Veelgestelde vragen

 


Veelgestelde vragen en antwoorden (algemeen)


Wie kan vanaf wanneer een aanvraag starten via het Vastgoedinformatieplatform?

 • Vastgoedmakelaars en notarissen:
  Vanaf oktober 2022 (eerste versie MVP live) zullen deze professionele aanvragers via de software van FedNot en CIB een aanvraag kunnen doen voor percelen gelegen in de steden en gemeenten die reeds aangesloten zijn op het Vastgoedinformatieplatform.
  Tot en met 2023 zullen hier steeds meer steden en gemeenten bijkomen.
  Het zal via de software mogelijk zijn om steeds actueel na te gaan per stad of gemeente hoe de aanvraag moet gebeuren (nog op de oude manier of reeds via het Vastgoedinformatieplatform).

 • Burgers:
  Een aanvraag zal pas vanaf 01/01/2024 via Mijn Burgerprofiel/Woningpas (n.t.b.) kunnen worden opgestart, tot dan verloopt de aanvraagprocedure en de betaling rechtstreeks met de stad of gemeente. Gemeenten kunnen eventueel vanaf aansluiting op het platform zelf de aanvraag lanceren en de PDF downloaden om per mail te versturen naar de burger.

 • Andere aanvragers (bv. overheden):
  Vanaf oktober 2022 (eerste versie MVP live) zullen deze aanvragers via het VIP webportaal een aanvraag kunnen doen voor percelen gelegen in de steden en gemeenten die reeds aangesloten zijn op het Vastgoedinformatieplatform.
  Tot en met 2023 zullen hier steeds meer steden en gemeenten bijkomen.
  Er zal vanaf september 2022 een landingspagina ter beschikking gesteld worden waarop men steeds actueel kan nagaan per stad of gemeente hoe de aanvraag moet gebeuren (nog op de oude manier of reeds via het Vastgoedinformatieplatform).

Voor welk(e) perce(e)l(en) zal een burger een aanvraag kunnen doen?

Een particuliere aanvrager zal via MijnBurgerprofiel of Woningpas een aanvraag starten zodanig dat wij in de achtergrond reeds de check hebben gedaan op welke percelen hij een zakelijk recht heeft. Hoogstwaarschijnlijk zal de burger enkel voor die percelen een vastgoeddossier kunnen laten opstellen. Dit wordt nog verder uitgewerkt door de juridische werkgroep.

Hoe weet ik welke lokale besturen reeds aangesloten werden op het Vastgoedinformatieplatform in de periode oktober 2022-december 2023?

Er zal vanaf september 2022 een landingspagina ter beschikking gesteld worden waarop men steeds actueel kan nagaan per stad of gemeente hoe de aanvraag moet gebeuren (nog op de oude manier of reeds via het Vastgoedinformatieplatform). Voor de professionele aanvrager zal dit ook meteen in de eigen software aangegeven worden.

 


Veelgestelde vragen en antwoorden (lokale besturen)


Zijn we als lokaal bestuur verplicht om aan te sluiten op het Vastgoedinformatieplatform?

Er is inderdaad een decretale verplichting vanaf januari 2024. Op dat moment zullen alle aanvragen voor percelen over alle Vlaamse steden en gemeenten heen via het Vastgoedinformatieplatform verlopen.

Welke acties worden er van gemeenten verwacht in aanloop naar januari 2024?

Alle steden en gemeenten zullen in de loop van 2022 (vanaf najaar) en 2023 aangesloten worden op het platform. De onboarding planning vindt u hier. De aanbevelingen tot voorbereiding vindt u hier.

We hebben recent geïnvesteerd in een automatische notarisbriefmodule, wat is het gevolg van de overgang naar Vastgoedinformatieplatform?

U neemt best contact op met uw softwareleverancier om te bekijken welke integratiemogelijkheden er zijn met het Vastgoedinformatieplatform zodat u van dezelfde automatisering kan blijven profiteren. Lokale besturen die een online betaalmodule gebruiken, zullen pas eind 2023 moeten aansluiten op het platform.

We hebben nog geen gemeentelijk digitaal systeem, is dit nodig om het platform te gebruiken?

Dat is niet noodzakelijk. Via het webportaal (Grafische User Interface) van het Vastgoedinformatieplatform kan u als lokaal bestuur alle aangevraagde dossiers consulteren en bij nieuwe dossiers de gemeentelijke data manueel aanvullen en de kwaliteitscontrole uitvoeren. We voorzien een basisportaal waarmee de strikt noodzakelijke acties uitgevoerd kunnen worden. Een geautomatiseerd systeem die deels of volledig geïntegreerd is met het vastgoedinformatieplatform vergemakkelijkt de gegevensverzameling en kan een business proces ondersteunen binnen het lokaal bestuur.

Op welke manieren kunnen gemeenten aanvragen afhandelen?

Er zijn 3 opties:

 • Geen gebruik en connectie VIP met digitaal gemeentelijk systeem.
  Verrijking gemeentelijke informatie + kwaliteitscontrole volledig manueel via webportaal (Grafische User Interface) van VIP wanneer aanvraag binnenkomt. Status dossieropvolging te beheren via VIP GUI.
  = Gemeente werkt in VIP GUI (webportaal)

 • Gedeeltelijke integratie VIP met gemeentelijk softwaresysteem voor automatische datatransmissie vanuit gemeentelijk systeem.
  Dossieropvolging en kwaliteitscontrole gebeurt via VIP GUI.
  = Gemeente werkt in VIP GUI (webportaal)

 • Volledige integratie VIP met gemeentelijk systeem via API.
  Melding nieuw dossier en statusopvolging rechtstreeks in gemeentelijke software, automatische en eventueel manuele dataverzameling én kwaliteitscontrole via eigen software die dan resultaat teruggeeft naar VIP.
  = Gemeente werkt in integrator GUI (CEVI, Geo-IT, Orbit GIS)

Momenteel worden de aangeleverde inlichtingenformulieren voorzien van een handtekening van de burgemeester/algemeen directeur, valt dit weg met het Vastgoedinformatieplatform?

Deze handtekening wordt inderdaad overbodig vanaf de gemeente op het platform is aangesloten.
Het platform houdt bij voor alle dossiers welke gemeente het dossier heeft aangevuld en gecontroleerd heeft (en wanneer) in de legal log.

Hoe verloopt de betaling?

De betaalcomponent zal in de tweede helft van 2023 beschikbaar zijn zodat gemeentelijke retributie reeds via het Vastgoedinformatieplatform kan verlopen. Voor de professionele aanvragen staan CIB en FedNot garant. Andere aanvragers zullen onmiddellijk online betalen. De gemeentelijke retributie zal periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen.
Vanaf 2024 zullen ook burgers aanvragen en betalen via het Vastgoedinformatieplatform en wordt ook de platformretributie aangerekend.

Kunnen we de gemeentelijke retributie behouden?

Het bedrag van de gemeentelijke retributie zal nog steeds autonoom bepaald kunnen worden door het lokaal bestuur. De gelden zullen door het platform geïnd worden en periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen. Enkel de prijsberekening (bv. per aangevraagde capakey) en de lijst met aanvragers die vrijgesteld zijn van retributie, zouden geüniformiseerd worden over de gemeenten heen.

Welke wijze van kostprijsberekening zal gehanteerd worden?

De meerderheid van de gemeenten gaf via de bevraging aan de retributie per aangevraagde capakey door te rekenen. Digitaal Vlaanderen en VVSG bekijken momenteel of het haalbaar is om dit te uniformiseren voor alle gemeenten.

Is het mogelijk voor een aanvrager om een gedeeltelijke aanvraag te doen?

Het zal niet mogelijk zijn om een gedeeltelijke aanvraag te doen (zoals enkel een uitreksel plannenregister). Elk afgeleverd dossier zal dezelfde inlichtingen bevatten en dezelfde kostprijs hebben.

Hoe zal de betaling van de retributie verlopen als we in het platform instappen vóór januari 2024?

In de periode tussen aansluiting op het platform en januari 2024 zal er een bestand uit het platform kunnen gehaald worden zodat de financiële dienst van de gemeente de facturatie kan uitvoeren. Lokale besturen die pas willen afleveren na betaling, kunnen wachten om de finale goedkeuring van kwaliteitscontrole te doen tot na de betaling binnen is.

Wat zal in de MVP (basisversie dat in productie gaat in het najaar van 2022) zitten?

Via de MVP zal de professionele aanvrager bij een 30-tal reeds aangesloten steden en gemeenten de vastgoedinfo kunnen opvragen. Een aandeel van de centrale registers zal al ontsloten zijn. De dataverzameling en kwaliteitscontrole zal reeds kunnen in eigen gemeentelijk systeem of via de VIP GUI. De betaling zal nog niet via Vlaanderen verlopen (dit zal vanaf eind 2023 het geval zijn).

Hoe worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Volg deze Confluence-pagina om alle informatie over het project te volgen. U kan onze publieke demo’s van de voortgang van de ontwikkeling volgen (ook ruimte voor technische vragen).
Voor lokale besturen zijn er infosessies, in samenwerking met intercommunales en provincies.

Wanneer zal mijn gemeente aan de beurt zijn om aan te sluiten op het Vastgoedinformatieplatform?

Dat kan u terugvinden op deze pagina..

Wat als de aanvrager merkt dat er een fout of onvolledigheid staat in het afgeleverde dossier?

Bij incorrecte informatie of onvolledigheden kan de aanvrager het dossier terug naar de stad/gemeente versturen (via het vastgoedinformatieplatform) met opmerkingen ter nazicht. Een aangepast dossier zal kosteloos opnieuw aangeboden kunnen worden. Deze functionaliteit zal nog niet in de MVP zitten.

Wat houdt de kwaliteitscontrole in?

Het Vastgoedinformatieplatform zal zoveel als mogelijk de vastgoedinfo verzamelen uit centrale en gemeentelijke bronnen. De kwaliteitscontrole (met eventuele rectificaties) en finale ‘goedkeuring’ alvorens het dossier wordt afgeleverd aan de aanvrager, zal nog steeds, zoals het vandaag is, de rol zijn van de gemeente.

Kan een lokaal bestuur of ander openbaar bestuur ook zelf aanvrager zijn?

Het zal inderdaad mogelijk zijn voor overheidsinstanties om een aanvraag te doen via het webportaal (VIP GUI). Er wordt nog verder juridisch bekijken welke overheden voor platform- en/of gemeentelijke retributie vrijgesteld kunnen worden.

Is het platform GDPR/AVG-conform?

Het Vastgoedinformatieplatform zal inderdaad voldoen aan de privacywetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Elke aanvrager zal zich identificeren en authenticeren via de generieke veiligheidsbouwsteen ACM/IDM. Er zullen geen eigenaarsgegevens in het afgeleverde dossier vermeld staan. Met de perceel informatie heeft de aanvrager voldoende informatie.

Wordt er een negatieve buffer voorzien om foutenmarges te beperken?

We zullen inderdaad werken met binnenbuffers die kunnen verschillen per bron, maar gelijk zijn voor alle gemeenten. Deze worden nog finaal bepaald.

Welke inlichtingen zullen er per rubriek, subrubriek en informatie-element worden afgeleverd?

Het gedetailleerde inlichtingenmodel met de optionele en verplichte inlichtingen en velden, vindt u hier terug.

Welke bronnen worden geacht gedigitaliseerd te zijn door steden en gemeenten?

De aanbevelingen tot voorbereiding vindt u hier.

Zal er nog vrijheid zijn om extra velden toe te voegen?

Het afgeleverde vastgoeddossier zal er uniform uitzien over alle steden en gemeenten. Er zullen binnen een vastgoedinlichting wel verplichte en optionele velden zijn.

Vindt u een inlichting, dat specifiek is voor uw grondgebied en essentieel lijkt om mee te geven aan de aanvrager, niet terug? Neem contact met ons op.