Informatie beschikbaar in het Rijksregister en generieke machtigingen

In het Rijksregister is heel wat informatie beschikbaar, maar er zijn maar een beperkt aantal wettelijke gegevens, bepaald bij de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Wettelijke informatiegegevens

De informatiegegevens, die « wettelijke informatiegegevens » genoemd worden, zijn de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983, namelijk:

 1. De naam en voornamen;

 2. De geboorteplaats en -datum;

 3. Het geslacht;

 4. De nationaliteit;

 5. De hoofdverblijfplaats;

 6. De plaats en datum van het overlijden;

 7. Beroep (opgeheven bij de wet van 22 oktober 2015)

 8. De burgerlijke staat;

 9. De samenstelling van het gezin;

  1. De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing;

 10. De vermelding van het register waarin de personen ingeschreven zijn;

 11. De administratieve toestand van de in het wachtregister ingeschreven personen;

 12. In voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat;

 13. De wettelijke samenwoning;

 14. De verblijfstoestand voor de vreemdelingen;

 15. De vermelding van de ascendenten in de eerste graad;

 16. De vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad;

 17. De akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige, alsook de vermelding van de vertegenwoordiger of van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige bijstaat.

Informatietypes

Deze verschillende informatiegegevens worden in werkelijkheid verder uitgewerkt. Zo bestaat het eerste informatiegegeven bijvoorbeeld niet alleen uit de naam en de voornamen, maar ook uit de adellijke titel en pseudoniem, als die er zijn natuurlijk.

Deze verschillende ‘onderdelen’ van een wettelijk informatiegegeven worden ‘informatietypes’ genoemd, of afgekort 'IT'. Deze zijn opgesomd in het KB van 8 januari 2006. Ook worden alle wijzigingen - ook mutaties genoemd - geregistreerd in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Zo bestaat het adres bijvoorbeeld niet enkel uit de hoofdverblijfplaats, maar ook uit de elementen Hoofdverblijfplaats, VerblijfplaatsBuitenland, PostadresBuitenland, OpgegevenAdres, AangifteAdreswijziging, AangifteAdresBuitenland, TijdelijkeAfwezigheid, PlaatsHerkomst, NietMededeelbaarAdres, WettelijkeWoonplaats en ContactAdres.

Al deze informatie kan u terugvinden in deze gebruikersomgeving op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1074660922 .

MAGDA en GeefPersoon

Indien een lokaal bestuur beroep doet op de algemene machtiging voor lokale besturen, dan moet er heel duidelijk beschreven zijn in de lokale besluitvorming welke gegevens nodig zijn en waarom, conform de AVG-wetgeving. Zoals ook is opgenomen in de generieke machtiging van het Rijksregister:

Indien er geen decreet of lokaal besluit is, dan kan er ook GEEN toegang gevraagd worden op basis van deze machtiging. Het is de rol van het MAGDA-platform om er voor klanten voor te zorgen dat de gegevens die zie niet nodig hebben uit het Rijksregister er actief uit te filteren. AVG Art 25 stipuleert dat de persoonsgegevens toereikend moeten zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ("minimale gegevensverwerking").