Document toolboxDocument toolbox

Februari 2021

Het vernieuwde GIPOD werd op 21 januari 2021 succesvol gelanceerd.
In deze nieuwsbrief vestigen we graag jullie aandacht op een aantal topics.

Hinderpremie

Voor het toekennen van de Hinderpremie Openbare Werken, baseert VLAIO zich op de gegevens in GIPOD. Het is belangrijk dat deze correct zijn.

 Gezien lokale besturen het best op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie, en ook de signalisatievergunning afleveren, zijn ze het best geplaatst om ingegeven hinder aan te passen en te valideren volgens de werkelijke situatie op het terrein. Dit kon in het vroegere GIPOD enkel voor de eigen innames, in het vernieuwde GIPOD kan een lokaal bestuur dit voor alle innames doen.

 

 • Aandachtspunten voor lokaal bestuur

  • Eigen grondwerken: voeg na het aanmaken van de inname zeker ook de hinder toe met de juiste hindergevolgen en valideer.

  • Andere grondwerken binnen jouw gemeente: als de rijbaan (gedeeltelijk) afgesloten wordt, zal er een signalisatievergunning aangevraagd moeten worden door de beheerder/uitvoerder van het grondwerk (nog niet via GIPOD momenteel). Check bij dergelijke aanvragen de ingegeven hinder in GIPOD. Pas aan waar nodig en valideer.

   • Je kan een inname opzoeken via het GIPOD ID

   • Een ander hulpmiddel is het tabblad “te behandelen hinder” in GIPOD (enkel voor lokale besturen beschikbaar). Deze lijst bevat de hinder met status “in opmaak” die binnen jouw gemeente valt. De hinder die eerst start, staat bovenaan. Je kan deze hinder bekijken, aanpassen waar nodig, en dan de status wijzigen naar “gevalideerd”. Zie ook Business regels Hinder [https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1910833367/Business+regels+Hinder#Business-Regels ] (Opm: hier staat ook te behandelen hinder van andere innames, dus niet specifiek voor hinderpremie).

   • Als er nog geen hinder is aangemaakt, kan je deze ook zelf ingeven indien nodig => we werken aan een notificatie in GIPOD hiervoor, die zowel door de beheerder van de inname als het lokaal bestuur zal ontvangen worden 14 dagen voor de start van het grondwerk 

 

 • Toekomstplannen

Aannemers zullen hun signalisatievergunning digitaal moeten aanvragen. Dit kan via de tool van het lokale bestuur en dan stroomt de info naar GIPOD door (kan nu al, indien de dienstenleverancier dit reeds voorzien heeft), of zal rechtstreeks in GIPOD kunnen voor lokale besturen die geen eigen tool hebben. Op basis van deze aanvraag zal er automatisch hinder bij de inname aangemaakt worden. Deze hinder kan dan gevalideerd worden door het lokale bestuur, samen met het goedkeuren van de vergunning (in de tool of in GIPOD).

 

  

Registratie kleine grondwerken en voorbereiding wijziging GIPOD decreet

Steden en gemeenten hebben nood aan een overzicht van alle uitgevoerde grondwerken op de openbare weg . Het vernieuwde GIPOD decreet - dat tegen einde 2021 wordt verwacht -  legt dan ook de verplichting tot registratie van alle grondwerken op en voorziet een kader voor het werken met jaarvergunningen conform het afsprakenkader van de Code Nutswerken.

 Naar aanleiding van de in productiestelling van het vernieuwde GIPOD merken we evenwel dat er op het terrein een onduidelijkheid  is ontstaan over de verplichting tot registratie van deze kleine grondwerken.  Vele gemeenten vragen om deze nu al in te tekenen via een eigen webtool waardoor ze in GIPOD als grondwerk van de gemeenten worden geregistreerd. Dit is niet in overeenstemming met het groeipad afgesproken tussen de verschillende partners te weten de VVSG, VRN, de Vlaamse overheid en De Lijn.

 Het groeipad houdt in dat GIPOD de mogelijkheid verleent aan de netbeheerders van deze kleine grondwerken – voor de aanvang  of ingeval van dringende werken tot uiterlijk één dag na aanvang vanuit hun back office toepassingen op een automatische manier door te sturen. De eerste implementatie is voorzien in september 2021. Tegen uiterlijk einde december 2021 zullen alle grondwerken worden doorgestuurd zoals voorzien in het vernieuwde GIPOD decreet.

  

 • GIPOD 2.0 en andere werken dan synergiewerken (= kleine en dringende grondwerken)

Op 21 januari 2021 is het nieuwe GIPOD van start gegaan.

Het nieuwe GIPOD voorziet op termijn niet alleen in een geografisch overzicht van alle innames. Nieuw is dat ook de hinder die die innames veroorzaken in kaart zal worden gebracht. 

Op dit moment, is dit overzicht van innames beschikbaar voor alle sleufsynergiewerken, in het jargon categorie 1 werken. Ook andere cat. 1 werken, zoals wegenis en rioleringswerken vind je nu in het nieuwe GIPOD.

 

 • Zullen kleine grondwerken (cat.2, cat.3 en dringende grondwerken) ook in GIPOD ter beschikking worden gesteld?

Ja, zodra deze info ter beschikking kan worden gesteld op een automatische manier, zullen alle nutsbedrijven de informatie inzake grondwerken van cat. 2, cat. 3 alsook dringende grondwerken aanleveren.

 

 • Betekent dat bij het afleveren van een jaarvergunning, deze informatie niet ter beschikking wordt gesteld?

Integendeel, er is een duidelijk engagement genomen samen met de Vlaamse overheid, De Lijn , de VVSG en alle nutsbedrijven om alle info inzake de grondwerkzone voor de kleine en de dringende grondwerken in het nieuwe GIPOD aan te leveren en door te laten stromen naar andere platformen.

Dit staat los van het vergunningenaspect, dat hoofdzakelijk geregeld wordt door de reglementen van de domeinbeheerder. In 85% van steden en gemeenten betekent dit de toepassing van de Code Nuts- en infrastructuurwerken, waarin een jaarvergunning is voorzien voor grondwerken van cat. 3 en dringende grondwerken én eveneens een jaarvergunning signalisatie als het grondwerken betreft zonder hinder op de rijbaan. Het gebruik van de jaarvergunning zal ook voorzien worden in het nieuwe GIPOD.

 

 • Wat met de eigen tools van steden en gemeenten  ?

Naast GIPOD 2.0 is de mogelijkheid voorzien dat steden en gemeenten de afhandeling van de signalisatievergunningen voorzien via een eigen tool, die de verzamelde info dan zal bezorgen aan GIPOD.
Deze tools kunnen voor de nutswerken al  gebruikt worden door de aangestelde aannemers om aanvragen te doen tot signalisatie voor sleufsynergiewerken, te weten grondwerken van categorie 1.
Het ingeven en aanvragen van een signalisatievergunning voor kleine of dringende grondwerken kan op dit moment nog niet rechtstreeks in de eigen tool van steden en gemeenten gebeuren en dan correct worden doorgezonden naar GIPOD. Als er nu info doorstroomt naar GIPOD, dan wordt de stad of gemeente aanzien als beheerder van de grondwerkzone. Dit is natuurlijk niet correct.
Doel is dat de eigenlijke beheerder van de grondwerkzone de informatie ingeeft in GIPOD en dat er dan een uitwisseling is voorzien met de eigen systemen van steden en gemeenten en GIPOD.

 

 • Vernieuwingstraject GIPOD in lijn met afsprakenkader partners zal uitmonden in nieuw decreet

Samen met alle partners, te weten de VVSG, VRN, de Vlaamse overheid en de Lijn  is een groeipad afgesproken inzake de inwerkingtreding van de toenemende functionaliteiten in GIPOD.
Deze afspraken zijn door alle partners bekrachtigd. Wat betreft bovenstaande functionaliteit, nl. de automatische ingave van de kleine en dringende grondwerken vanaf september 2021

Er is  ook voorzien dat deze functionaliteit wettelijk verplicht wordt in het nieuwe GIPOD decreet.

Dit nieuwe decreet zal vermoedelijk  goedgekeurd en gepubliceerd worden eind 2021. De inwerkingtreding van het decreet wordt verwacht eind 2021.

  

API oude GIPOD wordt eind februari afgezet

Let op indien je nog een integratie hebt die gebruik maakt van de API van het oude GIPOD – deze wordt eind februari afgezet! Hou er rekening mee om tijdig over te schakelen naar de nieuwe API. Meer info hierover vind je op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1245610719

 

Feedback

Jullie feedback over de nieuwe webtoepassing is heel waardevol! Laat ons via het GIPOD feedbackformulier weten hoe we het vernieuwde GIPOD kunnen optimaliseren. Je kan stemmen op bestaande ideeën of nieuwe suggesties toevoegen.

Voor vragen bij het gebruik van de toepassing of over de gegevens in het GIPOD, neem contact op met onze helpdesk

 

De vernieuwing van GIPOD stopt niet met de release van 21 januari. We werken in 2021 volop verder aan uitbreidingen en optimalisaties. In het eerste kwartaal voorzien we oa. een aantal quick wins op basis van doorgegeven feedback, exporteren van zoekresultaten, opladen van GML-bestanden,… Je kan de planning ook volgen via de Roadmap in de feedbacktool 


Meer info over het vernieuwingstraject vind je op [ ]. Hier vind je steeds de meest recente informatie terug.