Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

PersoonType-02.02Dit document beschrijft de gegevensstructuur van het PersoonType-02.02 dat gebruikt wordt in de verschillende v02.02 persoonsdiensten.

Globale structuur

Visueel

Element

Beschrijving

Visueel

Element

Beschrijving

 

@DatumCreatie

De creatiedatum van het dossier in het Rijksregister.

@DatumModificatie

De datum van laatste wijziging van het dossier.

@Bron

Aanduiding van de authentieke bron van waar de gegevens afkomstig zijn

INSZ

Het identificatienummer van de persoon

Naam

Gegevensblok met achternamen en voornamen van de persoon

Pseudoniem

Gegevensblok met achternamen en voornamen van het pseudoniem waaronder de persoon gekend is

AdelijkeTitel

Gegevensblok met informatie over een eeraanbrengende onderscheiding

Naamswijziging

Bevat de gegevens over een wijziging in naam of adelijke titel van de persoon

Geslacht

Bevat de gegevens over het geslacht van de persoon

Geslachtsverandering

Bevat de gegevens over een geslachtsverandering van de persoon

VerklaringInschrijving

Bevat de verklaring van de betrokkene m.b.t. wijziging van de hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente

Statussen

Lijst van speciale codes van de persoon in het geval het niet gaat om een "gewone" beheerder.

Beheerder

Bevat de gegevens van de beheerder van de persoonsgegevens. Over het algemeen is dit de gemeente waar de persoon verblijft.

Referentiedossier

Bevat de gegevens van het geannuleerde dossier bij het Rijksregister (indien van toepassing)

Register

Het register waarin de persoon is ingeschreven (bevolkingsregister, wachtregister, …)

VoorlopigeInschrijving

Voorlopige inschrijving van een persoon

Nationaliteiten

Gegevensblok m.b.t. nationaliteiten van de persoon

Geboorte

Geboortegegevens van de persoon

Overlijden

Overlijdensgegevens van de persoon

BurgerlijkeStaten

Lijst van burgerlijke staten van een persoon

Adressen

Adres gegevens van de persoonHoofdverblijfplaats

Hoofdverblijfplaats van de persoon

VerblijfplaatsBuitenland

Verblijfplaats in het buitenland

PostadresBuitenland

Postadres in het buitenland

OpgegevenAdres

Opgegeven adres

AangifteAdreswijziging

Aangifte van een adreswijziging

AangifteAdresBuitenland

Aangifte van een adres in het buitenland

TijdelijkeAfwezigheid

Registratie van een tijdelijke afwezigheid van de hoofdverblijfplaats

PlaatsHerkomst

Datum van de aankomst in België van een Belg of van een vreemdeling, alsook het land van herkomst en, indien bekend, de plaats in dat land.

Dit element wordt door MAGDA nooit doorgegeven. Dit is geen wettelijke IT.

NietMededeelbaarAdres

Periode waarin een hoofdverblijfplaats als niet mededeelbaar wordt beschouwd

WettelijkeWoonplaats

Wettelijke verblijfplaats voor zover deze niet overeenstemt met de werkelijke hoofdverblijfplaats

ContactAdres

Belgische verblijfplaats van een persoon in het BIS, RAD of RAN register bij KSZ.

Afstammingen

Afstammingsgegevens van een persoon

AfstammingenDalendeLijn

De identificaties van de ascendanten in eerste graad of in rechtstreekse dalende lijn in de eerste graad, ongeacht de afstamming.

ReferentiePersoon

De gegevens van het gezinshoofd

Gezinsleden

De leden van een gezin. Deze informatie wordt enkel opgegeven indien de gegevens van een referentiepersoon worden opgevraagd

WettelijkeSamenwoning

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente (of een notaris), een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd hebben.

Afwezigheid

Gegevens rond vermoeden van afwezigheid van een persoon

Identiteitsbewijzen

Identiteitsbewijzen van een persoon

Beroepskaarten

De beroepskaart wordt afgeleverd aan iedere vreemdeling die in België een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

Arbeidskaarten

De arbeidskaart wordt afgeleverd aan iedere vreemdeling van buiten de E.U. die in België werkt als werknemer.

BepalingenHoofdverblijfplaats

Gegevens omtrent de verschillende beslissingen betreffende de bepaling van de verblijfplaats

Bewindvoerder

De identiteit van de persoon die werd aangeduid ofwel als bewindvoerder van de persoon en/of bewindvoerder van de goederen, ofwel als voogd of pleegvoogd van een niet-ontvoogde minderjarige, ofwel als persoon die iemand vertegenwoordigt of bijstaat die minderjarig, onbekwaam verklaard, afgezonderd, geïnterneerd of onder het statuut van verlengde minderjarige geplaatst is.

JuridischStatuutPersoon

  • Voor een minderjarig persoon : het feit dat hij ontvoogd werd;

  • Voor een meerderjarig persoon : de informatie met betrekking tot de beslissing(en) waarbij beschermende maatregelen worden opgelegd.

WettigVerblijf

Geeft de reden(en) van verblijf aan

GedeeldVerblijf

Aanduiding dat een niet-ontvoogde minderjarige af en toe verblijft op de hoofdverblijfplaats van de ouder waarvan het dossier wordt opgevraagd. Het kind verblijft regulier op het adres van de andere ouder, niet de persoon waarbij dit gegevensblok wordt vermeld.

TypeVluchteling

Dit informatietype betreft de gegevens omtrent vreemdelingen opgenomen in het wachtregister en het vreemdelingenregister

EIDCertificaten

De nummers van deze twee certificaten en het nummer van de elektronische identiteitskaart

NummerDienstVreemdelingenzaken

Het nummer van het dossier bij de dienst vreemdelingenzaken

VoorlopigInschrijvingsnummer

Dit informatietype geeft voor de betrokken asielzoeker het PNN-nummer weer

AdministratieveToestand

Dit informatietype geeft de eigenlijke administratieve toestand van de persoon die opgenomen is in het wachtregister

Identiteitsdocument

Dit informatietype geeft de aanduiding van het type van document waarop de “Dienst Vreemdelingenzaken” zich gebaseerd heeft om de identiteit van de betrokkene vast te stellen bij zijn aanvraag tot asiel en om de inschrijving te doen in het wachtregister.

GekozenWoonplaats

Deze informatie heeft tot doel de verblijfplaats op te nemen die door de asielzoeker wordt aangegeven.

Alias

Gegevens over de alias, andere naam of pseudoniem

PlaatsInschrijving

Dit informatietype vermeldt de verplichte plaats van inschrijving – O.C.M.W. waarvan de betrokken vreemdeling afhangt

Contactgegevens

Contactgegevens van de burgers, die enkel op vrijwillige basis worden meegedeeld.

BewindvoerderNietBegeleideMinderjarigeVreemdeling

Status en rijksregisternummer van de aangeduide voogd van een minderjarige niet begeleide vreemdeling

IT 040 - IT 046

Deze IT's zijn nog niet opgenomen in de MAGDA persoonsdiensten! Ze worden enkel gebruikt voor personen die van ambtswege werden afgevoerd, of die werden afgeschreven naar het buitenland zonder dat zij zich lieten inschrijven in de registers van een diplomatieke post. Alle gegevens van deze personen worden dan niet langer beheerd door het RR maar wel door de KSZ.

Deze IT’s 040 – 046 worden in het RR automatisch aangepast als de overeenkomstige gegevens wijzigen bij de KSZ. Als de hoofdverblijfplaats wijzigt bij de KSZ naar een Belgische gemeente, dan is deze gemeente verplicht om de gegevens in deze IT’s te verifiëren. Er is hiervoor een wettelijke procedure vastgelegd die mogelijks voor gevolg  heeft dat deze persoon niet langer van ambtswege is afgevoerd of is afgeschreven naar het buitenland. Deze wettelijke procedure kan verschillende maanden in beslag nemen.

De omschrijvingen die het RR gebruikt voor deze IT’s zijn:

IT 040: geslacht – afgevoerde KSZ

IT 041: naam – afgevoerde KSZ

IT 042: adres – afgevoerde KSZ

IT 043: nationaliteit – afgevoerde KSZ

IT 044: geboorte – afgevoerde KSZ

IT 045: burgerlijke staat – afgevoerde KSZ

IT 046: overlijden – afgevoerde KSZ

OPMERKING: deze IT’s kunnen niet geconsulteerd worden met de transactie XM25 die in de Geef(Historiek)Persoon 2.0x gebruikt wordt. Deze IT’s kunnen wel geconsulteerd worden met de transactie XM79 waarmee alle IT’s kunnen geconsulteerd worden, maar enkel door de beherende gemeente. Op dit moment wordt de transactie XM79 nog niet ondersteund daar MAGDA.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen