Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Kadaster.GeefHistoriekMutatiedossier-03.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Via deze webservice bekomt de gebruiker de historiek van eigendomstoestanden vanuit het perspectief van een mutatiedossier. Een mutatiedossier bevat naast de dossiergegevens tevens de toestand(en) vóór de mutatie en de toestand(en) na mutatie. 

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Kadaster van het MAGDA-platform.

Verwante diensten

ZoekEigendomstoestanden 2.0

De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van het INSZ van de persoon of het ondernemingsnummer van de onderneming en krijgt een lijst eigendomstoestanden die aan de opgegeven criteria voldoen. Bekomt MAGDA gegevens vanuit AAPD (dus een positief antwoord), dan zal indien gevraagd nog een tweede request uitgevoerd worden naar VLABEL toe. Bij VLABEL worden de zakelijke rechten namelijk op een gestructureerde manier bewaard. Deze worden toegevoegd aan het antwoord.

GeefHistoriekEigendomstoestand 3.0

De gebruiker doet een opzoeking aan de hand van een EigendomId, en krijgt de gegevens van de gevraagde Eigendomstoestand, de voorgaande toestanden en de volgende toestanden (indien aanwezig). Ook de mutatiedossiers waarin de gevraagde toestand tot stand is gekomen en de mutatiedossiers waarin de gevraagde toestand overgaat naar een volgende toestand worden in het antwoord meegegeven.

Onderstaand sequentiediagram geeft een grafische weergave van de interactie tussen de verschillende kadasterdiensten en de volgorde waarin opzoekingen zouden kunnen plaatsvinden.

 1. In deze specifieke Use Case zoekt de afnemer eerst de Eigendomstoestanden van een persoon op op basis van diens INSZ nummer.

  1. De MAGDA dienst ZoekEigendomstoestanden geeft hierop de gevonden Eigendomstoestanden terug. Deze hebben allemaal een EigendomId.

 2. Met deze EigendomId kan een afnemer vervolgens de historiek van een specifieke Eigendomstoestand opvragen.

  1. De MAGDA dienst GeefHistoriekEigendomstoestand geeft de vorige toestand(en), de volgende toestand(en) en de dossiers waarin de vorige toestand overging in de gevraagde toestand, alsook de dossiers waarin de gevraagde toestand overging naar een volgende toestand (indien de gevraagde toestand niet de huidige toestand is).

 3. De afnemer kan nu met een verkregen dossiernummer, de historiek van een mutatiedossier ophalen.

  1. De MAGDA dienst GeefHistoriekMutatiedossier geeft de gegevens van het mutatiedossier, alsmede de toestanden vóór mutatie en de toestanden na mutatie.

 4. Door afwisseling van het gebruik van GeefHistoriekEigendomstoestand en GeefHistoriekMutatiedossier kan de volledige historiek van het eigendom waarmee gestart is en de dossiers waarin de mutaties plaatsvonden die uiteindelijk geleid hebben tot het gevraagde eigendom, gereconstrueerd worden.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de AAPD. Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Kadaster.GeefHistoriekMutatiedossier-03.00

Voorbeeld

Kadaster.GeefHistoriekMutatiedossier-03.00_20131103115553530

Functionaliteiten

De gebruiker vraagt de gegevens van een mutatiedossier op aan de hand van een dossiernummer. Als antwoord vanuit AAPD bekomt men het mutatiedossier, met daarin de (eigendoms)toestanden vóór mutatie en de (eigendoms)toestanden na mutatie.

Verklaring van bepaalde concepten

Concept

Verklaring

Toestand

Het geheel van perceelsgegevens, samen met zijn eigenaars en hun respectieve rechten, vormen de eigendomstoestand van een perceel. Indien er één of meerdere van deze elementen veranderen ontstaat een nieuwe toestand. In deze MAGDA dienst heten deze toestanden HistoriekEigendomstoestand, om expliciet het onderscheid te maken met de Eigendomstoestand zoals de dienst GeefEigendomstoestanden die kent.

Identificatie Toestand

Elke toestand krijgt zijn identificatie. Vóór de inwerkingtreding van STIPAD was dit de combinatie gemeentenummer+artikelnummer+volgnummer. Vóór de inwerkingtreding van CADNET was deze identificatie niet altijd uniek. Na de inwerkingtreding van CADNET is deze combinatie wel uniek. Vanaf de inwerkingtreding van STIPAD is de combinatie vervangen door het eigendomstoestandId: een getal toegekend door de computer.

Mutatie

De veranderingen aan toestanden noemt men mutaties (verkopen, nieuwbouw, ..) die door de administratie worden verwerkt in mutatiedossiers.

Mutatiejaar

Het jaartal waarin de verandering plaats heeft gevonden.

Annulatie van een Toestand

Vanaf de inwerkingtreding van STIPAD is het mogelijk om toestanden te annuleren. Hiermee bedoelt men dat een toestand ooit heeft bestaan, maar foutief was. Door de annulatie vlagt men deze toestand, zonder evenwel hem te verwijderen. Meestal wordt er tegelijkertijd een vervangende toestand geschreven.

Intermediaire toestand

Vanaf de inwerkingtreding van STIPAD is het mogelijk dat er toestanden bestaan die in éénzelfdemutatiedossier worden gecreëerd en tevens afgesloten. Deze toestanden bestaan dus maar een fractie van een seconde.

Aandachtspunten

Verschillende verwerkingen doorheen de tijd

Het historisch bestand doorloopt verschillende tijdsvakken, waarbij iedere periode zijn eigen specificiteit heeft wat betreft de verwerking van de kadastrale gegevens.

Periode

Invloed van de verschillende periodes op de historische gegevensPeriode 1

De digitale verwerking van de kadastrale veranderingen neemt een aanvang op 1.1.1979. Hierbij werden alle actieve percelen op deze datum opgeladen als vertrekbasis. De verwerking van de kadastrale mutatie gebeurde in de buitendiensten op papier, waarna deze geschriften door een centrale dienst werden ingebracht in het computersysteem. Alle kadastrale veranderingen aan een perceel werden per jaar samengenomen in één enkele mutatie. Het voornaamste output-product was de microfiche-reeks die de kadastrale legger weergaf op 1 januari van een jaar. Eenmaal deze microfiches klaar waren, werden de niet-meer-actieve percelen gewist uit de database.

 • Enkel in deze periode kan de vermelding ARCH in de voortoestand verschijnen. Deze vermelding geeft aan dat het een vertrekpunt betekend van het historisch bestand. Als beginjaar voor de natoestand zal steeds het mutatiejaar 1978 staan. Dit betekend echter “1978 of vroeger” Alle actieve percelen op 1.1.1979 staan op deze wijze in de PATHISL (

  PATrimonial HIStorical Layer; de databank waarin de historische perceelgegevens zijn opgeslagen)

  .

 • Dossiernummers ontbreken. Een schetsnummer kan aanwezig zijn. 

 • De toestanden die nog actief waren op 1.1.2002 zullen een eigendomstoestand hebben, samen met een artikel en volgnummer. Het begin- en eindjaar van deze toestanden zijn te vinden in de tabel van de eigendomstoestanden.

 • Er zijn toestanden die geen eigendomstoestandid hebben, maar enkel een artikel en volgnummer.

 • De combinatie gemeente + artikel + volgnummer is niet altijd uniek. Soms hebben 2 of meerdere toestanden dezelfde combinatie.

Periode 2

De CADNET-software maakte het mogelijk om de mutatie door de buitendiensten rechtstreeks in de database te laten inbrengen. Geleidelijk aan werden de mutaties uitgesplitst per gebeurtenis en niet
meer samengebundeld per jaar. Het voornaamste product bleef de microfiche-reeks (later CD-ROM) van de situatie op 1 januari; en werden de niet-actieve percelen eveneens verwijderd uit de
database.

 • De toestanden die nog actief waren op 1.1.2002 zullen een eigendomstoestandid hebben, samen met een artikel en volgnummer.

 • Alle records HIS_SITUATION (historiek eigendomstoestanden) hebben een cadnet-dossiernummer.

 • Soms werd een perceel verwijderd uit de database. Hierbij wordt een record HIS_SITUATION geschreven met in de voortoestand het bewuste perceel en in de natoestand de vermelding DELETE. (124 gevallen in de totale PATHISL)

Periode 3

De verwerking is identiek aan de Periode 2, maar de niet-actieve percelen werden niet meer verwijderd uit de database, maar bleven bewaard als passieve percelen.

 • Alle toestanden hebben een eigendomstoestand, evenals een artikel en volgnummer.

 • Alle records HIS_SITUATION hebben een cadnet-dossiernummer.

 • Soms werd een perceel verwijderd uit de database. Hierbij wordt een record HIS_SITUATION geschreven met in de voortoestand het bewuste perceel en in de natoestand de vermelding DELETE. (124 gevallen in de totale PATHISL)

Periode 4

Het mutatiejaar 2015 is een overgangsperiode van de CADNET-software naar de STIPAD-software. Tijdens deze periode werden de mutaties verwerkt, ofwel met CADNET ofwel met STIPAD. Tijdens
deze periode vond ook de migratie plaats van de oude database naar de nieuwe. Hierbij werden alle perceels- en eigenaarsgegevens die voorradig waren in CADNET overgezet naar de STIPAD-database. 
Tevens werden bepaalde concepten ingevoerd, die tot dan nog niet bestonden. Zo werd de annulatie ingevoerd: dit is het mechanisme om toestanden, die ontstaan zijn in het verleden, te vernietigen
(evenwel zonder ze te verwijderen) en ze (meestal) te vervangen door een correctere toestand. Ook werd het kadastrale artikel afgeschaft en vervangen door een andere identifier: de eigendomstoestand. Door de migratie hebben alle toestanden die bestonden op 1.1.2002, of erna ontstaan zijn, een unieke eigendomstoestand gekregen.

Volgt de wetmatigheid van periode 3 of periode 5, naargelang het een CADNET- of STIPADdossier is.

Periode 5

Vanaf 2016 tot heden gebeurt de verwerking van de mutaties enkel in STIPAD.

 • Alle toestanden hebben een eigendomstoestand, artikels en volgnummers worden in principe niet meer toegekend.

 • Alle records HIS_SITUATION hebben een STIPAD-dossiernummer

 • Intermediaire toestanden zijn mogelijk.

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats. Nadien worden de gegevens omgezet naar een AAPD XML en wordt de request uitgevoerd. Indien er bij AAPD geen gegevens gevonden werden voor de vraag verkrijgt men als fout 30001. Bekomt men gegevens, dan worden deze omgezet naar een GeefHistoriekMutatiedossier reponse.Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de XSD waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal. Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Kadaster

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen