Signalisatievergunning grondwerken

Het aanvragen (door aannemers) en toekennen (door lokale besturen) van de signalisatievergunning voor grondwerken (en later synergieën) gebeurt ofwel via het GIPOD-formulier of via een tool van het lokale bestuur als deze hierover beschikt. Op basis van de locatie van het grondwerk zal het GIPOD-formulier de aannemers doorverwijzen naar de juiste formulieren en tools die van toepassing zijn voor dit grondwerk. De actuele lijst van lokale besturen die gebruik maken van het GIPOD-formulier kan op volgende pagina geraadpleegd worden: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/5863375896.

Het aanvragen en toekennen van signalisatievergunningen op autosnelwegen loopt via de tool van AWV.

GIPOD-formulier

Stap 0: registratie en aanmelden

De aannemer kan zich registreren en aanmelden op GIPOD, contacteer digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be voor een account en/of de juiste rechten.

Stap 1: bepalen van tool/GIPOD-formulier

De aannemer geeft een geldig GIPOD-ID van een grondwerk (en later synergie).

Indien de aannemer niet beschikt over een GIPOD-ID, en het gaat over bovengrondse werken, kan de aannemer in een later fase dit werk intekenen en een bijhorende signalisatievergunning aanvragen, maar dit is hier buiten scope.

Het systeem bepaalt op basis van dit ID langs welke weg(en) de signalisatievergunning dient ingediend te worden, en geeft de aannemer een overzicht van de lokale besturen waar de signalisatievergunning dient aangevraagd te worden.

 • Op basis van het ID / de zone van het grondwerk (en later synergie) wordt een lijst terug gegeven met gemeenten waar het grondwerk/synergie zich bevindt, en of ze een eigen tool gebruiken.

Stap 2a: aanvragen via tools lokale besturen

De aannemer wordt doorverwezen naar de aanvraagpagina van het lokale bestuur, dat gekend is in GIPOD. De signalisatievergunning wordt daar aangevraagd (zie verder).

Voor de lokale besturen die niet over een tool beschikken, en geen gebruik willen maken van he GIPOD-formulier voor de inwerkingtreding van het nieuwe decreet wordt doorverwezen naar hun webpagina met informatie over de aanvraag signalisatievergunning. Na inwerkingtreding van het decreet zal ook voor deze gemeenten het GIPOD-formulier óf een eigen tool verplicht worden.

Stap 2b: aanvragen via GIPOD-formulier

De aannemer kan in één keer de signalisatievergunning aanvragen voor alle lokale besturen die via het GIPOD-formulier werken, er wordt dan per lokaal bestuur een aanvraag uitgestuurd.

De aannemer geeft de periode en de werfzone in en voor welke doelgroepen er hinder is binnen de werfzone, aangevuld met een optionele beschrijving. Hiernaast geeft de aannemer zijn contactgegevens op en die van de signalisatieverantwoordelijke (indien afwijkend).

Opmerkingen:

 • Indien er reeds hinder bestaat op het grondwerk (en later synergie) wordt er een afzonderlijke hinder toegevoegd specifiek voor de signalisatievergunning.

 • De contactgegevens worden bewaard bij de hinder, niet bij de signalisatievergunning zelf.

 • Als de werfzone over een gemeentegrens loopt, wordt deze opgesplitst in een hinder per lokale bestuur. In eerste instantie is dit dezelfde hinderzone, maar dit wordt later opgesplitst op de gemeentegrens.

Na het vervolledigen van de aanvraag via het GIPOD-formulier, wordt nog eens herhaald indien er nog aanvragen ingediend dienen te worden via de tools de lokale besturen.

Stap 3: behandelen van de aanvraag door het lokale bestuur

Eigen tools lokale besturen

Het proces voor het aanvragen en behandelen van de signalisatievergunning verloopt analoog aan het GIPOD-formulier, en wordt verder bepaald door de integrator en het lokale bestuur. We geven hier wel enkele richtlijnen mee:

Registratie van een aanvraag

Zodra een signalisatieaanvraag wordt ontvangen, wordt deze ook geregistreerd in GIPOD, de beheerder van het grondwerk zal dan op de hoogte gebracht worden dat een signalisatievergunning werd aangevraagd voor zijn grondwerk.

De bijhorende hinder wordt doorgegeven met als status “In opmaak” zolang de signalisatievergunning niet toegekend is.

Bij het registreren van een signalisatievergunningsaanvraag kan optioneel een aanvrager meegegeven worden (applicantId) door middel van het KBO-nummer, indien dit door integratoren doorgegeven wordt zal de aanvrager in de toekomst via het GIPOD-formulier al haar aanvragen kunnen raadplegen, ook die via de tools van lokale besturen zijn ingediend.

De functionaliteit om een aannemer die nog niet gekend is in GIPOD via het KBO-nummer door te geven is nog in ontwikkeling.

Registratie van een vergunning

Zodra de signalisatievergunning toegekend of geweigerd is, wordt dit geregistreerd in GIPOD en de status van de hinder aangepast naar “Gevalideerd”. De beheerder van het grondwerk wordt opnieuw op de hoogte gebracht door GIPOD.

Verwijderen van een foutief geregistreerde vergunning

Indien een vergunning foutief werd aangevraagd kan deze verwijderd worden (=niet gelijk aan weigeren). Indien er hinder gecreëerd werd specifiek voor de signalisatievergunning kan deze hinder ook verwijderd worden.

Agentschap Wegen en Verkeer

Registratie signalisatievergunning op autosnelwegen

AWV registreert de hinder en signalisatievergunning in GIPOD. Hinder aan op- en afritten wordt via S&G geregistreerd, zie “Registratie signalisatievergunning op gewestwegen”.

 • Optie 1:

  • AWV registreert de aanvraag signalisatievergunning, en kent deze meteen toe. De SVA komt in deze optie in de lijst van het lokaal bestuur op wiens grondgebied de inname ligt.

 • Optie 2:

  • GIPOD voorziet een nieuw endpoint waar een signalisatievergunning meteen als vergund kan geregistreerd worden.

  • Bijkomende endpoint voorzien + rol domeinbeheerder.

Registratie signalisatievergunning op gewestwegen

Dit volgt het proces van het aanvragen van de signalisatievergunning via het GIPOD formulier.

 • Indien het lokale bestuur een eigen tool gebruikt dient de SVA daar ingediend te worden

 • Indien het lokale bestuur gebruik maakt van het GIPOD formulier kan AWV de SVA automatisch registreren in GIPOD.

Bepalen tools steden & gemeenten of GIPOD-formulier

Via GIPOD kan een integrator teweten komen of een lokaal bestuur gebruik maakt van het GIPOD-formulier of een eigen tool heeft.

 1. Ophalen tools steden en gemeenten (optioneel kunnen niscodes meegegeven worden) kan via het endpoint: ​/api​/v1​/localgovernments. Het antwoord bevat een “url”-veld dat ofwel verwijst naar de tool van steden en gemeenten, of indien null aangeeft dat dit lokale bestuur gebruik maakt van het GIPOD-formulier.

 2. Bepalen binnen welke niscode(s) een inname ligt: op een inname wordt voor elke zone automatisch berekend in welke niscode deze ligt, deze informatie is terug te vinden in het detail van een grondwerk: /api/v1/groundworks/{gipodId} onder zone → nisCodes

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "zone": [ { "@id": "/api/v1/groundworks/1/zones/d584eb57-f66d-4788-8f91-24826c39a228", "@type": "Zone", "geometry": { "@type": "Geometry", "wkt": "POLYGON((122980.5 183762, 122973.5 183742.75, 123007 183740.5, 122980.5 183762))" }, "zoneType": { "@id": "/api/v1/taxonomies/zonetypes/6ee12839-8002-4f51-b509-4000b4a29b44", "prefLabel": "GrondwerkZone" }, "pointOnSurface": null, "nisCodes": [ "41034" ] } ],

 

De Waterweg

Het aanvragen van de SVA waar De Waterweg domeinbeheerder gebeurt buiten GIPOD. Op het GIPOD formulier wordt dit gemeld.

 

AANNEMER
Moet zich registreren en aanmelden via Geosecure.
Krijgt de rol ‘Aannemer’ en kan daardoor SVA doen via GIPOD.

Indien enkel rol ‘Aannemer’:
Header: Geen andere menu-items. Geen GIPOD ID-search. Geen instellingen. Enkel naam, org, org-switcher en afmelden.
Homepage: Stap 1 van SVA

Indien ook ‘Aannemer’ + andere rol EN/OF gemeente met SVA via GIPOD
Header: extra menu-item ‘Toelatingen’
Indien Gemeente met SVA via GIPOD: pagina achter ‘Toelatingen’ = overzicht van te beantwoorden SVA
Indien gemeente ook ‘Aannemer’: Toon ook knop ’Nieuwe SVA’ op overzicht te beantwoorden SVA
Else Homepage: Stap 1 van SVA

MVP voor aannemer:
Als aannemer heb ik geen overzicht van vorige aanvragen.
Als aannemer kan ik geen detail bekijken van vorige aanvragen.
Als aannemer ontvang ik geen notificaties omtrent vorige aanvragen.
Alle verdere communicatie over de aanvraag met aannemer gebeurt door de gemeente(s) in kwestie.

ROUTERING
Gemeentes
GIPOD koppelt de organisatie van de gemeente via NIS-code aan de juiste zone via gemeentegrenzen zonder buffer.
GIPOD beheert zelf welke gemeente via GIPOD dan wel via eigen tool werkt.
Indien eigen tool: URL bijgehouden door GIPOD
MVP: NIET meegeven met GIPOD ID als variabele in URL? bv. https://www.antwerpen.be/aanvraag?type=sva&id=[GIPODID]

AWV: Autostrades: zones gekend dus linken door naar eigen tool AWV.
DVW: zones nog niet gekend, indien in toekomst gekend: linken ook ook eigen tool.
De Lijn: te bekijken - beddingen
Infrabel: te bekijken - spoorinfra

AANVRAAG BEANTWOORDEN door gemeente
Notificatie + verschijnt in lijst 'Te beantwoorden' onder ‘Toelatingen’.
SVA verschijnt bij hinder bij Inname. Moet goedgekeurd of geweigerd worden + periode + link
MVP voorzien we geen export van SVA voor in hun dossiers
Link naar inname met #signvergunningx.

FORMULIER
Wij houden de ingevulde contactgegevens bij in localstorage (optie ‘bewaren’ aan te vinken)

Aanvragen via GIPOD-formulier (op basis van inname ID) zoals afgesproken in vernieuwingsdocument :

 • in te vullen door aanvrager (aannemer/uitvoerder van het grondwerk)

  • ID grondwerk

   • GIPOD haalt dan gegevens GW op: grondwerkzone, beheerder, periode GW, type & specificaties, categorie (nodig?), referentie (nodig?)

  • aangevraagde periode

  • contactgegevens (org+rol kennen we) : minstens emailadres ingeven, evt. naam-dienst-telefoonnummer-url

  • werfzone

  • bijlage(n)

  • opt: beschrijving (hinder)

 • Enkel voor grondwerken? of ook voor werken en evenementen nodig?

  • Voorlopig enkel grondwerken, werken later via GIPOD-formulier werken (hier out of scope)

 • Na het aanvragen, zal in GIPOD op basis van deze gegevens een HINDER gecreëerd worden voor het grondwerk:

  • werfzone formulier => zone hinder van het type “werf” (kan kleiner/groter zijn dan de grondwerkzone)

  • periode formulier => periode hinder

  • contactgegevens formulier =>