Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.GeefPersoonMutatiesNotificaties-02.00

Opmerking

Deze dienst heeft geen 02.02 versie daar deze dienst enkel RijksRegister als bron gebruikt.

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Opmerking:

Gelieve eerst de Algemeen.MutatieNotificatie overzicht documentatie te lezen om de GeefPersoonMutatiesNotificaties-02.00 dienst te kunnen plaatsen in het MAGDA-platform. Deze uitleg is toegespitst op de versie 02.01 diensten van het MutatieNotificatie platform maar de werking is dezelfde. Enkel het soort sleutels en de structuur van de doorgestuurde informatie is verschillend. De informatie voor de 02.00 versie is te vinden in deze handleiding.

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van webservice GeefPersoonMutatiesNotificaties-02.00 voor het afhalen van de Rijksregisternotificaties van persoonsmutaties. De persoonsgegevens zelf komen via deze publicatie niet mee. De publicatie bevat enkel de notificatie dat een bepaald persoonsgegeven (informatietype) gewijzigd, toegevoegd, of geannuleerd is. De persoonsgegevens dienen – indien nodig – opgevraagd te worden via de GeefPersoon-02.0x.

De mutatienotificaties zijn afkomstig van het Rijksregister en worden éénmaal per week gepubliceerd.

Voor een overzicht van de huidige informatietypes wordt verwezen naar de website van het Rijksregister.

Verwante diensten

PubliceerPersoonMutatiesNotificaties-02.00

Dienst voor het beschikbaar stellen van de Rijksregister persoonmutatiesnotificaties via FTP.

GeefPersoon-02.00 en GeefPersoon-02.02

De GeefPersoon-02.x stelt de afnemers in staat om de actuele persoonsgegevens op te vragen, dit bij de KSZ alsook het Rijksregister.

RegistreerInschrijving-02.00

Voor het aanmaken van een inschrijving in het MAGDA-inschrijvingsrepertorium voor personen. Op basis van deze inschrijvingen worden de persoonmutatiesnotificaties ontvangen en verdeeld.

RegistreerUitschrijving-02.00

Voor het verwijderen/afsluiten van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van deze gegevens is het Rijksregister.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Batch

Deze dienst wordt niet aangeboden in batch verwerking. Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van de Persoon.PubliceerPersoonMutatieNotificatie-02.00 dienst.

Functionaliteiten

De webservice GeefPersoonMutatiesNotificaties laat de afnemer toe de voor hem klaarstaande Rijksregister persoonmutatiesnotificaties op te halen. Deze mutaties worden wekelijks bekomen van het Rijksregister en nadien verdeeld door het MAGDA publicatie framework PubMut 2.0.

De verdeling gebeurt op basis van het MAGDA inschrijvingsrepertorium met de  Repertorium.RegistreerInschrijving en Repertorium.RegistreerUitschrijving diensten. Dit betekent dat er enkel mutaties ontvangen kunnen worden van personen waarvoor er een geldige inschrijving in het repertorium aanwezig is.

In de request worden de identificatie en hoedanigheid van de afnemer opgenomen, alsook een ontvangstreferte.

Zijn er mutatienotificaties beschikbaar, dan verkrijgt men per oproep minimum 1 en een voorlopig ingesteld maximum van 7 mutatienotificaties plus een ontvangstreferte in het antwoord. Zijn er geen mutatienotificaties beschikbaar verkrijgt men een uitzondering 30016. 

Na ophaling van de gegevens worden de mutaties gearchiveerd en zijn ze niet meer beschikbaar voor de afnemer.

Belangrijk is dat de eigenlijke persoonsgegevens niet meekomen met deze dienst. Deze dienst duidt enkel aan dat er bepaalde gegevens gewijzigd zijn (inclusief de aanduiding welke gegevens). De eigenlijke persoonsgegevens moeten nadien (indien gewenst) opgehaald worden via de GeefPersoon-02.0x.

Werking

Aandachtspunten

Er zijn geen specifieke aandachtspunten voor deze dienst.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA-platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Iedere maandagochtend maakt MAGDA een bestand met rijksregisternummers over aan het Rijksregister. Dit bestand bevat de rijksregisternummers van personen die op dat moment gekend zijn binnen de Vlaamse overheid, i.e. een actieve inschrijving hebben in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen en van wie de inschrijver (afnemer MAGDA-platform) de machtiging heeft verkregen om Rijksregisternotificaties van persoonsmutaties te ontvangen.

Het Rijksregister registreert mutaties van maandagochtend tot zaterdagmiddag. Op de maandag van de week daarna wordt op basis van de doorgestuurde lijst met rijksregisternummers een mutatiebestand aangemaakt en door het Rijksregister ter beschikking gesteld. Dit gebeurt in de loop van maandagnamiddag.

MAGDA pikt dit bestand op en zal de gegevens verdelen op basis van het MAGDA-inschrijvingsrepertorium.

Elke afnemer verkrijgt de gegevens van de gemuteerde personen waarvoor hij een actieve inschrijving heeft, met de aanduiding welke informatietypes gemuteerd zijn (beperkt tot informatietypes waarvoor hij de nodige machtigingen heeft). Deze gegevens zijn in principe op woensdagmiddag beschikbaar, al hangt dit natuurlijk af van de aanlevering van het Rijksregister en de tijd die nodig is om het ontvangen bestand te verwerken en te verdelen.

In onderstaande tabel een kleine samenvatting van het proces.

Dag/tijdstip

Proces

Maandag tem zaterdagmiddag

(Week x)

Het Rijksregister verzamelt al de persoonsmutaties.

Maandagochtend (week x +1)

MAGDA maakt een oplijsting van al de rijksregisternummers die op dat moment een actieve inschrijving hebben en levert dit bestand af bij het Rijksregister.

Maandag (dag)

Het Rijksregister creëert een mutatiebestand op basis van de door MAGDA afgeleverde rijksregisternummers en stelt dit bestand beschikbaar aan MAGDA.

Dinsdagochtend

MAGDA pikt het mutatiebestand op en start de verdeling van de gegevens op basis van het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen en de juridische toegang.

Woensdag

MAGDA stelt de gegevens beschikbaar aan de gemachtigde afnemers.

Bovenstaande timings zijn niet bindend.

Ophaalperiodiciteit

Het ophalen van de gegevens gebeurt het best periodiek, bijvoorbeeld elke 60 minuten. Elke 60 minuten wordt er dan door de toepassing bij de afnemer door het aanroepen van de GeefPersoonMutatiesNotificaties gecontroleerd of er persoonmutatienotificaties aanwezig zijn.

Zijn persoonmutatienotificiaties aanwezig, dan worden deze in één cyclus opgehaald tot er geen mutatienotificaties meer beschikbaar zijn. Staan er geen mutatienotificaties (meer) klaar voor de afnemer, dan stopt de verwerking en wordt er pas na 60 minuten opnieuw gecontroleerd.

De periodiciteit, de frequentie is door de afnemer echter zelf te bepalen. 

Onderstaande afbeelding toont het proces hoe dit zou kunnen werken:

Opmerkingen

Sortering van Informatie-element binnen een PersoonMutatiesNotificaties

De mutaties van een zelfde informatietype voor een zelfde persoon worden aflopend gesorteerd (oudste eerst).

Samen voorkomen van verschillende type mutaties (TypeMutatie)

Het is mogelijk dat er voor een zelfde persoon, een zelfde informatietype en een zelfde datummodificatie meerdere mutaties voorkomen. Dit doet zich voor bij autogeneratie (voorbeeld: een creatie en een suppressie).

<Informatie DatumModificatie="2014-02-05"> <Identificatie> <Code Beschrijving="Gezinsleden">141</Code> <Omschrijving>141</Omschrijving> </Identificatie> <TypeMutaties> <TypeMutatie> <Code Beschrijving="Creatie">1</Code> <Omschrijving>ModificationDetailsCreation</Omschrijving> </TypeMutatie> <TypeMutatie> <Code Beschrijving="Suppressie">3</Code> <Omschrijving>ModificationDetailsSuppression</Omschrijving> </TypeMutatie> </TypeMutaties> </Informatie>

Responstijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen