Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.GeefAttest-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Tot heel recent in 2017 was er geen reglementaire basis voor uittreksels en getuigschriften van het bevolkingsregister. Dit verklaart de grote verscheidenheid aan attesten en terminologie die werden (en vaak nog worden) aangeboden door de gemeenten. Door het Ministerieel besluit van 21 APRIL 2017 is hier verandering in gekomen. Dit Ministerieel besluit bepaalt de exhaustieve lijst en de modellen van de bevolkingsattesten.

Het RijksRegister stelt 10 modellen van attesten ter beschikking:

 1. Attest van gezinssamenstelling

 2. Attest van hoofdverblijfplaats

 3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

 4. Attest van nationaliteit

 5. Attest van leven

 6. Attest van samenwoning

 7. Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

 8. Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

 9. Attest van kiesregister

 10. Uittreksel uit de registers

Uittreksels en getuigschriften van het Bevolkingsregister zijn via 2 kanalen beschikbaar bij het Rijksregister:

 • via de online applicatie 'MijnDossier';

 • via een webservice.

De MAGDA dienst GeefAttest encapsuleert de toegang naar het Rijksregister via de webservice en biedt daarmee deze functionaliteit aan via de uniforme MAGDA standaard.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij verschillende (authentieke) gegevensbron(nen):

 • Rijksregister

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML).

Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. De exacte bestandsnamen en de naam van de folder worden meegedeeld tijdens het aansluitingsproces. Deze is steeds onder de vorm Domein.Service-versie_timestamp.extensie.

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Persoon.GeefAttest-02.00

Voorbeeld

Persoon.GeefAttest-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer kan een attest van een persoon opvragen bij het Rijksregister door een INSZ nummer en een gemeente van afgifte in de vraag op te nemen met aanduiding van het gewenst attest en de taal waarin dit attest door het Rijksregister moet worden opgesteld.

Antwoord

MAGDA antwoordt met XML antwoordbericht met daarin een attest in PDF formaat. Als er geen attest is opgesteld voor het opgegeven INSZ nummer, dan neemt MAGDA een Uitzondering op met een indicatie waarom er geen attest is teruggegeven.

Werking

Aandachtspunten

Alvorens deze dienst te kunnen gebruiken dient de persoon die het onderwerp vormt van de vraag ingeschreven te zijn in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen. Meer informatie over inschrijvingen kan gevonden worden in het document Domeincontext. Deze inschrijvingscontrole wordt niet uitgevoerd indien de machtiging dit toelaat..

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Ook wordt er een checksum 97-validatie uitgevoerd op het INSZ-nummer.

Daarna bepaalt MAGDA welk attest moet worden opgevraagd en in welke taal deze door het Rijksregister moet worden opgesteld. Indien een onbekend attest word opgevraagd of een niet-ondersteunde taalcode wordt meegegeven dan stopt de verwerking en volgt een foutmelding.

Na deze controles zal MAGDA de het Rijksregister raadplegen met het INSZ nummer in de vraag, de attestnaam en gewenste taal, en de NISCode van de gemeente die bevoegd is voor afgifte van het attest.

Het antwoord van het Rijksregister is een PDF document in Base-64 formaat en deze wordt door MAGDA één-op-één overgenomen in het MAGDA Antwoord.

Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de XSD waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven in het MAGDA richtlijnen document.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen