Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.PubliceerPersoonMutatieNotificatie-02.00

Opmerking:

Deze dienst heeft geen 02.02 versie daar deze dienst enkel RijksRegister als bron gebruikt.

Situering

Opmerking:

Gelieve eerst de Algemeen.MutatieNotificatie overzicht documentatie te lezen om de PubliceerPersoonMutatiesNotificaties-02.00 dienst te kunnen plaatsen in het MAGDA-platform. Deze uitleg is toegespitst op de versie 02.01 diensten van het MutatieNotificatie platform maar de werking is dezelfde. Enkel het soort sleutels en de structuur van de doorgestuurde informatie is verschillend. De informatie voor de 02.00 versie is te vinden in deze handleiding.

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de publicatie van Rijksregisternotificaties van persoonsmutaties. De persoonsgegevens komen via deze publicatie niet mee. De publicatie bevat enkel de notificatie dat een bepaald persoonsgegeven (informatietype) gewijzigd is, beëindigd is, geannuleerd is, of toegevoegd is. De persoonsgegevens dienen – indien nodig – opgevraagd te worden via de GeefPersoon-02.00 of de GeefPersoon-02.02.

Het MAGDA-platform ontvangt dus van het Rijksregister enkel mutatienotificaties voor Rijksregisternummer die ingeschreven zijn in het Vlaams inschrijvingsrepertorium. Deze inschrijvingen worden gedaan met de Repertorium.RegistreerInschrijvingen Repertorium.RegistreerUitschrijving-diensten. Daartoe stuurt MAGDA iedere week de lijst van ingeschreven Rijksregisternummer op naar het Rijksregister.

De mutatienotificaties zijn afkomstig van het Rijksregister en worden éénmaal per week gepubliceerd, dit normaal gezien op zondagochtend.

Voor een overzicht van de huidige informatietypes wordt verwezen naar de website van het Rijksregister.

Verwante diensten

Om de publicaties te kunnen ontvangen dient het Rijksregisternummer ingeschreven zijn in het InschrijvingsRepertorium met de Repertorium.RegistreerInschrijving dienst. Als er geen publicaties meer moeten ontvangen worden, dient het Rijksregisternummer uitgeschreven te worden met de Repertorium.RegistreerUitschrijving dienst.

Als de gedetailleerde data nodig is, dienen aan de hand van het Rijksregisternummer de persoonsgegevens opgevraagd te worden met de GeefPersoon-02.02-dienst.

  1. De afnemer registreert een Rijksregisternummer in het MAGDA inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

  2. Deze dienst geeft een notificatie met het Rijksregisternummer van de persoon waarvoor de gegevens gewijzigd zijn.

  3. Via de GeefPersoon dienst worden alle gegevens opgevraagd over de persoon waarvan het Rijksregisternummer gepubliceerd is

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving :

Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatiePersoon ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de Rijksregisternummers geregistreerd te worden in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde Rijksregisternummers niet meer ontvangen moeten worden dienen deze Rijksregisternummers uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de MAGDA gebruikersgroep site.

Gegevensbronnen

Alle mutatienotificaties van deze dienst worden aangeleverd door het Rijksregister.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Functionaliteiten

MAGDA ontvangt wekelijks - op zaterdag - van het Rijksregister een bestand met de tijdens de werkweek (de werkweek loopt van maandagochtend tot zaterdagmiddag) gemuteerde personen. Enkel van personen die gekend zijn bij de afnemers van MAGDA die recht hebben op deze mutaties, worden de mutatienotificaties aan MAGDA geleverd.

Dit mutatiebestand wordt door het MAGDA-platform opgepikt en verdeeld naar de geïnteresseerde en gemachtigde afnemers. De verdeling gebeurt aan de hand van het MAGDA-inschrijvingsrepertorium.

MAGDA stelt deze gegevens pas ten vroegste zondagochtend ter beschikking. De gegevens zijn enkel beschikbaar in XML en worden afgeleverd op de MAGDA FTP-server in de folder van de afnemer.

De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens te publiceren zijn, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Verdeling

In de nacht van vrijdag op zaterdag zal MAGDA een bestand met rijksregisternummers overmaken aan het Rijksregister. Dit bestand bevat de rijksregisternummers van personen:

  • die op dat moment gekend zijn binnen de Vlaamse overheid, i.e. een actieve inschrijving hebben in het MAGDA-inschrijvingsrepertorium voor personen

  • en van wie de inschrijver (afnemer MAGDA-platform) de machtiging heeft verkregen om Rijksregisternotificaties van persoonsmutaties te ontvangen.

Het Rijksregister verwerkt mutaties van maandagochtend tot zaterdagmiddag. Op zaterdagmiddag wordt op basis van de doorgestuurde lijst met rijksregisternummers een mutatiebestand aangemaakt en door het Rijksregister ter beschikking gesteld. Dit gebeurt in de loop van zaterdagnamiddag.

MAGDA pikt dit bestand op en zal de gegevens verdelen op basis van het MAGDA-inschrijvingsrepertorium. Eventuele andere verdelingen zijn mogelijk maar dit is afhankelijk van de verkregen machtigingen.

Elke afnemer verkrijgt een bestand met voor hem de gemuteerde personen (beperkt tot de personen waarvoor hij een actieve inschrijving heeft) alsook welke informatietypes gemuteerd zijn (beperkt tot informatietypes waarvoor hij de nodige machtigingen heeft). Dit bestand zal in principe op zondagochtend beschikbaar gesteld worden, al hangt dit natuurlijk af van de aanlevering van het Rijksregister en de tijd die nodig is om het ontvangen bestand te verwerken en te verdelen.

Overzicht

Dag/tijdstip

Proces

Maandag tem zaterdagmiddag

Rijksregister verzamelt al de persoonsmutaties

Zaterdag

MAGDA maakt een oplijsting van al de rijksregisternummers die op dat moment een actieve inschrijving hebben en levert dit bestand af bij het Rijksregister

Zaterdagmiddag

Het Rijksregister creëert een mutatiebestand op basis van de door MAGDA gepubliceerde rijksregisternummers en stelt dit bestand beschikbaar aan MAGDA

Zaterdagavond

MAGDA pikt het bestand op en start de verdeling van de gegevens op basis van het MAGDA-inschrijvingsrepertorium voor personen en de machtigingen

Zondagochtend

MAGDA stelt de mutatiebestanden beschikbaar op de FTP-folders van de afnemers

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met de MAGDA Service Desk.

Voorbeelden van dergelijke selecties: enkel ondernemingen uit eigen klantenlijst, ondernemingen uit bepaalde gemeente, … .

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Compressie van het bestand in .zip

  • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

  • Melding via mail van aflevering bestand

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “Logging diensten”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP-folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen