Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Juridische toegang voor persoonsgegevens

Om persoonsgegevens op te vragen via het MAGDA-platform moet u juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. En u moet ervoor zorgen dat de opgevraagde gegevens beschermd blijven.

Juridische toegang verkrijgt u op een aantal manieren: u sluit aan op bestaande algemene machtigingen, u vraagt een beraadslaging van de bevoegde autoriteit of u sluit een protocol met de houder van de brondatabank. Dit hangt af van de uitgangssituatie. Welke optie voor u van toepassing is en welke procedure u moet volgen, vindt u via het onderstaande schema.

Deze toelichting is bedoeld voor Vlaamse instanties en provinciale en lokale besturen die persoonsgegevens wensen van hetzij een federale hetzij een Vlaamse gegevensbron en voor federale instanties die persoonsgegevens wensen van een Vlaamse gegevensbron.

1  Voor gegevens uit een federale databank

a)  Voor gegevens van het rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken)

Als er een algemene machtiging van het Rijksregister (algemene machtigingen van vóór 2019 zijn hier te vinden) voor uw doeleinde bestaat en uw organisatie is nog niet toegetreden tot die algemene machtiging

Procedure
U vraagt om toe te treden tot die algemene machtiging. Het verzoek tot toetreding richt u tot de FOD Binnenlandse Zaken, Rijksregister, Juridische dienst, Park Atrium via mail rrn-access@rrn.fgov.be .

Meer informatie vindt u op de website  https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/aanvraag-toegang-tot-het-rijksregister/

Als er geen algemene machtiging van het Sectoraal comité van het Rijksregister voor uw doeleinde bestaat

Procedure
U vraagt een machtiging bij de FOD Binnenlandse Zaken via de webpagina Aanvraag toegang tot het rijksregister. Voor tips en tricks in verband met dit formulier, check deze pagina.

b)  Voor kadastergegevens (FOD Financiën – AAPD)

Als er een algemene machtiging van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid voor uw doeleinde bestaat en uw organisatie is nog niet toegetreden tot die algemene machtiging

Procedure

U vraagt aan de kamer ‘federale overheid’ van het Informatieveiligheidscomité om aan te sluiten op die algemene machtiging.

Download het aanvraagformulier. Dit vult u in en stuurt u naar ivc_federalekamer@bosa.fgov.be .

Meer informatie vindt u op de website van BOSA - Informatieveiligheidscomité .

Als er geen algemene machtiging van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid voor uw doeleinde bestaat

 1. Als uw organisatie een instelling is van de Sociale Zekerheid die niet behoort tot het primaire netwerk (*)

  • Hiermee zijn dus de OCMW’s vervat

  Procedure
  U vraagt een beraadslaging van de verenigde kamers (‘sociale zekerheid en gezondheid’ en ’federale overheid’) van het Informatieveiligheidscomité. Een aanvraag gebeurt via dit mailadres:  ivc_federalekamer@bosa.fgov.be.
  Meer informatie vindt u op de website van BOSA - Informatieveiligheidscomité.

 2. In het andere geval:
  Procedure
  U moet een protocol sluiten met de AAPD. Daarvoor vraagt u toegang aan tot patrimoniuminformatie via de website van het CSPI (Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie). Op die website van het CSPI vindt u de aanvraagprocedure samen met online aanvraagformulieren. Bij uw aanvraag voegt u bij voorkeur een ontwerpprotocol. De AAPD behandelt de aanvraag tot een finaal protocol kan gesloten worden.

  Hoe dit protocol er moet uitzien en andere specifieke eisen met betrekking tot dit protocol vindt u terug in de gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018   (voornamelijk art. 20).

  Als u er niet in slaagt een protocol met de AAPD te sluiten, kunt u een beraadslaging vragen van de kamer ‘federale overheid’ van het Informatieveiligheidscomité IVC. Een aanvraag gebeurt via dit mailadres:  ivc_federalekamer@bosa.fgov.be . Bij de aanvraag geeft u de reden van het niet realiseren van een protocol, samen met de adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming van alle partijen en het resultaat van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). Meer informatie over deze procedure vindt u op de website van BOSA - Informatieveiligheidscomité.
  Aanvullende informatie over dit protcol kan u terugvinden op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/2004943151

c) Voor federale sociale gegevens (*) met uitzondering van het BIS-register

*Federale sociale gegevens: Gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of van de instellingen die behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid. Zie KSZ – Structuur van het netwerk.

Als er een  algemene machtiging van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en Gezondheid (zie hiervoor de website van de KSZ bij het onderwerp ‘Informatieveiligheidscomité’) voor uw doeleinde bestaat en uw organisatie is nog niet toegetreden tot die algemene machtiging

Procedure
U doet een aanvraag aan de kamer ‘sociale zekerheid en gezondheid’ van het Informatieveiligheidscomité om toe te treden tot de algemene machtiging die voor uw doeleinde van toepassing is. Een aanvraag gebeurt via dit mailadres: ivc@mail.fgov.be.
Meer informatie vindt u op de website van de KSZ bij het onderwerp ‘Informatieveiligheidscomité’

d)  Voor federale gezondheidsgegevens (*)

* Federale gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. Zie wet eHealth-platform.

Procedure
U vraagt een beraadslaging van de kamer ‘sociale zekerheid en gezondheid’ van het Informatieveiligheidscomité. Een aanvraag gebeurt via dit mailadres: ivc@mail.fgov.be .
Meer informatie vindt u op de website van de KSZ bij het onderwerp ‘Informatieveiligheidscomité’.

e)  Voor andere federale gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens van FOD FIN, FAVV, DIV, …

f)  Voor gegevens uit het BIS-register

g) Voor gegevens afkomstig van KBO of VKBO

2  Voor gegevens uit een Vlaamse databank

a) Voor Vlaamse sociale gegevens (*) afkomstig van een Vlaamse entiteit die deel uitmaakt van het uitgebreide netwerk van de sociale zekerheid:

*Vlaamse sociale gegevens: Gegevens van de Vlaamse instanties die behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid inclusief het uitgebreid netwerk. Zie KSZ – Structuur van het netwerk.

b)  Voor Vlaamse sociale gegevens van Vlaamse OCMW’s

c) Voor Vlaamse gezondheidsgegevens  (*)

*Vlaamse gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. Zie wet eHealth-platform.

d)  Voor alle andere Vlaamse persoonsgegevens


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen