Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Kadaster.ZoekEigendomstoestanden-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Via deze webservice bekomt de gebruiker de eigendomstoestanden van een persoon of onderneming. De eigendomstoestanden bevatten gegevens afkomstig van AAPD en bij een opzoeking voor een persoon, worden aan deze gegevens, afhankelijk van de vraagcriteria, gegevens afkomstig van VLABEL en/of het gebouwenregister toegevoegd.

Opmerking:

De functionaliteit om gegevens bij het gebouwenregister op te vragen wordt op dit moment herwerkt en is bijgevolg tijdelijk niet beschikbaar. 

Situering

Verwante diensten

GeefEigendomstoestanden 2.0

De gebruiker vraagt de eigendomstoestanden van één specifiek perceel op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat perceel. Als antwoord vanuit AAPD bekomt men de lijst van de eigendomstoestanden en de eigenaars (personen en/of ondernemingen) voor dit perceel.

Deze dienst gaat enkel naar AAPD, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

ZoekPerceel 2.0

De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van de (gedeeltelijke) perceelidentificatiegegevens en krijgt een lijst van percelen beginnende met de percelen die voldoen aan de opgegeven criteria en, zolang de maximum opgegeven lengte van de lijst dit toelaat, ook alle percelen binnen de opgegeven kadastrale afdeling en sectie waarvan de grondnummers één voor één oplopen ten opzichte van het opgegeven grondnummer.

Deze dienst gaat enkel naar AAPD, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

Gegevensbronnen

Volgende bronnen worden mogelijks geraadpleegd in deze dienst:

 • AAPD

 • VLABEL

 • GebouwenRegister

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit de vraag vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van de vraag.

Begin- en eindatum van de periode uit de vraag

Volgende elementen worden gebruikt als begin- en einddatum. De elementen staan achter een XSD choise. Dit betekent dat het Jaar element OF het Datum element ingevuld is, dus nooit beide tegelijk. Eén van de twee elementen moet ingevuld zijn om te valideren metde XSD. Indien het Datum element ingevuld is moet deze dag binnen de periode (data inclusief) vallen waarin het INSZ ingeschreven is in het repertorium.

 

Pad

Opmerking

Indien Jaar ingevuld

 

 

 

Begindatum

/Inhoud/Criteria/Referentie/Jaar

“01/01/” + Jaar

 

Einddatum

/Inhoud/Criteria/Referentie/Jaar

“31/12/” + Jaar

Indien Datum ingevuld

 

 

 

Begindatum

/Inhoud/Criteria/Referentie/Datum

 

 

Einddatum

/Inhoud/Criteria/Referentie/Datum

 

Gebruiksvoorwaarde

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze webservice te mogen gebruiken:

 • Toelating tot het MAGDA platform

 • Machtiging van het sectoraal comité van de Federale Overheid

 • Machtiging van de Vlaamse ToezichtsCommissie (VTC) voor de VLABEL gegevens

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

kadaster.ZoekEigendomsToestanden-0200

Voorbeeld

kadaster.ZoekEigendomsToestanden-0200_20131103115553530

Functionaliteiten

Vraag

De vraag bestaat uit het INSZ of ondernemingsnummer. Bijkomend kunnen er ook nog enkele andere zoekcriteria opgegeven worden, waaronder taal en periode of referentiedatum of referentiejaar. Het is verplicht ofwel een referentiedatum/jaar ofwel een periode op te geven in de vraag.

De opzoeking kan beperkt worden tot de eigendommen van het opgegeven INSZ of KBO nummer gelegen in één kadastrale afdeling of één gemeente door deze zoekcriteria toe te voegen aan de vraag.

Het ophalen van de gegevens uit de VLABEL databank is enkel mogelijk indien de opzoeking gebeurt met een INSZ.

Antwoord

Het antwoord bestaat uit de eigendomstoestanden die van toepassing zijn voor de opgegeven persoon of onderneming. Het antwoord bevat naast de eigendomstoestanden ook gegevens omtrent de eigenaar(s) (partijen), personen en ondernemingen waaronder INSZ en ondernemingsnummer.

Werking

Opties

 • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats. 

Hierna vinden de nodige functionele validaties van de vraag plaats. Indien aan één functionele validatie niet voldaan wordt stopt de verwerking en verkrijgt men een gepaste uitzondering.

Indien een opzoeking op ondernemingsnummer uitgevoerd wordt dan is naast dit ondernemingsnummer ook minstens een NISCode of een kadastrale afdeling vereist.

Indien er geen functionele validatiefout is opgetreden zal de webservice de gegevens ophalen bij de AAPD en deze omvormen tot een ZoekEigendomstoestand response. Werd de vraag uitgevoerd op basis van een INSZ en werd er aangegeven dat de gestructureerde rechten gewenst zijn, wordt er een bijkomende opvraging uitgevoerd bij VLABEL. Indien er minimaal één adres van een gebouw terugkwam van AAPD, dan zal men voor elk adres een bijkomende opvraging doen bij Gebouwenregister (indien aangegeven in de vraag).

Indien er bij AAPD geen gegevens gevonden werden voor de vraag verkrijgt men als fout 30001. Bekomt men geen gegevens vanuit VLABEL, dan zullen de AAPD gegevens wel nog steeds in het antwoord opgenomen worden. Idem wanneer men geen gegevens bekomt van Gebouwenregister, dan worden de gegevens van AAPD (en eventueel VLABEL) wel nog in het antwoord opgenomen.

Het antwoord wordt gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Werking met betrekking tot de bronnen AAPD, VLABEL en Gebouwenregister.

Wordt de opvraging uitgevoerd op basis van een INSZ en bekomt  de MAGDA dienst gegevens van AAPD (dus een positief antwoord en geen foutmelding), dan zal, indien gevraagd, nog een tweede request uitgevoerd worden naar VLABEL toe. Bij VLABEL worden de zakelijke rechten namelijk op een gestructureerde manier bewaard. Deze worden toegevoegd aan het antwoord.  Indien er van AAPD minstens één geldig adres van een gebouw terugkwam (m.a.w. er is minstens één builtVo-element in het antwoord), dan zal er, indien gevraagd, nog een derde request uitgevoerd worden naar AIV Gebouwenregister toe. Bij Gebouwenregister worden er dan uniek te identificeren objectId’s opgehaald van zowel het adres als van adresseerbare objecten (gebouweenheid/perceel/ligging/standplaats).

Onderstaande afbeelding toont de eenvoudige flow van een request.

Of er al dan niet een opvraging bij VLABEL gebeurt hangt af van verschillende factoren.

 • Indien opvraging op ondernemingsnummer zullen er nooit VLABEL gegevens opgenomen worden in het antwoord

 • Indien opvraging op INSZ, maar er worden geen gegevens gevonden bij AAPD: geen VLABEL opvraging

 • Indien opvraging op INSZ, er worden gegevens gevonden én GestructureerdeRechtenWoontOp = 0: VLABEL gegevens worden niet opgehaald

 • Indien opvraging op INSZ, er worden gegevens gevonden én GestructureerdeRechtenWoontOp = 1: VLABEL gegevens worden wel opgehaald

De gegevens uit het AIV Gebouwenregister worden wel enkel opgehaald indien

 • Dit in de vraag aangegeven werd door de afnemer: Gebouwenregister = 1

 • Er een geldig antwoord met eigendomstoestanden terugkwam van AAPD

 • Het antwoord van AAPD minstens 1 adres van een gebouw bevatte

Onderstaande afbeelding geeft deze logica nog eens weer.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Kadaster

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen