Mei 2021

De eerste versie van het vernieuwde GIPOD werd op 21 januari 2021 succesvol in productie gesteld. Maar hier eindigt het niet. In 2021 zullen er nog extra functionaliteiten toegevoegd worden aan het vernieuwde GIPOD.

In de zomer voorzien we het GIPOD formulier voor de aanvraag van de signalisatievergunning in productie te nemen. In het najaar zal de vraag voor grondwerken via GIPOD ingediend kunnen worden. Het gebruik van beiden zal evenwel pas verplicht zijn van zodra het nieuwe decreet in voege gaat in januari 2022.

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op deze 2 aspecten.

 

Als er een grondwerk gepland is, moeten volgende stappen doorlopen worden in GIPOD

 • Ingeven inname van het grondwerk in GIPOD door het nutsbedrijf

 • Indienen vraag voor grondwerken (vroeger ‘domeintoelating’) door het nutsbedrijf
  Vooraleer bepaalde grondwerken uit te voeren op het openbaar domein of aan gemeentelijke infrastructuur, legt het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan de domeinbeheerder (vb. gemeente, AWV,…).
  De vraag voor grondwerken zal volgens het nieuwe decreet verplicht via GIPOD ingediend moeten worden door het nutsbedrijf. De vraag voor grondwerken wordt vervolgens via GIPOD doorgestuurd naar de domeinbeheerders. Deze behandelen de vraag elk in hun eigen omgeving – GIPOD ondersteunt de dossierbehandeling zelf niet - maar het antwoord wordt wel kenbaar gemaakt in GIPOD (oa. status vraag voor grondwerken, toegestane periode, link naar het antwoord).

 • Aanvragen van de signalisatievergunning door de aannemer
  In het nieuwe decreet zal opgenomen worden dat de signalisatievergunning moet aangevraagd worden door de aannemer met een link in GIPOD. Hij zal hiervoor het GIPOD-ID van het grondwerk of synergie krijgen van het nutsbedrijf en zal de aanvraag op 2 manieren kunnen doen:

o   Via een tool bij steden en gemeenten

o   Via het GIPOD-formulier

Indien gewerkt wordt via een tool bij steden en gemeenten is het belangrijk dat ook de informatie over hinder meegegeven wordt.

Indien gewerkt wordt via het GIPOD-formulier zal de aannemer de details van de inname zien en de info kunnen aanvullen. Hij geeft hierbij volgende info mee: werfzone (= volledige zone die ingenomen wordt door de aannemer) met optioneel hindergevolg(en) + hieraan gekoppelde doelgroep(en), de periode en de contactgegevens (aannemer + signalisatieverantwoordelijke). Het signalisatieplan wordt als bijlage meegeleverd.

 • Behandelen van de signalisatievergunning en valideren en/of aanvullen van de hinder die meegegeven wordt in de signalisatievergunning door de steden en gemeenten

Indien de signalisatievergunningsaanvraag via het GIPOD-formulier wordt doorgestuurd, krijgen de steden en gemeenten via GIPOD een overzichtslijst van te behandelen signalisatievergunningsaanvragen.
Steden en gemeenten kunnen in deze stap de werfzone indien nodig aanpassen en de hindergevolgen + doelgroepen aanpassen of toevoegen en eventueel extra hinderzones toevoegen.

 • Resultaat registeren in GIPOD door de steden en gemeenten

De steden en gemeenten registreren in GIPOD dat de hinder gevalideerd is en dat de signalisatievergunning vergund is (vergunde periode, vergunning toegevoegd als link of bijlage) en bezorgen de vergunning aan de aannemer. 

Bevraging steden en gemeenten

Het nieuwe decreet zal pas in januari 2022 in voege gaan. De nieuwe functionaliteiten zullen al eerder beschikbaar zijn in GIPOD.

Daarom willen we een overzicht hebben van welke steden en gemeenten toch al gebruik zullen maken van deze nieuwe functionaliteiten ook al zijn ze nog niet wettelijk verplicht zolang het decreet niet in voege is. Zo weten de nutsbedrijven welke stappen ze best wel/niet moeten ondernemen in deze tussenperiode.

 

Via een enquête willen we vragen welke steden en gemeenten van zodra de functionaliteiten beschikbaar zijn in GIPOD:

 • de vraag voor grondwerken toch reeds zullen verwerken via GIPOD

 • de aanvraag van de signalisatievergunning via een eigen tool of via GIPOD formulier zullen verwerken – en zo ja, of de info rond hinder ook opgenomen wordt indien gewerkt wordt met een eigen tool.

Gelieve deze enquête tegen 31 mei 2021 in te vullen.

 


Meer info over het vernieuwingstraject vind je op [https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC ]. Hier vind je steeds de meest recente informatie terug.