Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefSocialeSchuld-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Opgelet:

Deze dienst volgt een semi-online scenario, het verzoek wordt via deze dienst gemaakt waarna de respons wordt gepubliceerd via PubliceerSocialeSchuld-2.0. Bekijk de handleiding van deze dienst voor meer informatie over het semi-online scenario.

Situering

Hoe weet u of uw onderaannemers al dan niet schulden hebben? Zijn ze niet in orde met de RSZ, dan is dat meestal een teken aan de wand en is voorzichtigheid meer dan geboden. Want u wil uw afspraken nakomen en met een onderneming op de rand van het bankroet doet u liever geen zaken.

Een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, is verplicht 35% van het verschuldigde factuurbedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De verzonden gegevens zijn gegevens in verband met sociale schulden van ondernemingen. Deze gegevens bevatten onder meer of de bevraagde onderneming sociale schulden heeft. Indien de onderneming schulden heeft, bevatten de gegevens ook informatie in verband met de hoeveelheid schulden. Mogelijk horen hierbij ook gegevens over een afbetalingsplan van deze schulden.

Naast de gegevens in verband met de sociale schulden worden ook basisgegevens doorgestuurd zoals coördinaten van een contactpersoon bij de RSZ en (contact-) gegevens van de werkgever waarvoor de opvraging werd gedaan.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

  • RSZ waarbij KSZ als tussenpartij fungeert: Deze dienst maakt gebruik van de webservice EnterpriseSocialDebt bij KSZ.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Onderneming.GeefSocialeSchuld-0200

Voorbeeld

Onderneming.GeefSocialeSchuld-0200_20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Het doel van deze dienst op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de sociale schuld van een onderneming. Dit gegeven is beschikbaar bij de RSZ en zal opgevraagd worden via de KSZ. 

Via deze webservice geeft de afnemer het ondernemingsnummer door voor welke onderneming hij de sociale schuld wil kennen. Hierop krijgt hij een “ok” vanuit KSZ. 

KSZ zal, één keer per dag, de aanvragen bundelen en een request versturen naar RSZ. De antwoorden worden gebundeld doorgestuurd in batch en afgeleverd aan de afnemer. Het afleveren in batch (een zogenaamde semi-online verwerking) wordt besproken in PubliceerSocialeSchuld 02.00.

Voor het uitvoeren van de request naar KSZ zal gebruik gemaakt worden van de KSZ SOA-service EnterpriseSocialDebtService

  1. De afnemer voert een request uit via MAGDA (GW/BD) naar de KSZ

  2. Vanuit KSZ komt er een ‘ok’. De KSZ bewaart de aanvraag tot de batchverwerking start

  3. KSZ verstuurt eenmaal per dag de gebundelde vragen naar het RSZ met al de ontvangen ondernemingsnummers

  4. Vanuit RSZ ontvangt KSZ de sociale schuld gegevens. KSZ bundelt deze in een batchbestand en levert deze via MAGDA (File to File scheduler) af aan de afnemer. Zie hiervoor echter PubliceerSocialeSchuld 02.00.

Vraag

De vraag bevat een ondernemingsnummer van de onderneming waarvoor de sociale schuld gevraagd wordt, en een ondernemingsnummer van de afnemer, aangevuld met een eventueel vestigingsnummer van de aanvrager.

Deze gegevens worden door MAGDA doorgestuurd naar KSZ, die achterliggend de sociale schuld van de gevraagde onderneming in de RSZ databank zal bevragen.

Antwoord

Het antwoord bevat een ontvangstbevestiging, de ‘ok’ van KSZ. Dit wil zeggen dat KSZ de vraag ontvangen heeft en ze meeneemt voor een verwerking in batch waarbij eenmaal per dag de gegevens worden opgehaald. Dit is op dit moment de enige optie.

Koppeling met Publicatie

Door gebruik te maken van deze Geef-dienst wordt een publicatie aangevraagd. De referentie van de publicatie wordt opgegeven in de het antwoord van de Geef. De referentie die door de afnemer wordt opgegeven in de vraag wordt echter niet opgenomen in de publicatie.

De volgorde van referenties is de volgende:

  1. De afnemer geeft een referte op in GeefSocialeSchuld/Verzoek/Vragen/Vraag/Referte

  2. Het antwoord van MAGDA geeft deze referte terug in GeefSocialeSchuldResponse/Repliek/Antwoorden/Antwoord/Referte

  3. Het antwoord van MAGDA geeft een extra referte (afkomstig van de bron) op in GeefSocialeSchuldResponse/Repliek/Antwoorden/Antwoord/OnderwerpReferte

  4. De publicatie die door Onderneming.PubliceerSocialeSchuld-2.0 wordt doorgegeven bevat een (onderwerp)referte in het element PubliceerSocialeSchuld0200/Publicatie/Onderwerpen/Onderwerp/Referte. Deze referte stemt overeen met ‘OnderwerpReferte’ in het antwoord van GeefSocialeSchuld 02.00 (stap 3).

GeefSocialeSchuld 2.0 Vraag

GeefSocialeSchuld 2.0 Antwoord

Referte 1 in de vraag komt overeen met Referte 2 in het Antwoord

PubliceerSocialeSchuld 2.0

Referte 3 in het Antwoord komt overeen met Referte 4 in de publicatie

Werking

Aandachtspunten

Op dit moment is het niet mogelijk een online bevraging uit te voeren om de sociale schuld van een onderneming te verkrijgen. Het antwoord op de gestelde vraag in deze dienst wordt via de stroom PubliceerSocialeSchuld ontvangen.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Responsetijden & Beschikbaarheid

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Ook wordt er een validatie uitgevoerd op het ondernemingsnummer.

Daarna verstuurt MAGDA de vraag naar de Bron.

Omdat op dit moment de Bron geen onmiddellijk antwoord geeft, zal MAGDA een ontvangstbevestiging terugsturen naar de afnemer. Dit is het semi-online scenario. Het online scenario waarbij de afnemer wél een antwoord krijgt in de vorm van één of meerdere SocialeSchuld elementen is nog niet beschikbaar.

De gevraagde sociale schuld zal uiteindelijk voor de afnemer door de dienst PubliceerSocialeSchuld beschikbaar komen.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen