Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
titleBGColor#eace00
titleAlgemeen

Onder het domein Algemeen vallen diensten die eerder een specifieke functie vervullen dan bepaalde gegevens op te halen.

Expand
titleDiensten in dit domein
Excerpt Include
Algemeen
Algemeen
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleDossier

Diensten in dit domein laten communicatie toe met DOSIS. Dit systeem centraliseert informatie over dossiers die binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid bestaan over personen en ondernemingen. De

Jira
showSummaryfalse
serverSystem JIRA
serverId76ebe837-8a33-3f38-9e41-3e4c52652e73
keyMCI-23
DOSIS databank moet o.a. projecten zoals Mijn Burgerprofiel voeden en zal het mogelijk maken dat burgers of ondernemingen dossiers die over hun bestaan, kunnen consulteren en opvolgen.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
dossier
dossier
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleEnergie

Diensten waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd uit de Energieprestatiedatabank van VEA (Vlaams Energie Agentschap).

Naast EPC/EPB gegevens bevat deze databank nog tal van andere gegevens zoals schildelen, installaties, HESystemen,…

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
energie
energie
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleGezin

Deze diensten zijn oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het groeipakket en geven in dit kader informatie over een kind (zorgtoeslag, kinderbijslag,…).

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
gezin
gezin
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleInburgering

Deze diensten worden gebruikt in het kader van de opvolging van inburgeraars. De gegevens bevatten informatie over de lopende trajecten van de inburgeraar.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Inburgering
Inburgering
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleInkomen

Via de webservice GeefAanslagbiljetPersonenbelasting kan je gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting opvragen bij de FOD Financiën. Deze dienst wordt voor elke afnemer specifiek geconfigureerd. In samenspraak met de FOD Financiën wordt bepaald aan welke gegevens de afnemer nood heeft.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Inkomen
Inkomen
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleKadaster

  Via de diensten in dit domein, kan je kadastrale gegevens ophalen bij de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Kadaster
Kadaster
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleLED

De diensten binnen dit domein zijn ontwikkeld voor onder andere het bevragen van bewijzen (voornamelijk diploma's) uit de Leer-en ErvaringsbewijzenDatabank. Leveranciers van bewijzen aan LED kunnen hier ook de handleidingen terug vinden van de diensten gebruikt om bewijzen te registreren of annuleren.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
LED - Leer- en Ervaringsbewijzendatabank
LED - Leer- en Ervaringsbewijzendatabank
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleMilieu

Diensten nodig voor het opzetten en onderhouden van een Lage Emissie Zone (LEZ) zijn in dit domein terug te vinden. Een ander deel van de diensten nodig voor een LEZ opzet zijn terug te vinden in het domein Mobiliteit.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Milieu
Milieu
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleMobiliteit

Diensten voor het ophalen van titularisgevens en voertuiggegevens op basis van nummerplaat die o.a. gebruikt worden door de LEZ zones.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Mobiliteit
Mobiliteit
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleOnderneming

Dit domein bevat alle diensten die het mogelijk maken om informatie op te vragen over een bepaalde onderneming of vestiging. Het gaat over zowel gegevens vanuit KBO als tewerkstelling en financiële gegevens.

Veel diensten onder dit domein bevatten geen persoonsgegevens.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Onderneming
Onderneming
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleOnderwijs

Onderwijsinstellingen in Vlaanderen (zowel in leerplicht, hoger als volwassen onderwijs) registreren verschillende gegevens over hun leerlingen. De diensten binnen dit domein ontsluiten deze informatie.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Onderwijs
Onderwijs
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titlePersoon

Informatie uit het rijksregister kan opgevraagd worden via de diensten in het domein Persoons. Naast het rijksregister worden de gegevens uit het BIS- en RADregister ook ontsloten via dit domein.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Persoon
Persoon
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleRepertorium

Het beheer van een (verwijzings)repertorium is één van de opdrachten van de Vlaamse Dienstenintegrator, opgenomen in het VDI-decreet (Hoofdstuk 3, Artikel 4, Paragraaf 6°) en heeft tot doel het verhinderen dat een instantie ongeoorloofd persoonsgegevens consulteert of persoonsgegevens uitwisselt met andere instanties.

Expand
titleFunctionaliteiten repertorium

In hoofdzaak heeft het VDI-verwijzingsrepertorium volgende functionaliteiten:

 • Integratiecontrole
  • Een persoon (INSZ-nummer) moet ingeschreven zijn onder juiste hoedanigheid (doeleinde) en periode vooraleer een instantie zijn gegevens kan opvragen
 • Verdeling mutaties (wijzigingen aan de authentieke bron)
  • achtigde afnemers

  • Bijhouden welke instanties een dossier hebben over een persoon
  • Mutaties komende vanuit verschillende bronnen worden verdeeld naar gem

  • 4-ogen principe
Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Repertorium
Repertorium
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleRuimte en Omgeving

Diensten die gebruikt worden in het kader van omgevingsvergunning en VLOK (Vlaams Loket WoningKwaliteit)

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bundelt de vroegere bouwvergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Betrokkenen in het vergunningsproces zijn o.a. lokale besturen en de adviesverlenende instanties.

Expand
titleMeer...

Deze instanties kunnen gebruikmaken van webservices die hun toelaten om vanuit hun eigen software de diensten van het Omgevingsloket aan te spreken. De meeste van deze services worden rechtstreeks aangesproken bij het Omgevingsloket. 2 diensten lopen echter via MAGDA omdat ze persoonsgegevens bevatten: Ruimte&Omgeving.GeefPersoon en Ruimte&Omgeving.BewaarPersoon.      

VLOK 

Het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) ondersteunt de lokale besturen bij al hun opdrachten rond woningkwaliteitsbewaking.

Expand
titleMeer...

Het is een onmisbaar hulpmiddel bij, onder meer, de volledige opvolging van procedures ongeschikt- en onbewoonbaarheid, de opmaak en het beheer van conformiteitsattesten en het registreren van besluiten met betrekking tot de nieuwe gemeentewet. Via de diensten in dit domein kan er worden gecommuniceerd met het Vlaams Loket Woningkwaliteit.  

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
RuimteEnOmg - Ruimte en Omgeving
RuimteEnOmg - Ruimte en Omgeving
nopaneltrue

Excerpt Include
VLOK - Vlaams Loket WoningKwaliteit
VLOK - Vlaams Loket WoningKwaliteit
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleSociale Economie

Dit domein bevat diensten die veelal specifiek voor WSE zijn ontworpen (Sociale Economie) en waarmee gegevens worden opgehaald bij VDAB.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
SocEcon - Sociale Economie
SocEcon - Sociale Economie
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleSociale Zekerheid

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid, maar ook andere actoren zoals VDAB of VAPH, bieden toegang tot gegevens (erkenningen, statuten of uitkeringen) uit de sociale zekerheid: bijvoorbeeld ziekte, ongeval, leefloon, werkloosheid, pensioen, handicap e.d.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
SocZek - Sociale Zekerheid
SocZek - Sociale Zekerheid
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleWerk

Diensten die arbeidsgegevens, zoals informatie over loopbanen en werkrelaties, bevatten. De meest gebruikte diensten binnen dit domein zijn GeefWerkrelaties en GeefDmfaVoorWerknemer.

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Werk
Werk
nopaneltrue

Panel
titleBGColor#eace00
titleVerzenden en ontvangen

Diensten voor het verzenden en ontvangen van digitale facturen en documenten.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van federale webservices (respectievelijk KSZ en BOSA/Mercurius).

Expand
titleDiensten in dit domein

Excerpt Include
Verzenden en ontvangen van documenten en facturen
Verzenden en ontvangen van documenten en facturen
nopaneltrue