Document toolboxDocument toolbox

Business regels Hinder

Attributen

Eigenschap

Beschrijving

Eigenschap

Beschrijving

1

ID

Hinder heeft altijd een uniek GIPOD ID.

2

beheerder

Hinder heeft altijd een beheerder (= organisatie die de hinder informatie beheert in GIPOD).

3

is gevolg van (ID)

Hinder is altijd gelinkt aan de inname die de hinder veroorzaakt. Hinder is dus het gevolg van de inname. (later zal dit ook synergie of project kunnen zijn)

4

beschrijving

Hinder kan optioneel een beschrijving hebben.

5

periode

Hinder heeft altijd een periode (eenmalig of wederkerend, al dan niet in patroonvorm met evt. uitzonderingen).

6

status

Hinder heeft altijd een status:

 • in opmaak

 • gevalideerd

OPM: hinder gemigreerd vanuit GIPOD1 zal initieel status ‘onbekend’ hebben. Bij het editeren van deze hinder, zal het verplicht zijn een status mee te geven.

7

hinderzone

Hinder heeft altijd één (of meerdere) hinderzone(s), onder de vorm van polygonen, de zones zijn niet groter dan 100km², en mogen niet (gedeeltelijk) buiten Vlaanderen liggen. Bij GW en W moet daarbij nog aangegeven worden per hinderzone of de zone een WERFzone is (exclusieve toegang voor de aannemer) of een gewone HINDERzone. Bij evenementen zijn er geen werfzones, enkel gewone hinderzones.

8

hindergevolgen

Per hinderzone kunnen de hindergevolgen meegegeven worden (zie tabel hieronder voor een volledige lijst). Een hindergevolg geeft aan welke doelgroep welk gevolg ondervindt.

9

contactgegevens ('contactorganisation')

Hinder heeft altijd één of meerdere sets contactgegevens. Hierin zit per set minstens de rol (bijv. dossierbeheerder, aannemer, … ), de organisatie en een emailadres vervat.

 • indien de rol = dossierbeheerder, dan moet de organisatie een gekende organisatie zijn (die dus een GIPOD ID heeft)

 • indien de rol ≠ dossierbeheerder, dan kan de organisatie vrij ingevuld worden

10

is aangevraagd via
(ID signalisatievergunning)

Hinder kan ook in GIPOD terechtkomen als resultaat van het aanvragen van een signalisatievergunning. De hinder wordt dan via het ID van de vergunning eraan gelinkt.

Overzicht van alle mogelijke hindergevolgen in GIPOD

Doelgroep

Hindergevolgen

Komt in aanmerking voor HINDERPREMIE ?

Doelgroep

Hindergevolgen

Komt in aanmerking voor HINDERPREMIE ?

VOETGANGERS

Voetgangers geen doorgang

 

Voetgangers beperkte doorgang

 

FIETSERS

Fietsers geen doorgang

 

Fietsers beperkte doorgang

 

GEMOTORISEERD VERKEER

Gemotoriseerd verkeer geen doorgang

Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd hulpdiensten

Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd openbaar vervoer

Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - vermindering van rijstroken

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - versmalde rijstroken

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - wisselend verkeer via verkeersborden

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - wisselend verkeer via verkeerslichten

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd hulpdiensten

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd openbaar vervoer

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - rijrichting omgekeerd

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - snelheidsbeperking

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - hoogtebeperking (max. hoogte te specifiëren)

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - breedtebeperking (max. breedte te specifiëren)

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - gewichtsbeperking - 3,5ton verboden

 

Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - gewichtsbeperking - 7,5ton verboden

 

HANDELAARS

Handelaars moeilijk bereikbaar

 

Meer info over het gebruik van GIPOD data voor de hinderpremie.

Business Regels

Actie

Beschrijving

Actie

Beschrijving

1

Registreer Hinder

 • Hinder bij een inname kan rechtstreeks in GIPOD geregistreerd worden door:

  • de beheerder van de inname waar de hinder een gevolg van is => enkel status “in opmaak” - zal automatisch toegekend worden

  • een lokaal bestuur => zowel status “in opmaak” als “gevalideerd”

 • Hinder kan niet geregistreerd worden in de GUI wanneer de inname status "uitgevoerd/afgelopen", "niet-uitgevoerd" of "gepauzeerd" heeft, of verwijderd is.

Meer en meer zal hinder onrechtstreeks aangemaakt worden in GIPOD, als gevolg van het aanvragen van een signalisatievergunning (ofwel vanuit eigen tool lokaal bestuur, ofwel vanuit het GIPOD-formulier).

Om het eenvoudiger te maken, zal in GUI de periode van de inname overgenomen worden bij het aanmaken van hinder. Deze kan uiteraard altijd aangepast worden. Enkel wanneer er bij de inname geschatte duur meegegeven is, en de periode dus onzeker is, zal deze niet overgenomen worden bij de hinder om geen foute data te creëren.

2

Wijzig Hinder

De beheerder van de hinder (of een lokaal bestuur) kan volgende zaken wijzigen:

 • beschrijving

 • periode

 • status (enkel indien beheerder hinder = lokaal bestuur is; bij andere beheerder is status altijd “in opmaak”)

 • zone

  • geometrie hinderzone wijzigen

  • hinderzone en/of hindergevolgen toevoegen

  • hinderzone en/of hindergevolgen verwijderen

 • contactgegevens

Wanneer een lokaal bestuur via de GUI de hinder wijzigt en valideert, zal het beheer van deze hinder automatisch bij dit lokaal bestuur terechtkomen. De ‘beheerder’ van de hinder zal dus gewijzigd zijn.

3

Zoek Hinder

 • Hinder kan gezocht en gefilterd worden adhv volgende criteria:

  • beheerder

  • status

  • doelgroep

  • in gemeente

  • periode (van … tot … )

4

Valideer Hinder

Gebruikers van Steden en Gemeenten zien naast de algemene zoeklijst ook een werklijst te behandelen hinder”. Hier wordt hinder met status “in opmaak” opgelijst die binnen hun gemeente valt. De hinder die eerst start, staat bovenaan. De gemeente kan deze hinder bekijken, aanpassen waar nodig, en dan de status wijzigen naar “gevalideerd”.
OPM: hinder met status “onbekend” (gecreëerd in GIPOD en gesynct naar GIPOD²), zal hier niet getoond worden. Deze hinder kan wel gezocht worden via de algemene zoekfunctionaliteit.

Hinder verdwijnt uit deze werklijst indien:

 • status gewijzigd wordt naar “gevalideerd”

 • periode hinder volledig in het verleden ligt (en hinder dus voorbij is)

 • hinderzone niet langer binnen de gemeentegrens valt

 • hinder verwijderd werd (momenteel enkel mogelijk via API)

5

Verwijder Hinder

 • Hinder kan enkel verwijderd worden door de beheerder van de hinder of door het lokale bestuur.

  • Switch in de GUI indien nodig naar de juiste (sub)organisatie om de hinder te kunnen verwijderen.

 • In de GUI is het verplicht een reden (max. 250 karakters) op te geven alvorens de hinder verwijderd kan worden. Via de API is dit optioneel, maar wordt wel aangeraden.

 • Het verwijderen van een hinder kan niet ongedaan gemaakt worden.

 • Hinder gekoppeld aan een signalisatievergunning, kan niet verwijderd worden (via API kan status wel op ‘geannuleerd’ gezet worden).