Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.GeefPersoon-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De webservice GeefPersoon 2.0 laat de afnemer van het MAGDA platform toe de actuele gegevens van een persoon op te halen, dit op basis van het INSZ van deze persoon, bij het Rijksregister of via KSZ.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Persoon van het MAGDA platform.

Gegevensbronnen

 

De authentieke bron van de gegevens is het Rijksregister of de KSZ.

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de Rijksregister onderrichtingen terug te vinden via volgende URL:

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/reglementering/onderrichtingen/

De KSZ heeft de services om persoonsgegevens op te halen gemoderniseerd en zich daarbij meer gealigneerd op de gegevens beschikbaar in het Rijksregister. De gemoderniseerde diensten vervangen de bestaande diensten niet, maar worden additioneel aangeboden door de KSZ. De gemoderniseerde diensten worden door KSZ aangeboden op hun SOA omgeving. De bestaande diensten zijn de SSDN diensten.

Met de MAGDA diensten kunnen zowel de gemoderniseerde als de bestaande diensten van KSZ opgeroepen worden.

Voor de KSZ wordt verwezen naar de documenten beschikbaar op hun website:


Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van Federale bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GFPD

Voorbeeld

GFPD_20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Vraag

De webservice GeefPersoon 2.0 laat de afnemer van het MAGDA platform toe de actuele gegevens van een persoon op te halen, dit op basis van het INSZ van deze persoon.

Antwoord

Eens de afnemer de request gelanceerd heeft wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister of de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de KSZ. Dit is afhankelijk van de machtigingen van de afnemer en de bronkeuze in de vraag. (Deze bronkeuze wordt nader besproken verder op deze pagina)

MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar een Persoon.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in de GeefPersoon 2.0 beschikbare persoonsgegevens en hun relatie met de informatietypes van het Rijksregister. Persoonsgegevens via de KSZ zijn beperkter, hier is opgenomen of ze potentieel beschikbaar zijn.

Persoonsgegeven

Rijksregister Informatietype

KSZ beschikbaarheid

INSZ

000

J

Referentiedossier

002

J

Beheerder

001

J

Register

210

J

Naam

010

J

Geslacht

000

J

Nationaliteiten

031

032

JGeboorte

100

101

J

Overlijden

150

J

BurgerlijkeStaat

120

J

Adres – Hoofdverblijfplaats

020

J

Adres – Referentieadres

024

N

Adres – Verblijfplaats Buitenland

022

J

Adres – Opgegeven Adres

214

N

Adres – Postadres Buitenland

023

J

Adres – Adres Uitbetaling

-

N

Adres – Aangifte Adreswijziging

019

J

Adres – Aangifte Adres Buitenland

018

J

Adres – Tijdelijke afwezigheid

026

N

Afstammingen

110

N

Afstamming in dalende lijn

114

N

Referentiepersoon

140

N

Gezinsleden

141

N

Wettelijke Samenwoning

123

N  SSDN diensten

J  SOA diensten

Identiteitsbewijzen

195

N

Beroepskaart

197

N

Arbeidskaart

198

N

Wettig Verblijf

202

N

Type vluchteling

205

N

Administratieve toestand

206

N

DatumCreatie

253

N

DatumModificatie

254

N

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Op te roepen bron: tot twee bronnen kunnen geconfigureerd worden

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats, bijvoorbeeld de inschrijvingscontrole.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag (bijvoorbeeld checksum 97 op het INSZ). Nadien zal de webservice achterliggend transactie 25 bij het Rijksregister of de IdentifyPerson service van KSZ oproepen. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de persoonsgegevens, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Werking met betrekking tot de bronnen

In principe gebeurt de opzoeking bij de in de vraag gekozen bron; het Rijksregister of de KSZ.

KSZ is dan weer onder te verdelen in twee ‘bronnen’

  • KSZ: de oude ‘SSDN’ omgeving van de Kruispuntbank. Deze diensten zullen op termijn uitgefaseerd worden door KSZ maar KSZ heeft hierover nog geen beslissing genomen

  • KSZ SOA: de nieuwe Service Oriented Architecture omgeving van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Afhankelijk van de machtigingen van de afnemer en in samenspraak met de afnemer is het echter mogelijk dat beide bronnen toegankelijk zijn, waarvan één als primaire en één als secundaire bron voor de afnemer ingesteld is.

In theorie kan een afnemer toegang verkrijgen tot drie bronnen: KSZ,SOA, RR. In praktijk zal KSZ en SOA nooit samen geconfigureerd worden als beschikbare bronnen voor een afnemer.

Indien er voor de afnemer een primaire en een secundaire bron geconfigureerd is én indien de vraag bij de primaire bron geen resultaat geeft, zal de dienst automatisch een bevraging doen bij de secundaire bron.

Echter, indien er een bron opgegeven wordt in de vraag, dan geldt deze automatische doorschakeling niet, ook al is de bron in de vraag de primaire bron! 

Volgende stappen worden dus doorlopen:

Is er een bron ingevuld in de vraag?

               Ja           →           enkel deze bron wordt geraadpleegd.

               Neen      →          doe eerst de bevraging bij de primaire bron en vervolgens:

                                            Zijn er resultaten?

                                                           Ja           →           verder geen eventuele secundaire bron raadplegen.

                                                           Neen     →           indien er een secundaire bron is, dan deze raadplegen.

Voor een afnemer is het Rijksregister als primaire bron geconfigureerd en de KSZ als secundaire bron.

Er wordt een geradieerde persoon gezocht die zich bevindt in het KSZ register.

Geen bron in de vraag: De persoon wordt gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval eerst het Rijksregister en dan de KSZ)

Bron (KSZ) in de vraag: De persoon wordt gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval enkel de KSZ)

Bron (RR) in de vraag: De persoon wordt niet gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval enkel het RR)

Voor een afnemer is de KSZ als primaire bron geconfigureerd en het Rijksregister als secundaire bron.

Er wordt een geradieerde persoon gezocht die zich bevindt in het KSZ register.

Geen bron in de vraag: De persoon wordt gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval enkel de KSZ)

Bron (KSZ) in de vraag: De persoon wordt gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval enkel de KSZ)

Bron (RR) in de vraag: De persoon wordt niet gevonden. (De dienst bevraagt in dit geval enkel het RR)

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen