Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.PubliceerSocialeSchuld-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Dit is het antwoordbestand dat terugkomt door bevraging aan de hand van de webservice GeefSocialeSchuld-2.0

Situering

Hoe weet u of uw onderaannemers al dan niet schulden hebben? Zijn ze niet in orde met de RSZ, dan is dat meestal een teken aan de wand en is voorzichtigheid meer dan geboden. Want u wil uw afspraken nakomen en met een onderneming op de rand van het bankroet doet u liever geen zaken.

U kunt met deze dienst de informatie van het attest 30 bis opvragen en zo te weten komen of er een inhoudingsplicht van kracht is. Een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, is verplicht 35% van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De verzonden gegevens zijn gegevens in verband met sociale schulden van ondernemingen. Deze gegevens bevatten onder meer of de bevraagde onderneming sociale schulden heeft. Indien de onderneming schulden heeft, bevatten de gegevens ook informatie in verband met de hoeveelheid schulden. Mogelijk horen hierbij ook gegevens over een afbetalingsplan van deze schulden.

Naast de gegevens in verband met de sociale schulden worden ook basisgegevens doorgestuurd zoals coördinaten van een contactpersoon bij de RSZ en (contact-) gegevens van de werkgever waarvoor de opvraging werd gedaan.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

 • RSZ waarbij KSZ als tussenpartij fungeert

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is dan ook afhankelijk van deze externe bron voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Bestandsnaam

De exacte bestandsnamen worden meegedeeld tijdens het aansluitingsproces. Deze is steeds onder de vorm Onderneming.PubliceerSocialeSchuld-0200_timestamp.extensie.

Voorbeeld:

 • Onderneming.PubliceerSocialeSchuld-0200_20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Het doel van deze dienst op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de sociale schuld van een onderneming. Dit gegeven is beschikbaar bij de RSZ en zal opgevraagd worden via de KSZ. 

Via de webservice GeefSocialeSchuld geeft de afnemer het ondernemingsnummer door voor welke onderneming hij de sociale schuld wil kennen. Hierop krijgt hij een “ok” vanuit KSZ.  Dit gedeelte van de verwerking wordt besproken in document [Gebruikershandleiding GeefSocialeSchuld 02.00]

KSZ zal, één keer per dag, de aanvragen bundelen en een request versturen naar RSZ. De antwoorden worden gebundeld doorgestuurd in batch en afgeleverd aan de afnemer. Het afleveren in batch (een zogenaamde semi-online verwerking) wordt besproken in dit document.

Voor het uitvoeren van de request naar KSZ zal gebruik gemaakt worden van de KSZ SOA-service EnterpriseSocialDebtService.

 1. De afnemer voert een request uit via MAGDA (GW/BD) naar de KSZ

 2. Vanuit KSZ komt er een ‘ok’. De KSZ bewaart de aanvraag tot de batchverwerking start. Zie hiervoor echter [Gebruikershandleiding GeefSocialeSchuld 02.00]

 3. KSZ verstuurt eenmaal per dag de gebundelde vragen naar het RSZ met al de ontvangen ondernemingsnummers.

 4. Vanuit RSZ ontvangt KSZ de sociale schuld gegevens. KSZ bundelt deze in een batchbestand en levert deze via MAGDA (File to File scheduler) af aan de afnemer.

Koppeling van Geef aanvraag met Publicatie

Door gebruik te maken van deze Geef-dienst wordt een publicatie aangevraagd. De referentie van de publicatie wordt opgegeven in de het antwoord van de Geef. De referentie die door de afnemer wordt opgegeven in de vraag wordt echter niet opgenomen in de publicatie.

De volgorde van referenties is de volgende:

 1. De afnemer geeft een referte op in de vraag via GeefSocialeSchuld/Verzoek/Vragen/Vraag/Referte

 2. Het antwoord van MAGDA geeft deze referte terug in GeefSocialeSchuldResponse/Repliek/Antwoorden/Antwoord/Referte

 3. Het antwoord van MAGDA geeft een extra referte (afkomstig van de bron) op in GeefSocialeSchuldResponse/Repliek/Antwoorden/Antwoord/OnderwerpReferte

 4. De publicatie die door Onderneming.PubliceerSocialeSchuld-2.0 wordt doorgegeven bevat een (onderwerp)referte in het element PubliceerSocialeSchuld0200/Publicatie/Onderwerpen/Onderwerp/Referte. Deze referte stemt overeen met ‘OnderwerpReferte’ in het antwoord van GeefSocialeSchuld.

Hieronder het overzicht in tabelvorm:

Onderneming.GeefSocialeSchuld VRAAG

Onderneming.GeefSocialeSchuld ANTWOORD

Onderneming.PubliceerSocialeSchuld

/Vraag/Referte

Antwoord/Referte

 

 

Antwoord/OnderwerpReferte

Onderwerp/Referte

GeefSocialeSchuld 2.0 Vraag

GeefSocialeSchuld 2.0 Antwoord

 

PubliceerSocialeSchuld 2.0

 

Werking

Aandachtspunten

Op dit moment is het niet mogelijk een online bevraging uit te voeren om de sociale schuld van een onderneming te verkrijgen en zal het antwoord op de vraag gesteld via GeefSocialeSchuld via de stroom PubliceerSocialeSchuld ontvangen moeten worden (semi online scenario). Op termijn zal de dienst GeefSocialeSchuld wel 100% online zijn en kan het antwoord dus direct via GeefSocialeSchuld verkregen worden.

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk welke bij de aansluitingsprocedure gedefinieerd worden :

 • Compressie van het bestand (.zip)

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven in het document “MAGDA logging”.

Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante dienstenVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen