Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Beschrijving Antwoord (GeefPersoon-02.02)

Algemeen

Het antwoord bestaat uit één Persoon en/of één of meerdere Uitzonderingen. Het is mogelijk dat, ook al bestaat het antwoord uit een Persoon, deze terug kan komen met één of meerdere Uitzonderingen.

XSD Visueel

Detail

Opmerking:

Het antwoord bestaat standaard uit Context, Referte en Antwoord zoals beschreven in het document Gebruik Magda Webservices 02.00. Verder zal enkel aandacht besteed worden aan het specifieke Antwoord element.

Antwoord in detail

De onderstaande tabel verwijst naar het standaard type Persoon dat door MAGDA gebruikt wordt.

Er is een verschil tussen de elementen van een Persoon die bekomen bij een opvraging via het Rijksregister of via de KSZ. In de laatste twee kolommen van de tabel wordt aangegeven welke elementen kunnen bekomen worden per bron.

Element

Indien u klinkt op het element, wordt u doorverwezen naar de detailpagina van dit element

Beschrijving

Element beschikbaar in antwoord vanuit RR?

Element beschikbaar in antwoord vanuit KSZ?

@DatumCreatie

De creatiedatum van het dossier in het Rijksregister.

Ja

Nee

@DatumModificatie

De datum van laatste wijziging van het dossier.

Ja

Nee

@Bron

Aanduiding van de authentieke bron van waar de gegevens afkomstig zijn

Ja

Ja

INSZ

Het identificatienummer van de persoon

Ja

Ja

Naam

Gegevensblok met achternamen en voornamen van de persoon. Zowel KSZ als RR kunnen tot 14 voornamen doorgeven

Ja

Ja

Pseudoniem

Gegevensblok met achternamen en voornamen van het pseudoniem waaronder de persoon gekend is

Ja

Nee

AdellijkeTitel

Gegevensblok met informatie over een eeraanbrengende onderscheiding

Ja

Ja

Naamswijziging

Bevat de gegevens over een wijziging in naam of adelijke titel van de persoon

Ja

Nee

Geslacht

Bevat de gegevens over het geslacht van de persoon

Ja

Ja

Geslachtsverandering

Bevat de gegevens over een geslachtsverandering van de persoon

Ja

Nee

VerklaringInschrijving

Bevat de verklaring van de betrokkene m.b.t. wijziging van de hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente

Ja

Nee

Statussen

Lijst van speciale codes van de persoon in het geval het niet gaat om een "gewone" beheerder.

Ja

Ja

Beheerder

Bevat de gegevens van de beheerder van de persoonsgegevens. Over het algemeen is dit de gemeente waar de persoon verblijft.

Ja

Ja

Referentiedossier

Bevat de gegevens van het geannuleerde dossier bij het Rijksregister (indien van toepassing)

Ja

Nee

Register

Het register waarin de persoon is ingeschreven (bevolkingsregister, wachtregister, …)

Ja

Ja

VoorlopigeInschrijving

Voorlopige inschrijving van een persoon

Ja

Nee

Nationaliteiten

Gegevensblok m.b.t. nationaliteiten van de persoon

Ja

Ja

Geboorte

Geboortegegevens van de persoon

Ja

Ja

Overlijden

Overlijdensgegevens van de persoon

Ja

Ja

BurgerlijkeStaten

Lijst van burgerlijke staten van een persoon

Ja

Ja

Adressen

Adres gegevens van de persoon

Ja

JaHoofdverblijfplaats

Hoofdverblijfplaats van de persoon

Ja

Ja

VerblijfplaatsBuitenland

Verblijfplaats in het buitenland

Ja

Ja

PostadresBuitenland

Postadres in het buitenland

Ja

Ja

OpgegevenAdres

Opgegeven adres

Ja

Nee

AangifteAdreswijziging

Aangifte van een adreswijziging

Ja

Ja

AangifteAdresBuitenland

Aangifte van een adres in het buitenland

Ja

Ja

TijdelijkeAfwezigheid

Registratie van een tijdelijke afwezigheid van de hoofdverblijfplaats

Ja

Nee

NietMededeelbaarAdres

Periode waarin een hoofdverblijfplaats als niet mededeelbaar wordt beschouwd

Ja

Nee

WettelijkeWoonplaats

Wettelijke verblijfplaats voor zover deze niet overeenstemt met de werkelijke hoofdverblijfplaats

Ja

Nee

ContactAdres

Belgische verblijfplaats van een persoon in het BIS, RAD of RAN register bij KSZ.

Nee

Ja

Afstamming

Afstammingsgegevens van een persoon

Ja

Ja (extra opvraging)

AfstammingenDalendeLijn

De identificaties van de ascendanten in eerste graad of in rechtstreekse dalende lijn in de eerste graad, ongeacht de afstamming.

Ja

Ja (extra opvraging)

ReferentiePersoon

De gegevens van het gezinshoofd

Ja

Nee

Gezinsleden

De leden van een gezin. Deze informatie wordt enkel opgegeven indien de gegevens van een referentiepersoon worden opgevraagd

Ja

Nee

WettelijkeSamenwoning

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente (of een notaris), een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd hebben.

Ja

Ja

Afwezigheid

Gegevens rond vermoeden van afwezigheid van een persoon

Ja

Nee

Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijzen van een persoon

Ja

Ja (extra opvraging)

Beroepskaart

De beroepskaart wordt afgeleverd aan iedere vreemdeling die in België een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

Ja

Ja (extra opvraging)

Arbeidskaart

De arbeidskaart wordt afgeleverd aan iedere vreemdeling van buiten de E.U. die in België werkt als werknemer.

Ja

Ja (extra opvraging)

BepalingenHoofdverblijfplaats

Gegevens omtrent de verschillende beslissingen betreffende de bepaling van de verblijfplaats

Ja

Nee

Bewindvoerder

De identiteit van de persoon die werd aangeduid ofwel als bewindvoerder van de persoon en/of bewindvoerder van de goederen, ofwel als voogd of pleegvoogd van een niet-ontvoogde minderjarige, ofwel als persoon die iemand vertegenwoordigt of bijstaat die minderjarig, onbekwaam verklaard, afgezonderd, geïnterneerd of onder het statuut van verlengde minderjarige geplaatst is.

Ja

Ja

JuridischStatuutPersoon

  • Voor een minderjarig persoon : het feit dat hij ontvoogd werd;

  • Voor een meerderjarig persoon : de informatie met betrekking tot de beslissing(en) waarbij beschermende maatregelen worden opgelegd.

Ja

Ja

WettigVerblijf

Geeft de reden(en) van verblijf aan

Ja

Ja (extra opvraging)

GedeeldVerblijf

Het adres van een ouder waar een kind van gescheiden ouders verblijft indien het niet verblijft in de geregistreerde hoofdverblijfplaats

Ja

Nee

TypeVluchteling

Dit informatietype betreft de gegevens omtrent vreemdelingen opgenomen in het wachtregister en het vreemdelingenregister

Ja

Nee

EIDCertificaten

De nummers van deze twee certificaten en het nummer van de elektronische identiteitskaart

Opgelet : dit element wordt op dit moment niet doorgegeven in het antwoord

Ja

Nee

NummerDienstVreemdelingenzaken

Het nummer van het dossier bij de dienst vreemdelingenzaken

Ja

Nee

VoorlopigInschrijvingsnummer

Dit informatietype geeft voor de betrokken asielzoeker het PNN-nummer weer

Ja

Nee

AdministratieveToestand

Dit informatietype geeft de eigenlijke administratieve toestand van de persoon die opgenomen is in het wachtregister

Ja

Ja (extra opvraging)

Identiteitsdocument

Dit informatietype geeft de aanduiding van het type van document waarop de “Dienst Vreemdelingenzaken” zich gebaseerd heeft om de identiteit van de betrokkene vast te stellen bij zijn aanvraag tot asiel en om de inschrijving te doen in het wachtregister.

Ja

Nee

GekozenWoonplaats

Deze informatie heeft tot doel de verblijfplaats op te nemen die door de asielzoeker wordt aangegeven.

Ja

Nee

Alias

Gegevens over de alias, andere naam of pseudoniem

Ja

Nee

PlaatsInschrijving

Dit informatietype vermeldt de verplichte plaats van inschrijving – O.C.M.W. waarvan de betrokken vreemdeling afhangt

Ja

Ja (extra opvraging)

Contactgegevens

Contactgegevens van de burgers, die enkel op vrijwillige basis worden meegedeeld.

Ja

Nee

BewindvoerderNietBegeleideMinderjarigeVreemdeling

Status en rijksregisternummer van de aangeduide voogd van een minderjarige niet begeleide vreemdeling

Nee

Ja

Voorbeelden

Voorbeelden zijn opgenomen binnen de detailpagina's van de verschillende elementen van het antwoord. Zie ook Testgegevens & Voorbeelden (GeefPersoon-02.02)

Opmerkingen

Specifieke opmerkingen en aandachtspunten zijn opgenomen binnen de detailpagina's van de verschillende elementen van het antwoord.

Begin- en einddatum

De verschillende segmenten binnen de Persoon hebben allen een Begin- en Einddatum als attribuut. Deze twee datums zijn toegevoegd om rekening te houden met eventuele historische opvragingen via de GeefHistoriekPersoon. De datums worden van de bron overgenomen.

Bij personen opgevraagd via de KSZ worden door de KSZ bij de elementen geen specifieke begin- of einddatums gegeven maar enkel een datum van de laatste wijziging. Dit wordt door de GeefPersoon teruggeven als de ‘DatumBegin’. Veelal zal de ‘DatumBegin’ overeenkomen met de datum waarop het feit/gebeurtenis, geboortedatum, plaatsvond… . ‘DatumEinde’ is de datum waarop het feit/gebeurtenis gesupprimeerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer het postadres in het buitenland niet langer van toepassing is.

Zowel ‘DatumBegin’ als ‘DatumEinde’ hebben als formaat jjjj-mm-dd en kunnen onvolledig zijn. Met onvolledig wordt bedoeld: jjjj-mm-00 of jjjj-00-00 of 0000-00-00.

Opmerking:

In principe komt het ‘DatumEinde’ attribuut nooit voor in de GeefPersoon, al kan dit echter niet uitgesloten worden.

<PlaatsInschrijving DatumBegin="1997-12-22" DatumEinde="2011-06-01"> <Opvangcentrum> <Code>08</Code> <Omschrijving>Opvangcentrum Lanaken</Omschrijving> </Opvangcentrum> </PlaatsInschrijving>

Dit data voorbeeld is gepseudonimiseerd, alle overeenkomsten met werkelijke data berusten puur op toeval.

Codetabellen Antwoord

De codetabellen zijn opgenomen binnen de detailpagina's van de verschillende elementen van het antwoord.

Bemerk dat de omschrijvingen die in deze handleiding opgenomen zijn:

  • niet volledig zijn: van niet alle omschrijvingen is er een overzicht beschikbaar

  • de teksten kunnen verschillen van de werkelijke omschrijving komende van de bron.

Hou er rekening mee dat codes en omschrijvingen kunnen wijzigen, toegevoegd worden, … .

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen