gebruikt worden voor de FTP-communicatie doorgeven. Op firewall-niveau zal FTP-verkeer enkel toegestaan worden voor dat IP-adres.

 • Er mag een maximaal aantal van 7 statische IP adressen opgegeven worden voor FTP toegang white-listing. IP bereiken (IP ranges) mogen niet opgegeven worden. De reden hiervoor is dat dit een beschermingsmaatregel is, een onderdeel van de Magda FTP veiligheidstrategie. De maatregel dient zowel Magda als haar afnemers, in het geval van FTP aanvallen, om een goede werking te kunnen blijven garanderen. Om die reden zullen er ook geen uitzonderingen toegestaan worden op het maximaal aantal toegestane IP adressen.

Opmerking:

Het valideren van IP-adressen op firewall-niveau betekent wel dat de afnemer bij wijziging van zijn hardware het nieuwe IP-adres moet doorgeven aan MAGDA.

Zowel FTP als FTPS is gebaseerd op het cliënt-servermodel dat ook andere delen van het internet kenmerkt. Cliëntsoftware (een FTP-client), geïnstalleerd op de PC/server van de afnemer, maakt een verbinding met de FTP-server aan de andere kant van de 'lijn'.

Het verschil zit in het feit dat men voor FTP werkt met username en wachtwoord om in te loggen. Met FTPS wordt er met een Client certificaat ingelogd. Hierbij wordt als gebruikersnaam de CN waarde van het certificaat gebruikt maar er hoeft geen paswoord gebruikt te worden. Het certificaat wordt daarbij als paswoord gebruikt.

Client certificaten die voor FTPS gebruikt worden, volgen de zelfde standaard als de certificaten voor Webservices.

 • De CN die moet opgenomen worden in het certificaat, zal door MAGDA bepaald worden en beschikbaar gemaakt worden in het gebruikersbeheer en de VO-DCB applicatie (voor de doelgroep van VO-DCB, afnemers)

 • De afnemer maakt een Certificate Signing Request (CSR) aan voor de CN

 • De afnemer maakt het certificaat aan bij de VO-DCB aan de hand van de CSR.

 • De afnemer logt in aan de hand van de certificaat.

Op Windows platformen, is de FTP client WinSCP de beste client voor het werken met FTPS servers die een client certificaat vereisen. WinSCP is een gratis programma.

Op Linux platformen is de command line tool lftp beschikbaar.

Wanneer de eerste keer verbinding wordt gemaakt met de FTPS-server, kan het zijn dat uw een een bericht ontvangt met een waarschuwing over een "onbekende" server, met de vraag om uw akkoord te geven om door te gaan. Dit stockeert de server certificaat op het platform van de afnemer (PC of server).

Van zodra de hostsleutel is aanvaard/opgeslagen, kan de rest van de communicatie doorgaan. Bij daaropvolgende verbindingen met dezelfde FTPS-server zal de hostsleutel dus al bekend zijn en zal bovenstaand bevestigingsscherm niet meer verschijnen.

Software en connectie-instellingen

De  FTPS servers hebben de volgende DNSnamen waar u hen kan bereiken:

Omgeving

 

Omgeving

 

Productie

VIPFTPS.VLAANDEREN.BE

Test & Integratie

VIPFTPS-AIP.VLAANDEREN.BE

Netwerkinstellingen

Voor FTPS-verbindingen zijn er twee poorten in gebruik: een commando-poort en een gegevensverbindingspoort.

Het FTP protocol gebruikt standaard het poort 21 voor commando. De FTPS versie op het MAGDA platform gebruikt dezelfde poort (FTPS Explicit).

De gegevensverbindingspoorten die vast bepaald worden, zitten in de reeks poorten van 40000-42000.

Dit betekent dat afnemers die achter een forward proxy zitten, moeten de poorten 21 OUTBOUND en 40000-42000 INBOUND whitelisten om aan de nieuwe FTPS server te kunnen.

Software instellingen voor Windows

In WinSCP, moet de volgende configuratie gebeuren:

 

 

Aanmaken van een nieuwe site:

 • Fite Protocol:      FTP

 • Encryption:         TLS/SSL Explicit encryption

 • Hostname:          vipftps.vlaanderen.be voor productie, of vipftps-aip.vlaanderen.be voor test

 • Port number       21 (Default niet aanpassen)

 • Username           Moet overeen komen met CN van het certificaat dat gebruikt wordt

Dan in op het "Advanced" knop drukken om het certificaat en privaat sleutel in te stellen:

In "Advanced" - "TLS/SSL" tab:

 • Minimum TLS/SSL version: op TLS 1.2 zetten

 • Client certificate file:  wijzen naar de certificaten en private sleutels

Voor het certificaat en de private sleutels adviseren wij sterk om het PKCS12 formaat te gebruiken. De private sleutel wordt ook dan beveiligd door een wachtwoord die tijdens aanmaak van een PKCS12 keystore moet gegeven worden. Zie ook Certificaten: Aanmaak op deze gebruikersomgeving.

PKCS12 keystores kunnen aangemaakt worden door b.v. het gebruiken van de Java "keytool IUI" programma, of door het OpenSSL programma te gebruiken:

openssl pkcs12 -export -in certificate.pem -inkey key.pem -out cert_and_key.p12

Als het vorige commando gebruikt wordt, gaat er een wachtwoord aangevraagd worden voor de sleutel (als er een nodig is) en gaat er een ander wachtwoord aangevraagd worden voor het resultaat bestand.

Na het drukken op de "Login" knop, gaat er wachtwoord gevraagd worden voor de ".p12" bestand. Hier moet het wachtwoord dat gebruikt is voor het aanmaken van het .p12 bestand ingegeven worden.

Software instellingen voor andere besturingssystemen

Voor andere besturingssystemen (Linux, UNIX) kan je Curl of LFTP gebruiken om van FTPS 2 way gebruik te maken. Hieronder vindt je de nodige commando’s om de connecties te bewerkstelligen. Uiteraard moeten dezelfde poorten openstaan als hierboven beschreven (poort 21 als controle poort en alle poorten tussen 40.000 en 42.000 langs waar de data zal verzonden worden).

Curl
Via Curl is het mogelijk om een FTPS 2 way connectie te maken. Je dient Curl uiteraard te installeren op je server
Hieronder vindt je de syntax voor connectie naar onze TNI omgeving
curl -v --sessionid -u usernamevanhetcertificaat:blabla --ftp-ssl --cert locatievanjecertificaatfile/crt file van het certificaat
--key locatievandekeyfilevanjecertificaat/keyfilevanhetcertificaat --pass paswoordvanhetcertificaatinplaintext --cacert vipftps-aip_vlaanderen_be.crt -p -x ftp://vipftps-aip.vlaanderen.be/from_vip/* -l
Hieronder vindt je de syntax voor connectie naar onze PRD omgeving
curl -v -u usernamevanhetcertificaat:blabla --ftp-ssl --cert locatievanjecertificaatfile/crt file van het certificaat
--key locatievandekeyfilevanjecertificaat/keyfilevanhetcertificaat --cacert vipftps_vlaanderen_be.crt ftp://vipftps.vlaanderen.be/from_vip/* -l

Legende:
usernamevanhetcertificaat:blabla : je username is dezelfde als de CN van je certificaat. Het dubbele punt en blabla is omdat curl altijd een paswoord verwacht ook al wordt dit in dit geval niet gebruikt (je certificaat wordt als paswoord gebruikt). Je mag om het even welk paswoord gebruiken zolang je certificaat maar correct is
locatievanjecertificaatfile/crt file: hier moet je de locatie waar je je certificaat hebt opgeslagen alsook de crt file van je certificaat specifiëren
locatievandekeyfilevanjecertificaat/keyfilevanhetcertificaat: je dient eveneens de locatie van de key file van je certificaat alsook de key file zelf te specifiëren
vipftps-aip_vlaanderen_be.crt/vipftps_vlaanderen_be.crt : dit zijn de server certificaten die je specifiek moet trusten. Indien nodig kunnen we je die bezorgen.

LFTP
LFTP is een tool waarmee je oa. FTPS 2 way connectie kan maken. UIteraard moet dit geinstalleerd zijn op je server.
Je zal zien dat LFTP om een paswoord zal vragen (zelfs als je een certificaat specifieert). Je mag gewoon op Enter drukken en dan zal LFTP het certificaat als paswoord gebruiken. Indien het het juiste certificaat is zal de connectie lukken.

!!NOOT: wanneer
Hieronder vindt je de syntax voor connectie naar TNI
❯ lftp
lftp :~>
lftp :~> exit
❯ lftp
lftp :~> set ftp:passive-mode true
lftp :~> set ftp:ssl-force true
lftp :~> set ssl:cert-file jecrtfile
lftp :~> set ssl:key-file dekeyfilevanjecertificaat
lftp :~> set ftp:ssl-protect-data true
lftp :~> set ftp:use-site-utime2 false
lftp :~> set ssl:verify-certificate no
lftp :~> connect vipftps-aip.vlaanderen.be
lftp vipftps-aip.vlaanderen.be:~> login usernamevanhetcertificaat
Password:
lftp usernamevanhetcertificaat@vipftps-aip.vlaanderen.be:~> ls

Hieronder vindt je de syntax voor connectie naar PRD
❯ lftp
lftp :~>
lftp :~> exit
❯ lftp
lftp :~> set ftp:passive-mode true
lftp :~> set ftp:ssl-force true
lftp :~> set ssl:cert-file jecrtfile
lftp :~> set ssl:key-file dekeyfilevanjecertificaat
lftp :~> set ftp:ssl-protect-data true
lftp :~> set ftp:use-site-utime2 false
lftp :~> set ssl:verify-certificate no
lftp :~> connect vipftps.vlaanderen.be
lftp vipftps.vlaanderen.be:~> login usernamevanhetcertificaat
Password:
lftp usernamevanhetcertificaat@vipftps.vlaanderen.be:~> ls

Legende
jecrtfile : dit is het certificaat dat je gebruikt om aan te loggen.
dekeyfilevanjecertificaat: dit is de keyfile van je certificaat dat je dient te specifiëren
usernamevanhetcertificaat: je username is dezelfde als de CN van je certificaat.

 

NOOT:
LFTP verwacht een ongeencrypteerde key. Als je dus een paswoord op je key hebt staan dan moet je deze key eerst ontsleutelen met het volgende commando

openssl rsa -in ssl.key.encrypted -out ssl.key.decrypted (vervang ssl.key met de naam van dekeyfile van je certificaat)

Het commando zal dan het wachtwoord van de key vragen. Vul dit in en het commando zal dan een gedecrypteerde key aanmaken die je dan dient te gebruiken in de lftp commando’s hierboven.

 

 

!!!!CURL en LFTP VIA PROXY!!!!

Sommige afnemers zullen via een proxy connectie moeten maken met onze vipftps servers. Dit is een complex gegeven omdat niet alle proxy technologie FTPS 2 way ondersteunt. Als u zeker weet dat uw proxy FTPS 2 way ondersteunt vindt u hieronder de commando’s om met Curl of LFTP over een proxy connectie te maken.

CURL

Voor TNI

curl -v --sessionid -u usernamevanhetcertificaat:blabla --ftp-ssl --cert locatievanjecertificaatfile/crt file --key locatievandekeyfilevanjecertificaat/keyfilevanhetcertificaat --pass passwoordvanjecertificaatinplaintext --cacert vipftps-aip_vlaanderen_be.crt -p -x http://proxyserver:proxypoort ftp://vipftps-aip.vlaanderen.be/from_vip/* -l

Voor PRD
curl -v --sessionid -u usernamevanhetcertificaat:blabla --ftp-ssl --cert locatievanjecertificaatfile/crt file --key locatievandekeyfilevanjecertificaat/keyfilevanhetcertificaat --pass passwoordvanjecertificaatinplaintext --cacert vipftps_vlaanderen_be.crt -p -x http://proxyserver:proxypoort ftp://vipftps.vlaanderen.be/from_vip/* -l

Legende

locatievandekeyfilevanjecertificaatdekeyfilevanjecertificaat: dit is de locatie van en de keyfile zelf van je certificaat dat je dient te specifiëren
usernamevanhetcertificaat: je username is dezelfde als de CN van je certificaat.
passwoordvanjecertificaatinplaintext het paswoord dat je op je certificaat hebt staan. Dat dien je in plain text te typen

proxyserver:proxypoort: dit is de naam van je proxyserver gevolgd door een dubbel punt en de poort langs waar de requests zullen verlopen (standaard is dat 8080 maar dat kan een andere zijn. Vraag aan uw netwerkmensen welke er gebruikt wordt)

LFTP
Voor TNI

 set ftp:proxy http://proxyserver:proxypoort
set hftp:Proxy http://proxyserver:proxypoort
set hftp:use-type false
set ftp:use-hftp false
set ftp:ssl-auth TLS
set ftp:bind-data-socket true
set ftp:ssl-force true
set ftp:ssl-protect-data true
set ftp:ssl-protect-list true
set ftp:ssl-data-use-keys true
set ftp:ssl-copy-sid true
set ftps:initial-prot "P"
set ftp:use-allo false
set ssl:verify-certificate true
set ssl:cert-file jecrtfile
set ssl:key-file dekeyfilevanjecertificaat
set ssl:check-hostname true
set ftp:passive-mode true
set ftp:use-site-utime2 false

open -u usernamevanhetcertificaat,"" ftp://vipftps-aip.vlaanderen.be
Legende
jecrtfile : dit is het certificaat dat je gebruikt om aan te loggen.
dekeyfilevanjecertificaat: dit is de keyfile van je certificaat dat je dient te specifiëren
usernamevanhetcertificaat: je username is dezelfde als de CN van je certificaat.
Voor PRD

 set ftp:proxy http://proxyserver:proxypoort
set hftp:Proxy http://proxyserver:proxypoort
set hftp:use-type false
set ftp:use-hftp false
set ftp:ssl-auth TLS
set ftp:bind-data-socket true
set ftp:ssl-force true
set ftp:ssl-protect-data true
set ftp:ssl-protect-list true
set ftp:ssl-data-use-keys true
set ftp:ssl-copy-sid true
set ftps:initial-prot "P"
set ftp:use-allo false
set ssl:verify-certificate true
set ssl:cert-file jecrtfile
set ssl:key-file dekeyfilevanjecertificaat
set ssl:check-hostname true
set ftp:passive-mode true
set ftp:use-site-utime2 false

open -u usernamevanhetcertificaat,"" ftp://vipftps.vlaanderen.be
Legende
jecrtfile : dit is het certificaat dat je gebruikt om aan te loggen.
dekeyfilevanjecertificaat: dit is de keyfile van je certificaat dat je dient te specifiëren
usernamevanhetcertificaat: je username is dezelfde als de CN van je certificaat.

Connectie instellingen tussen servers

Afnemers die met een applicatie connectie willen leggen naar onze FTPSservers moeten ongeveer de zelfde stappen volgens als voor een UI client:

 • Een FTP library gebruiken die FTPS client certificaat ondersteunt voor de programmeertaal die gebruikt wordt;

 • Het aanmaken van een keystore met erin het client certificaat en de private sleutel;

 • Optioneel, een trust store aanmaken, waarin het VO DCB Root CA certificaat zal staan;

 • De nodige netwerk verbindingen (laten) opzetten.

Hier is een pagina die meer in detail beschrijft hoe de libraries moeten gebruikt worden: FTPS Library Technische Informatie

 

Vernieuwing van het certificaat van onze FTP Servers

Omdat we met FTPS 2 way werken (waarbij zowel uw certificaat als afnemer als het certificaat van onze FTP server wordt afgecheckt) wordt ons server certificaat om de zoveel tijd geupdate. U zal dan om de zoveel tijd ons server certificaat moeten vertrouwen in uw truststore. U zal hiervoor tijdig worden verwittigd zodat u de nodige stappen hiervoor kan uitvoeren.
Om dit server certificaat te vernieuwen zijn de te ondernemen stappen verschillend afhankelijk van de wijze waarop u ons server certificaat vertrouwd. U kan op het hoogste niveau ons server certificaat vertrouwen door de Root Certification Authority (RCA) en Intermediate Certification Authority (ICA) toe te voegen in uw truststore. De Certification Authorities kan u vinden op . Het betreft de Certificaat Vlaamse overheid Root CA 2020 en Certificaat Vlaamse overheid Issuing CA 2 2020 (zie screenshot hieronder)Daarnaast kan u op het laagste niveau ons server certificaat vertrouwen door het server certificaat via OpenSSL op te vragen.U dient hiervoor OpenSSL geinstalleerd te hebben. De commando’s om het server certificaat te verkrijgen vindt u hieronder.
Voor TNI

openssl s_client -connect vipftps-aip.vlaanderen.be:21 -starttls ftp
Voor PRD

openssl s_client -connect vipftps.vlaanderen.be:21 -starttls ftp

 

De output van beide commando’s zal het server certificaat tonen. Het begint met -----BEGIN CERTIFICATE----- en eindigt met -----END CERTIFICATE-----
DIt volledig stuk van de output (inclusief het eerste streepje tot het laatste streepje) moet opgeslagen worden als een .crt file en toegevoegd worden in een truststore of gebruikt worden in uw commando om verbinding te maken met vipftps-aip.vlaanderen.be of vipftps.vlaanderen.be (bv bij het stuk cacert van Curl zie hierboven)

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen