Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.ZoekPersoonOpAdres-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Persoon van het MAGDA-platform. Via deze dienst kunnen lijsten van personen opgevraagd worden bij het Rijksregister of bij de KSZ op basis van adresgegevens.

Verwante diensten

Na het ontvangen van de lijst van personen kan de volledige informatie van een persoon opgevraagd worden via de GeefPersoon 02.00 of GeefPersoon 02.02 dienst.

Gegevensbronnen

Zowel de KSZ als het Rijksregister kunnen geconsulteerd worden.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Persoon.ZoekPersoonOpAdres-02_02

Voorbeeld

Persoon.ZoekPersoonOpAdres-02_02_20190103115553530

Functionaliteiten

De webservice ZoekPersoonOpAdres-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe personen op te zoeken in het Rijksregister of de KSZ, dit op basis van verschillende parameters:

 • Gemeente postcode

 • Straatcode (Op dit moment enkel Rijksregisterstraatcode)

 • Huisnummer

 • Busnummer

Het is mogelijk in de vraag naar het Rijksregister op te geven of men enkel de referentiepersonen (gezinshoofden) in het antwoord wenst of ook al de personen op het opgegeven adres. Deze optie wordt niet ondersteund wanneer de vraag aan de KSZ wordt gericht.

Eens de afnemer de request gelanceerd heeft wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister of de KSZ. MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar één of meerdere Persoon-elementen. Afhankelijk van de verkregen machtigingen worden bepaalde gegevens al dan niet gefilterd.
De zoekopdracht vindt enkel personen die hun huidige hoofdverblijfplaats in België hebben en die ingeschreven zijn in het Rijksregister.

Indien er gezocht wordt bij het Rijksregister en er groot aantal personen gevonden zijn voor het opgegeven adres verkrijgt men de melding dat een bijkomende oproep noodzakelijk is om de volgende personen op te halen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in de ZoekPersoonOpAdres-02.02 beschikbare persoonsgegevens en hun relatie met de informatietypes van het Rijksregister.

Persoonsgegeven

Rijksregister Informatietype

Rijksregister beschikbaarheid

KSZ beschikbaarheid

INSZ

000

J

J

Naam

010

J

J

Geslacht

000

J

J

Register

-

N

J

Geboorte(datum)

000

J

J

Adres - Hoofdverblijfplaats

020

J

J

Adres – Referentieadres (binnen Hoofdverblijfplaats)

024

J

J

Overlijden

-

N

J (enkel indicatie via een boolean)

Beheerder

-

N

J

Status

-

N

J

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de juridische toegang en de wensen van de afnemer:

 • Op te roepen bron: tot drie bronnen kunnen geconfigureerd worden

Opvraging

In principe gebeurt de opzoeking bij de in de vraag gekozen bron; het Rijksregister of de KSZ.

Afhankelijk van de juridische toegang tot persoonsgegevens voor de afnemer en in samenspraak met de afnemer is het echter mogelijk dat twee of zelfs drie bronnen toegankelijk zijn, waarvan één als primaire, één als secundaire en eventueel nog een derde als tertiaire bron ingesteld is.

Indien er voor de afnemer meerdere bronnen geconfigureerd zijn dan zal de dienst de opgegeven bronnen in volgorde bevragen tot één van hen resultaat geeft.

Echter, indien er een bron opgegeven wordt  in de vraag, dan geldt deze automatische doorschakeling niet, ook al is de bron in de vraag de primaire bron! 

Volgende stappen worden dus doorlopen:

 1. Is er een bron ingevuld in de vraag?

  1. Ja: enkel deze bron wordt geraadpleegd

  2. Neen: Zijn er resultaten bij gebruik van de primaire bron?

   1. Ja: Geen verdere bevragingen nodig

   2. Neen: Indien er een secundaire bron is, wordt deze geraadpleegd

Responstijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen, die gebeuren via deze webservice, worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen