Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Welke innames komen in aanmerking voor hinderpremie?
  Enkel grondwerken van categorie 1, met status “concreet gepland” of “in uitvoering” en die minstens 30 dagen duren, komen in aanmerking voor de Hinderpremie Openbare Werken van VLAIO.
  Daarnaast moet minstens 1 één hindergevolg geselecteerd zijn dat aangeeft dat de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten is (er zijn 8 hindergevolgen die hieraan voldoen).
  Je leest alles hier nog even na   [Hinderpremie ]

...

 • Aandachtspunten voor lokaal bestuur

  • Eigen grondwerken: voeg na het aanmaken van de inname zeker ook de hinder toe met de juiste hindergevolgen en valideer.

  • Andere grondwerken binnen jouw gemeente: als de rijbaan (gedeeltelijk) afgesloten wordt, zal er een signalisatievergunning aangevraagd moeten worden door de beheerder/uitvoerder van het grondwerk (nog niet via GIPOD momenteel). Check bij dergelijke aanvragen de ingegeven hinder in GIPOD. Pas aan waar nodig en valideer.

   • Je kan een inname opzoeken via het GIPOD ID

   • Een ander hulpmiddel is het tabblad “te behandelen hinder” in GIPOD (enkel voor lokale besturen beschikbaar). Deze lijst bevat de hinder met status “in opmaak” die binnen jouw gemeente valt. De hinder die eerst start, staat bovenaan. Je kan deze hinder bekijken, aanpassen waar nodig, en dan de status wijzigen naar “gevalideerd”. Zie ook Business regels Hinder [https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1910833367/Business+regels+Hinder#Business-Regels ] (Opm: hier staat ook te behandelen hinder van andere innames, dus niet specifiek voor hinderpremie).

   • Als er nog geen hinder is aangemaakt, kan je deze ook zelf ingeven indien nodig => we werken aan een notificatie in GIPOD hiervoor, die zowel door de beheerder van de inname als het lokaal bestuur zal ontvangen worden 14d 14 dagen voor de start van het grondwerk 

...

Aannemers zullen hun signalisatievergunning digitaal moeten aanvragen. Dit kan via de tool van het lokale bestuur en dan stroomt de info naar GIPOD door (kan nu al, indien de dienstenleverancier dit reeds voorzien heeft), of zal rechtstreeks in GIPOD kunnen voor lokale besturen die geen eigen tool hebben. Op basis van deze aanvraag zal er automatisch hinder bij de inname aangemaakt worden. Deze hinder kan dan gevalideerd worden door het lokale bestuur, samen met het goedkeuren van de vergunning (in de tool of in GIPOD).

Ook het selectieproces van VLAIO zal nog verfijnd worden, maar daarvoor moet eerst het vernieuwde decreet in voege zijn. Bedoeling is om de selectie te doen op basis van de werkelijk ingetekende hinderzone en periode van de hinder. Momenteel wordt om juridische redenen nog de grondwerkzone (verruimd van kruispunt tot kruispunt) en periode van het grondwerk gebruikt.

  

Registratie kleine grondwerken en voorbereiding wijziging GIPOD decreet

Steden en gemeenten hebben nood aan een overzicht van alle uitgevoerde grondwerken op de openbare Weg weg . Het vernieuwde GIPOD decreet - dat tegen einde 2021 wordt verwacht -  legt dan ook de verplichting tot registratie van alle grondwerken op en voorziet een kader voor het werken met jaarvergunningen conform het afsprakenkader van de Code Nutswerken.

 Naar aanleiding van de in productiestelling van het vernieuwde GIPOD merken we evenwel dat er op het terrein een onduidelijkheid  is ontstaan over de verplichting tot registratie van deze kleine grondwerken.  Vele gemeenten vragen om deze nu al in te tekenen via een eigen webtool waardoor ze in GIPOD als grondwerk van de gemeenten worden geregistreerd. Dit is niet in overeenstemming met het groeipad afgesproken tussen de verschillende partners te weten de VVSG, VRN, de Vlaamse overheid en de De Lijn.

 Het groeipad houdt in dat GIPOD de mogelijkheid verleent aan de netbeheerders van deze kleine grondwerken – voor de aanvang  of ingeval van dringende werken tot uiterlijk 1 één dag na aanvang vanuit hun back office toepassingen op een automatische manier door te sturen. De eerste implementatie is voorzien in september 2021. Tegen uiterlijk einde december 2021 zullen alle grondwerken worden doorgestuurd zoals voorzien in het vernieuwde GIPOD decreet.

...