Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Kadaster.ZoekPerceel-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Via deze webservice zoekt men een perceel op basis van de perceelidentificatiegegevens. In tegenstelling tot de ZoekEigendomstoestanden is AAPD de enige bron, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

Situering

Via deze webservice zoekt men een perceel op basis van de perceelidentificatiegegevens. In tegenstelling tot de ZoekEigendomstoestanden is AAPD de enige bron, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

Belangrijk:

Er bestaan twee types kadastrale percelen :

  1. Het kadastraal planperceel dat overeenstemt met een gedeelte van het grondgebied bepaald of erkend door de AAPD.

Een « Kadastraal planperceel » mag de gemeentegrenzen niet overschrijden (de fiscale gegevens kunnen verschillen).

Het kadastraal percelenplan is de grafische weergave van alle «kadastrale planpercelen» samen.

  1. Het kadastraal patrimoniaal perceel dat overeenstemt met een « Goed » geïdentificeerd door de AAPD en waarvan de onroerende goederen dezelfde « Rechten » hebben en gelegen zijn op het zelfde « Kadastrale planperceel ».

Het kadastraal patrimoniaal perceel is samengesteld uit het nummer van het kadastraal planperceel en het partitienummer.

De unieke identificatie van een perceel voor de webservice GeefEigendomstoestanden 2.0 is de identificatie van het kadastraal patrimoniaal perceel, niet van het kadastraal planperceel.

De webservice ZoekPerceel 2.0 zoekt de kadastraal patrimoniale percelen op die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.

Voorbeeld: 11111_A_2222/33_B444_P0000 

code

betekenis

11111

het nummer van de kadastrale afdeling

A

de letter van de sectie

2222

Het nummer van het patrimoniaal perceelhet grondnummer van het perceel

Het nummer van het planperceel
/33

de eventuele noemer (of bisnummer) van het perceel

B444

de letter en cijferexponent van het perceel

P0000

 het partitienummer, van P0000 tot P9999Aan de geometrie van een planperceel kunnen meerdere patrimoniumpercelen (zelfde grondperceel maar met verschillende partities) gekoppeld zijn. Dit is bv. het geval bij een meergezinswoning waar de verschillende entiteiten (bv. 47b P0000, 47b P0001, 47b P0002, 47b P0003….) overeenkomen met het planperceel 47b.

Meer informatie met betrekking tot het kadastraal planperceel en het kadastraal patrimoniaal perceel vind je in het document hieronder

Kadastraal planperceelsinformatie kan ook opgezocht worden via http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE

Verwante diensten

ZoekEigendomstoestanden 2.0

De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van het INSZ van de persoon of het ondernemingsnummer van de onderneming en krijgt een lijst eigendomstoestanden die aan de opgegeven criteria voldoen.

Bekomt MAGDA gegevens vanuit AAPD (dus een positief antwoord), dan zal indien gevraagd nog een tweede request uitgevoerd worden naar VLABEL toe. Bij VLABEL worden de zakelijke rechten namelijk op een gestructureerde manier bewaard. Deze worden toegevoegd aan het antwoord.

GeefEigendomstoestanden 2.0

De gebruiker vraagt de eigendomstoestanden van één specifiek perceel op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat perceel. Als antwoord vanuit AAPD bekomt men de lijst van de eigendomstoestanden en de eigenaars (personen en/of ondernemingen) voor dit perceel.

Deze dienst gaat enkel naar AAPD, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de AAPD.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

ZPCD

Voorbeeld

ZPCD_20131103115553530

Functionaliteiten

De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van de (gedeeltelijke) perceelidentificatiegegevens en krijgt een lijst van patrimoniale percelen beginnende met de percelen die voldoen aan de opgegeven criteria en, zolang de maximum opgegeven lengte van de lijst dit toelaat, ook alle percelen binnen de opgegeven kadastrale afdeling en sectie waarvan de grondnummers één voor één oplopen ten opzichte van het opgegeven grondnummer.

De lengte van de lijst kan de gebruiker zelf bepalen door de waarde in te vullen in Resultaten (maximum 999 records).

Deze dienst gaat enkel naar AAPD, er worden geen gegevens opgehaald bij VLABEL.

Werking

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats. 

Nadien worden de gegevens omgezet naar een AAPD XML en wordt de request uitgevoerd. Indien er bij AAPD geen gegevens gevonden werden voor de vraag verkrijgt men als fout 30001. Bekomt men gegevens, dan worden deze omgezet naar een ZoekPerceel reponse met een x-aantal Perceel-elementen.

Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de XSD waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Kadaster

Classificatie

Geen persoonsgegevensMet vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen