December 2020

Het GIPOD-team werkt momenteel hard aan het vernieuwde GIPOD. Op 21 januari 2021 gaat de eerste versie in productie.

Hieronder geven we je graag de stand van zaken mee:

Planning release 1

Het vernieuwde GIPOD gaat op 21 januari 2021 in productie. Het GIPOD is die dag niet beschikbaar, houd hier rekening mee.

Om de omschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen lijsten we hieronder de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten op:

Gebruikers van de webtoepassing

 • Op 21 januari wordt de huidige webtoepassing vervangen door een gloednieuwe. Via https://gipod.vlaanderen.be zal je vanaf 21 januari (na de release) automatisch terechtkomen op het vernieuwde GIPOD.

 • Als je al toegang had tot het GIPOD, zal je ook automatisch toegang krijgen tot het vernieuwde GIPOD.

 • Er is een online training beschikbaar voor het vernieuwde GIPOD, en je kan steeds een kijkje nemen op de beta omgeving.

Toepassingen van dienstenleveranciers en eigen integraties

 • De GIPOD API werd volledig vernieuwd, voor deze vernieuwing zullen de toepassingen die integreren met deze API aangepast moeten worden. De integratoren werden reeds lange tijd betrokken in het vernieuwingstraject.

De publieke API, WMS en Geopunt

De bestaande publieke API en GIPOD WMS lagen blijven beschikbaar, en worden in een latere fase vernieuwd. Hetzelfde geldt voor Geopunt en Hinder in Kaart.

Draaiboek

Om jullie toe te laten je tijdig voor te bereiden op de omschakeling naar het vernieuwde GIPOD, stelden wij een draaiboek op met de verschillende zaken die moeten aangepast worden om op 21 januari aan de slag te kunnen.

Het draaiboek bevat per doelgroep de nodige stappen die jullie moeten ondernemen om vlot over te schakelen naar het vernieuwde GIPOD. Jullie vinden dit draaiboek hier https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2218166053.

Indien jullie tools gebruiken die ontwikkeld werden door een dienstenintegrator, kan je best bij hen checken wat de status van de omschakeling is.
Indien jullie gebruik maken van de webtoepassing, kan je alvast kennis maken met de nieuwe webtoepassing via de online trainingsmoduleshttps://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2062648308.

Graag extra aandacht voor de synergieaanvragen en synergieën:

Alle (niet verwijderde) synergieën en synergie-aanvragen worden automatisch overgezet naar het nieuwe GIPOD.

Opgelet!

 • Lopende synergie-aanvragen, met een deadline vanaf 15 januari 2021, worden opnieuw gelanceerd in het vernieuwde GIPOD, de antwoorden worden niet mee gemigreerd.

 • Lopende synergie-aanvragen met een deadline vóór 15 januari 2021 worden automatisch afgesloten zonder gevolg in het vernieuwde GIPOD.

 • Het overzetten van alle synergieën en synergie-aanvragen gebeurt op 20 januari 2021, aanpassingen die nog gebeuren op het huidige GIPOD kunnen verloren gaan.

Om deze migratie vlot te laten verlopen vragen we om alle openstaande synergie-aanvragen te beantwoorden ten laatste op 8 januari. De piloten hebben dan de tijd tot 15 januari om een synergie aan te maken.

Verdere details over de migratie van samenwerkingen kan je vinden op de cocreatiepagina https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1965326580.

 

Praktische gevolgen voor de hinderpremie

Een belangrijk aspect bij het overschakelen naar het vernieuwde GIPOD is het proces rond de hinderpremie openbare werken. Extra aandacht voor de impact op de selectie voor de hinderpremie openbare werken is hierbij nodig!  Het proces op zich blijft gelijk en zal pas einde 2021 worden aangepast naar aanleiding van de wijziging van het GIPOD decreet.

Enkel grondwerken van categorie 1 die concreet gepland of in uitvoering zijn en minstens 30 dagen duren, komen in aanmerking voor de hinderpremie openbare werken!

Daarnaast moet minstens 1 van de  volgende  hindergevolgen van toepassing zijn, voor het kunnen verkrijgen van de hinderpremie openbare werken van VLAIO

 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang

 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd hulpdiensten

 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd openbaar vervoer

 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonder plaatselijk verkeer

 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – vermindering van rijstroken

 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting

 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd hulpdiensten

 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd openbaar vervoer

Deze 8 hindergevolgen zijn relevant voor het kunnen verkrijgen van de hinderpremie openbare werken.

Hoe komt de nodige info in GIPOD:

We onderscheiden hierbij verschillende scenario’s:

 • Scenario 1 – hinder ingegeven in huidige GIPOD

Als de inname (werkopdracht) reeds werd gecreëerd in het huidige GIPOD en de rijbaan of één van de rijstroken werd aangevinkt bij hinderlocaties, wordt dit voor de hinderpremie openbare werken opgepikt in het nieuwe GIPOD en zal het proces van de hinderpremie openbare werken verlopen zoals gekend.

Als de inname (werkopdracht) wordt ingegeven in het vernieuwde GIPOD zijn er extra aandachtspunten om de hinderpremie openbare werken correct te kunnen toekennen.
In het vernieuwde GIPOD zal de hinder niet meer meegegeven worden door de netbeheerder bij de creatie van het grondwerk, maar is het de bedoeling dat de aannemer die de werken uitvoert de werfzone aanduidt in de signalisatievergunningaanvraag, waarna de lokale besturen deze hinder kunnen valideren, aanpassen en/of uitbreiden.
De signalisatievergunning kan door de aannemer op 2 manieren worden aangevraagd aan de hand van het GIPOD-ID:

o   Via het GIPOD-formulier (vanaf eind maart 2021)

o   Via een eigen toepassing van steden en gemeenten

 

 • Scenario 2 – hinder ingegeven in nieuwe GIPOD - signalisatievergunningsaanvraag gekoppeld
  Als de signalisatievergunning wordt aangevraagd met een koppeling met GIPOD, verloopt het proces van de hinderpremie openbare werken identiek. Het is daarbij belangrijk dat de lokale besturen de hindergevolgen nakijken en correct aanduiden.

 • Scenario 3 – hinder ingegeven in nieuwe GIPOD – geen signalisatievergunningsaanvraag gekoppeld
  Als de signalisatievergunning nog niet wordt aangevraagd met een koppeling met GIPOD, is er extra aandacht nodig voor het proces van de hinderpremie openbare werken.
  Deze situatie kan zich voordoen vóór het inwerkingtreden van het vernieuwde decreet (signalisatievergunningaanvraag kan nog niet wettelijk afgedwongen worden, hoewel het sterk wordt geadviseerd).
  In dit geval moeten de lokale besturen zelf de hinder aanmaken en de hindergevolgen aanduiden.
  Er zal vanaf 14 dagen vóór de geplande startdatum van het grondwerk een overzichtslijst beschikbaar zijn van de innames (werkopdrachten) waarvoor er extra acties nodig zijn mbt de hinder.

 

Opleidingen

De eerste online modules zijn beschikbaar onze cocreatiepagina https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2062648308

Deze modules worden de komende weken verder aangevuld.

Heb je vragen of de online opleiding?

Stel ze tijdens ons 2-wekelijks vragenuurtje via teams – deelnemen kan via deze link  

Bekijk hier de informatie over de opleidingen https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1242694129  

 

Juridische context

De vernieuwing van GIPOD brengt met zich mee dat het decreet moet worden herzien en er nieuwe decretale verplichtingen van toepassing zullen zijn. Het nieuwe decreet wordt eind 2021 verwacht.

Graag vestigen we speciale aandacht op het feit dat ook kleine grondwerken via GIPOD moeten geregistreerd worden. Bijkomend zal ook het aanvragen van de vraag voor grondwerken (zogenaamde domeintoelating) en de mogelijkheid om de jaartoelating aan te vragen in de toekomst via het vernieuwde GIPOD moeten verlopen. Hiertoe zullen in de loop van 2021 nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld waarbij alle betrokken partijen de implementatie kunnen voorbereiden, zodat eind 2021 het verplicht gebruik van deze nieuwe functionaliteiten zonder probleem kan plaatsvinden.

Het nieuwe decreet doorloopt momenteel nog de procedure van goedkeuring door het parlement. Het gewenste decretaal kader vertrekt vanuit de afspraken die vastgelegd werden in de samenwerkingsovereenkomst, waarbij er overeenstemming is bij de verschillende betrokken partners, te weten Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders.

 

Dit gewenste decretaal kader voorziet onder andere in

 • 4 types innames: grondwerk, werk, evenement en dringend grondwerk met de daaraan gekoppelde verplichte registratie van de zone rechtstreeks in GIPOD

 • Hinder met hinderzone met daaraan gekoppeld de gevolgen per doelgroep op basis van de ingave van de werfzone rechtstreeks of onrechtstreeks in GIPOD

 • Aanvraag vergunningen of jaarvergunning via GIPOD, waarbij voor de signalisatievergunning ook een eigen tool zal kunnen gebruikt worden gelinkt met GIPOD

 • Meer opties qua samenwerking waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen sleufsynergie en project 

Meer info zal opgenomen worden in de online trainingsmodule ‘Het nieuwe GIPOD decreet’ die beschikbaar zal gesteld worden via onze cocreatiepagina https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2062648308

 

 

De vernieuwing van GIPOD stopt niet op 21 januari, er wordt in 2021 verder gewerkt aan uitbreidingen, zoals Vergunningen, Project, Adviesmodule De Lijn, Omleidingen,….
Je kan het vernieuwingstraject opvolgen via de cocreatiepagina https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC. Hier vind je steeds de meest recente informatie terug.