Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Inburgering.RegistreerToeleiding-01.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De dienst RegistreerToeleiding 01.00 maakt het voor de afnemers van het MAGDA platform mogelijk om een wachtdossier, bewaard bij KBI en/of VDAB, aan te maken. 

Situering

Deze webdienst kadert binnen het domein Inburgering van het MAGDA platform.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

In feite is de afnemer van deze webservice de leverancier van gegevens. 

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

XXX

Voorbeeld

XXX_20131103115553530

Functionaliteiten

In het kader van inburgering en daarmee gepaard gaande uitwisseling van gegevens tussen VDAB, KBI, VMSW en 4 OCMW's voorziet MAGDA een RegistreerToeleiding webservice Gateway. Deze Gateway maakt het voor de afnemers van het MAGDA platform mogelijk om een wachtdossier, bewaard bij KBI en/of VDAB, aan te maken. 
Een persoon kan zich bijvoorbeeld bij de VDAB aanmelden waaruit blijkt dat hij in aanmerking komt tot inburgering. VDAB meldt dit bijgevolg aan KBI, dit aan de hand van een "toeleiding".

Vraag

De registratie gebeurt op basis van het INSZ – en andere personalia - van de toekomstige inburgerraar tezamen met de toeleiding. Een toeleiding bevat gegevens als de reden van toeleiding, contactpersoon en afspraak. Als antwoord bekomt men het ID van de toeleiding terug dat werd opgegeven in de vraag tot registratie. 

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Bij het registeren van een toeleiding wordt deze in functie van de opgegeven partner naar waar de toeleiding moet gaan door het MAGDA platform ook effectief doorgegeven. Magda zorgt dus voor een routering van de toeleiding naar de opgegeven partner. Bij een succesvolle registratie verkrijgt de afnemer (hier in feite leverancier) het meegegeven identificatienummer van de registratie als antwoord terug. Van zodra dit identificatienumer wordt ontvangen is de registratie correct uitgevoerd. 
Is de registratie niet gelukt dan zal de afnemer een uitzondering terugkrijgen, hetzij op niveau van de repliek hetzij op niveau van het antwoord.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. 
Deze beschikbaarheid is echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de service bij de repsectievelijke partners aan wie een toeleiding kan doorgegeven worden. 
Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Inburgering

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen