DIGITAAL VLAANDEREN

SocZek.PubliceerMutatieHandicap-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

De PubliceerMutatiehandicap-02.00 publicatie maakt deel uit van het Groeipakket, waarbij i.k.v. de zesde staatshervorming een overheveling gebeurt van de bevoegdheden inzake kinderbijslag van het federale naar het regionale niveau. Concreet betekent dit dat K&G bron zal worden voor de kinderbijslag in Vlaanderen.

Een aanvraag voor een verhoogde kinderbijslag kan worden ingediend in volgende vier gevallen:

  • Op aanvraag van de ouders: Voor de meeste eerste aanvragen voor een verhoogde kinderbijslag voor een gehandicapt kind.

  • Aanvraag door KBF: Deze aanvraag gebeurt voor ad hoc gevallen ten gevolge van een bepaald evenement wanneer het kind bijvoorbeeld gaat werken. Dit is verschillend van de ambtshalve herziening.

  • Herziening op vraag van de ouders of derden: De ouders of derden kunnen een herziening van de lopende medische erkenning vragen als er nieuwe elementen zijn die een herziening van de oorspronkelijke beslissing wettigen. De ouders vragen aan de kinderbijslaginstelling om deze herziening op te starten.

  • Europees formulier: De aanvraag voor een verhoogde tegemoetkoming voor een kind dat in een andere E.E.G-lidstaat verblijft, gebeurt via het formulier model E407.

Op Europees niveau is er voorlopig geen sprake om dit formulier elektronisch op te sturen. Wat hier binnen de projectscope valt is de behandeling van de antwoorden en de gegevensuitwisseling tussen de instellingen van het netwerk van de Belgische sociale zekerheid.

Het scenario van de interactie van het KBF over MAGDA en KSZ naar de FOD SZ verloopt als volgt:

  1. De aanvraag voor een verhoogde kinderbijslag gebeurt door de bijslagtrekkende (ouder, grootouder, enz.) telefonisch of schriftelijk bij het kinderbijslagfonds. De datum van de aanvraag aan het fonds is de officiële startdatum van de procedure.

  2. Het kinderbijslagfonds stuurt de aanvraag naar de FOD SZ met in het gegevensgedeelte de identificatie van het attest, de identificatie van de aanvraag, de identificatie van het kind, de status van het dossier en de medische vaststellingen.

  3. De FOD Sociale Zekerheid stuurt het attest A652 “Medische vaststelling” door naar de KSZ.

  4. De KSZ deelt de beslissing van de FOD SZ, hetzij positief (medische vaststelling), hetzij negatief (medisch-administratieve afwijzing) mee aan MAGDA, aan het RIZIV en/of aan het NIC via het formulier A652 “Beslissing FOD SZ”. Dit zou ingediend worden voor een verhoogde tegemoetkoming en de sociale MAF.

  5. MAGDA transformeert formulier A652 naar een MAGDA formaat en levert dit af op een FTP server waar de geabonneerde afnemer de gepubliceerde attesten kan ophalen.

Verwante diensten

RegistreerInschrijving : De publicatie gebeurt mogelijks op basis van het personen inschrijvingsrepertorium. Dat betekent dat enkel die berichten worden gepubliceerd naar een afnemer voor zover het betrokken INSZ werd ingeschreven in het MAGDA personen inschrijvingsrepertorium.

RegistreerAanvraagHandicap : Een publicatie uit de PubliceerMutatieHandicap stroom is steeds het gevolg van een eerdere aanvraag voor een verhoogde kinderbijslag. Een aanvraag kan ingediend worden door gebruik te maken van de RegistreerAanvraagHandicap dienst.

Vooraleer een aanvraag geregistreerd kan worden, dient het INSZ van het betrokken kind geregistreerd te worden in het inschrijvingsrepertorium.

Gegevensbronnen

De gegevens inzake de medische vaststelling m.b.t. een aanvraag tot registratie van een lichamelijke of geestelijke aandoening worden door de FOD SZ via de KSZ klaargezet voor verwerking op het MAGDA platform.

 

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit het document vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van het document.

Het bestandsformaat van de bron is een A1 formaat, de data van de periode waarop het bericht slaat wordt uit de prefix van het bericht gehaald. Zie ook https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6356075913/Overlap+Inschrijvingscontrole#A1-stromen De informatie uit de prefix is ook opgenomen in de MAGDA XSD in het IdentificatieBericht element.

Begin- en eindatum van de periode uit het bericht

De begin- en einddatum van het bericht worden uit de prefix gehaald van het A1 document van de KSZ. Deze data is nog niet beschikbaar in het antwoord van MAGDA. De uitbreiding van deze dienst is in ontwikkeling.

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Handicap/IdentificatieBericht/Repertorium/PeriodeBericht/Begin

 

Einddatum

/Inhoud/Handicap/IdentificatieBericht/Repertorium/PeriodeBericht/Einde

Indien afwezig wordt de systeemdatum gebruikt

Werking

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocZek

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen